Google překladač: English Deutsch

Simcenter Flotherm 2019.2

Autor článku: Siemens   

Tags: 2019.2 | Chlazení | Elektronika | Flotherm | Simcenter

simcenter-flotherm-1950Nová verze Sim­cen­ter Flo­therm 2019.2 se sou­stře­dí na lepší ana­lý­zu chla­ze­ní elek­tro­nic­ky a nové úrov­ně po­stu­pů ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní, což může po­ten­ci­ál­ně ušet­řit až ti­sí­ce hodin práce na nej­slo­ži­těj­ších pro­jek­tech. Mezi tyto usnad­ňu­jí­cí funk­ce patří třeba pro­po­je­ní lo­ka­ce grafu s ob­jek­ty a s ma­xi­mál­ní tep­lo­tou (tedy se pře­su­ne podle po­tře­by se všemi atri­bu­ty podle no­vé­ho za­dá­ní v mo­de­lu), ta­bul­ko­vá data na vy­žá­dá­ní (např. pro­voz­ní­ho bodu ven­ti­lá­to­ru či hod­no­ty prou­dě­ní ven­ti­la­ce), vy­hle­dá­ní ja­ké­ho­ko­liv čí­sel­né­ho vý­sled­ku, kdy Sim­cen­ter Flo­therm sám vy­be­re ob­jek­ty podle kri­té­rií (kupř. najde všech­ny ob­jek­ty mo­de­lu s po­vr­cho­vou tep­lo­tou vyšší než 40 °C.

Nebo také kom­po­nen­ty desky ploš­ných spojů s ma­xi­mál­ní tep­lo­tou spoje) či au­to­ma­tic­ké pro­ce­sy a kom­plex­ní na­sta­ve­ní podle vlast­ních po­třeb u ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní. Sim­cen­ter Flo­therm 2019.2 také vy­lep­šu­je pod­po­ru ter­mál­ní­ho di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te pro mo­de­lo­vá­ní apli­ka­cí po­lo­vo­di­čů a mo­bil­ních za­ří­ze­ní, a to pod­po­rou vět­ší­ho množ­ství tep­lot­ních sen­zo­rů v Power Con­t­roller Smart­part a de­fi­ni­ce­mi te­pel­né vo­di­vos­ti na zá­kla­dě kři­vek v zá­vis­los­ti na tep­lo­tě ur­če­né pro po­lo­vo­di­čo­vé ma­te­ri­á­ly.
Více na blogs.sw.siemens.com.


Mohlo by vás zajímat: