Google překladač: English Deutsch

MapleMBSE 2020 nabízí zvýšenou flexibilitu a výkon

Autor článku: Maplesoft   

Tags: 2020 | MapleMBSE | Maplesoft | Postupy | Systémové inženýrství | Workflow

Generic-MBSE-Flow-2004Ma­ple­soft ozná­mil 16. ledna novou verzi soft­wa­ru Ma­pleMB­SE, soft­wa­­­­ru, který spo­leč­nos­tem umožňuje v rámci svých ná­vr­ho­vých pro­jek­tů vy­­u­ží­vat pro­ces mo­de­lo­vá­ní za­lo­že­ný na sys­té­mo­vém in­že­nýr­ství (MBSE), aniž by každý účast­ník pro­jek­tu musel být od­bor­ní­kem na kom­­plex­ní ná­stro­je MBSE. Nej­no­věj­ší vy­dá­ní Ma­pleMB­SE 2020 na­bí­zí vy­lep­še­ný pra­cov­ní po­stup při vy­tvá­ře­ní a do­ku­men­to­vá­ní mo­de­lů. Ma­pleMB­SE po­sky­tu­je efek­tiv­ní a na Ex­ce­lu za­lo­že­né roz­hra­ní sys­té­mu k sys­té­mo­vým mo­de­lům s po­hle­dy spe­ci­fic­ký­mi pro jed­not­li­vé úkoly pro pří­mou edi­ta­ci mo­de­lu. Tím za­jiš­ťu­je kon­zis­tent­ní sdí­le­ní in­for­ma­cí a zna­los­tí v celé kon­strukč­ní sku­pi­ně.

Známé roz­hra­ní Ex­ce­lu umožňuje od­bor­ní­kům v oboru zís­ká­vat a ana­ly­zo­vat in­for­ma­ce, které po­tře­bu­jí k roz­ho­do­vá­ní, a vklá­dat vý­sled­ky zpět do mo­de­lu.
Eli­mi­na­cí nut­nos­ti pro­hnat vše přes malý počet od­bor­ní­ků na ná­stro­je pro sys­té­mo­vé in­že­nýr­ství, Ma­pleMB­SE de­mo­kra­ti­zu­je pro­ces in­že­nýr­ství a vý­raz­ně sni­žu­je režii, čas a chyby, které ob­vykle při­chá­ze­jí s po­u­ži­tím stan­dard­ní­ho ná­stro­je pro sys­té­mo­vé in­že­nýr­ství. Nové vy­dá­ní po­sky­tu­je větší fle­xi­bi­li­tu při práci s mo­de­lem, včet­ně mož­nos­ti snad­no pro­hlí­žet a upra­vo­vat před­cho­zí re­vi­ze mo­de­lu, pod­po­ro­vat ex­pe­ri­men­to­vá­ní a scé­ná­ře „co kdyby“, vrá­tit změny a vrá­tit se do před­cho­zí­ho stavu a vy­tvá­řet, pro­hlí­žet a upra­vit do­ku­men­ta­ci pro prvky mo­de­lu pro zvý­še­ní transpa­rent­nos­ti a sle­do­va­tel­nos­ti. Vy­lep­še­ný výkon navíc znač­ně zkrá­til čas na­čte­ní mo­de­lu Ma­pleMB­SE.
Kromě ko­nek­ti­vi­ty s Te­a­mwork Clou­dem od CATIA No Magic, který zá­kaz­ní­kům umožňuje bez­pro­blé­mo­vý pří­stup k mo­de­lům vy­tvo­ře­ným v řadě růz­ných ná­stro­jů, včet­ně Ma­pleMB­SE, Ma­gicDraw a Cameo Sys­tems Mo­de­le­ru, má nové vy­dá­ní také mož­nost in­te­gro­vat Ma­pleMB­SE s nej­no­věj­ší­mi vy­dá­ní pro­duk­tu IBM Rati­o­nal Rhap­so­dy a dal­ších ná­stro­jů za­lo­že­ných na SysML.
Mezi zá­kaz­ní­ky Ma­pleMB­SE patří Nissan, Honda, NASA JPL, San­dia La­bo­ra­to­ries a Loc­khe­ed-Mar­tin Space Sys­tems.
Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te Ma­pleMB­SE.


Mohlo by vás zajímat: