Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová Edge platforma NVIDIA EGX

Čtvrtek, 24 Říjen 2019 12:02

Tags: Cloud | Edge platforma | NVIDIA EGX | Továrny | Ulice | Umělá inteligence | Výrobní linky

egx-announce-1943Spo­leč­nost Nvi­dia ozná­mi­la clou­do­vou plat­for­mu Nvi­dia EGX Edge Su­per­com­pu­ting Plat­form, kte­rá na­bí­zí vy­so­ký vý­kon a bez­peč­ný a jed­no­du­chý pře­nos dat z to­vá­ren, vý­rob­ních a kon­t­rol­ních li­nek ne­bo měst­ských ulic do slu­žeb za­lo­že­ných na umě­lé in­te­li­gen­ci, in­ter­ne­tu vě­cí a 5G. Prv­ní­mi uži­va­te­li plat­for­my, kte­rá kom­bi­nu­je soft­ware Nvi­dia CUDA-X s cer­ti­fi­ko­va­ný­mi Nvi­dia GPU ser­ve­ry a za­ří­ze­ní­mi, jsou fir­my jako Wal­mart, BMW, Proc­ter & Gam­ble nebo Sam­sung Elec­tro­nics a také měs­ta San Fran­cis­co a Las Ve­gas.

Plat­for­ma EGX ob­sa­hu­je soft­war­e, který pod­po­ru­je ši­ro­kou řa­du apli­ka­cí včet­ně Nvi­dia Me­t­ro­po­lis pro vý­stav­bu chyt­rých měst či ne­dáv­nou vý­vo­jář­skou sa­du Nvi­dia Se­rial, díky níž mo­hou te­le­ko­mu­ni­kač­ní spo­leč­nos­ti se­sta­vit kom­plet­ně vir­tu­a­li­zo­va­nou 5G síť. Na cel­ko­vém eko­sys­té­mu bu­dou spo­lu­pra­co­vat s fir­mou Nvi­dia třeba Micro­soft, Erics­son, Cis­co ne­bo Red Hat, cel­kem jde o ví­ce než 100 tech­no­lo­gic­kých part­ne­rů po ce­lém svě­tě.
Více si můžete přečíst na blogs.nvidia.com.


Mohlo by vás zajímat: