Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PTC kupuje Onshape

Pátek, 25 Říjen 2019 08:36

Tags: Akvizice | CAD | Jim Happelmann | Jon Hirschtick | Onshape | PTC | SaaS

PTC Onshape--1943Tak toto je oprav­do­vá CAD bomba. Spo­leč­nost PTC ozná­mi­la ko­neč­nou do­ho­du o akvi­zi­ci společnosti On­sha­pe, tvůr­ce první vý­vo­jář­ské plat­for­my for­mou Soft­ware as a Ser­vi­ce (SaaS), která sjed­no­cu­je ro­bust­ní CAD s vý­kon­nou sprá­vou dat a ná­stro­ji pro spo­lu­prá­ci. Cena koupě činí 470 mi­li­o­nů do­la­rů za sto­pro­cent­ní vlast­nic­tví. Celá trans­ak­ce by měla být do­kon­če­na v lis­to­pa­du 2019.

Spo­leč­nost PTC tak chce za­ujmout nové zá­kaz­ní­ky na­bíd­kou SaaS pro­duk­tu a zís­kat na ne­vy­hnu­tel­ném prů­mys­lo­vém pře­cho­du na SaaS.
On­sha­pe byl za­lo­žen v roce 2012 růz­ný­mi prů­kop­ní­ky v ob­las­ti CAD a tech­no­lo­gic­ký­mi le­gen­da­mi (např. Jon Hir­schtick, John McE­le­ney nebo Dave Cor­co­ran), vy­ná­lez­ci a bý­va­lý­mi ma­na­že­ry So­li­dWorks. On­sha­pe bude na­dá­le fun­go­vat jako ob­chod­ní jed­not­ka v rámci PTC a sou­čas­ný ma­nage­ment bude přímo pod­ří­zen pre­zi­den­to­vi a ge­ne­rál­ní­mu ře­di­te­li PTC, Jimu Hep­pel­man­no­vi.

PTC Onshape-1943
Obrázek z titulní stránky webu PTC oznamující akvizici Onshapu – Jon Hirschtick a Jim Heppelmann


Mohlo by vás zajímat: