Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens Sinumerik Cup vyhráli studenti ze SŠTZ Mohelnice

Pátek, 25 Říjen 2019 12:41

Tags: CNC programování | Cup | Siemens | Sinumeric | Soutěž | SŠTZ Mohelnice | Střední školy

SSC SSTZ Mohelnice-1943Tým stu­den­tů ze Střed­ní ško­ly tech­nic­ké a ze­mě­děl­ské Mo­hel­ni­ce (stu­den­ti Jiří Pro­ti­vá­nek, To­máš Ju­ře­na, Sta­ni­slav Dvo­řák a On­dřej Ne­vr­lý, ve­dou­cí pe­da­gog Ing. Mi­roslav Šu­lák) zví­tě­zil v le­toš­ním roč­ní­ku sou­tě­že Si­e­mens Si­nu­me­rik Cup, je­hož fi­ná­le pro­běh­lo 24. říj­na ve Střed­ním od­bor­ném uči­liš­ti Do­ma­žli­ce. Na dru­hém mís­tě se umís­til tým ze Stře­d­ní ško­ly stro­jí­ren­ské a elek­tro­tech­nic­ké Brno, Trn­ko­va a na tře­tím mís­tě tým Střed­ní­ho od­bor­né­ho uči­liš­tě Do­mažli­ce. Od­bor­ná ko­mi­se po­su­zo­va­la ne­jen funkč­nost pro­gra­mů pro CNC ob­rá­bě­cí stro­je s ří­di­cím sys­té­mem Si­nu­me­rik, ale i úro­veň tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce.

V le­toš­ním šes­tém roč­ní­ku sou­tě­že stu­den­ti vy­tvá­ře­li tech­no­lo­gic­ký po­stup a pro­gra­mo­va­li vý­ro­bu aro­ma­lam­py. „Nej­ná­roč­něj­ší bylo vy­mys­let funkč­ní tech­nic­ké ře­še­ní a vy­brat správ­né ná­stro­je k jeho vý­ro­bě,“ uvedl ve­dou­cí ví­těz­né­ho týmu Jiří Pro­ti­vá­nek. „Velmi cenná je pro nás zpět­ná vaz­ba, kte­rou jsme během pre­zen­ta­cí na­še­ho ře­še­ní zís­ka­li, do­da­la nám se­be­jis­to­tu a dobrý pocit.“
Stu­dent­ská sou­těž Si­e­mens Si­nu­me­rik Cup je uni­kát­ní v tom, že se do ní za­po­ju­jí jak stu­den­ti, tak i je­jich pe­da­go­go­vé. Účast v sou­tě­ži stu­den­tům dává nejen tech­nic­ké zku­še­nos­ti, ale navíc je při­pra­vu­je na kon­ku­renč­ní pro­stře­dí pra­cov­ní­ho trhu. Ví­těz­ství v Si­nu­me­rik Cupu dává ví­těz­ným ško­lám pres­tiž a ote­ví­rá mož­nost, jak oslo­vit bu­dou­cí stu­den­ty.
Za­dá­ní pro sou­těž Si­nu­me­rik Cup tra­dič­ně vzni­ká ve spo­lu­prá­ci s VUT Brno, jeho spo­lu­au­to­rem je Aleš Pol­zer z Fa­kul­ty stroj­ní­ho in­že­nýr­ství. Le­toš­ní za­dá­ní – vý­ro­ba aro­ma­lam­py se­stá­va­jí­cí z ně­ko­li­ka částí – vůbec ne­by­lo snad­né. V prv­ním a dru­hém kole byly po­su­zo­vá­ny všech­ny ode­vzda­né práce, pět nej­lep­ších týmů svá ře­še­ní před­sta­vi­lo i for­mou pre­zen­ta­cí. Bylo hod­no­ce­no téměř 20 kri­té­rií a vý­sled­ky byly pře­kva­pi­vé: ně­kte­ré školy se do sou­tě­že za­po­ji­ly letos po­pr­vé a je­jich týmy mla­dých pro­gra­má­to­rů do­ká­za­ly po­ra­zit i ostří­le­né ma­ta­do­ry, kteří sou­tě­ží již šes­tým rokem.


Mohlo by vás zajímat: