Google překladač: English Deutsch

Khronos Group vydal Vulkan 1.2

Autor článku: Khronos Group   

Tags: Akcelerace | API | GPU | Khronos Group | Vulkan 1.2

Vulkan 1 2-2004Ote­vře­né kon­sor­ci­um před­ních spo­leč­nos­tí v oboru vy­tvá­ře­jí­cích po­kro­či­lé stan­dar­dy in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty, Khro­nos Group, ozná­mi­lo 15. ledna vy­dá­ní spe­ci­fi­ka­ce Vul­kan 1.2 pro ak­ce­le­ra­ci GPU. Toto vy­dá­ní in­te­gru­je 23 osvěd­če­ných vy­lep­še­ní do jádra Vul­kan API, což při­ná­ší vý­znam­ný pří­stup k novým funk­cím hard­wa­ru vy­ža­do­va­ných vý­vo­já­ři, vy­lep­še­né­mu vý­ko­nu apli­ka­cí a vy­lep­še­né po­u­ži­tel­nos­ti API. Cer­ti­fi­ko­va­né sho­d­­né im­ple­men­ta­ce má více do­da­va­te­lů GPU a během ledna 2020 se oče­ká­va­jí vý­znam­né open sour­ce ná­stro­je.

Vul­kan je dále vy­ví­jen díky na­slou­chá­ní vý­vo­jář­ským po­tře­bám, při­dá­vá­ním no­vých funk­cí a ná­sled­ným sjed­no­ce­ním těch s po­zi­tiv­ní zpět­nou vazbu do spe­ci­fi­ka­ce jed­not­né­ho API jádra. Peč­li­vě vy­bra­né funk­ce API jsou vo­li­tel­né, aby umožňovaly tržně ori­en­to­va­né im­ple­men­ta­ce. Mnoho funk­cí ve Vul­ka­nu 1.2 po­ža­do­va­li vý­vo­já­ři proto, aby vy­ho­vě­li kri­tic­kým po­tře­bám ve svých en­gi­nech a apli­ka­cích, včet­ně: ná­věští ča­so­vé osy pro jed­no­du­še ří­ze­nou syn­chro­ni­za­ci; for­mál­ní pa­mě­ťo­vý model pro přes­né de­fi­no­vá­ní sé­man­ti­ky syn­chro­ni­zač­ních a pa­mě­ťo­vých ope­ra­cí v růz­ných vlák­nech; in­de­xo­vá­ní deskrip­to­ru pro umož­ně­ní opa­ko­va­né­ho po­u­ži­tí roz­lo­že­ní deskrip­to­ru více sha­de­ry; hlub­ší pod­po­ra sha­de­rů na­psa­ných v HLSL a další.
Khro­nos a ko­mu­ni­ta Vul­ka­nu budou pod­po­ro­vat Vul­kan 1.2 v ši­ro­ké škále open sour­ce kom­pi­lá­to­rů, ná­stro­jů a de­bu­g­ge­rů do konce ledna 2020. Všech­ny GPU, které pod­po­ru­jí před­cho­zí verze Vul­ka­nu, jsou schop­ny pod­po­ro­vat Vul­kan 1.2 a za­jis­tit jeho roz­ší­ře­nou do­stup­nost. Ak­tu­ál­ně má pět do­da­va­te­lů GPU im­ple­men­ta­ce Vul­ka­nu 1.2, které pro­šly testy shody Khro­nos: AMD, Arm, Ima­gi­nati­on Tech­no­lo­gies, Intel, Nvi­dia a open-sour­ce ovla­dač Mesa RADV pro AMD. Ak­tu­a­li­za­ce ovla­da­čů budou zve­řej­ně­ny na Vul­kan Pu­b­lic Re­le­a­se Trac­ke­ru spolu se sta­vem dal­ších kom­po­nent eko­sys­té­mu Vul­kan.
Vul­kan je ote­vře­né, bez­plat­né li­cenč­ní API roz­hra­ní pro vy­so­ce efek­tiv­ní pří­stup na­příč plat­for­ma­mi k mo­der­ním GPU s obec­ně roz­ší­ře­ným po­u­ži­tím v před­ních en­gi­nech, špič­ko­vých hrách a ná­roč­ných apli­ka­cích. Vul­kan je pod­po­ro­ván v růz­ných za­ří­ze­ních od po­čí­ta­čů se sys­té­mem Win­dows a Linux, kon­zo­lí a clou­du, přes mo­bil­ní te­le­fo­ny a ve­sta­vě­né plat­for­my, včet­ně při­dá­ní do Go­o­gle Sta­dia v roce 2019.
Více in­for­ma­cí o spe­ci­fi­ka­ci Vul­kan 1.2 a sou­vi­se­jí­cích tes­tech a ná­stro­jích na­jde­te na Vul­kan Re­sour­ce Page firmy Khro­nos. Ukáz­ko­vý kód lze na­lézt ve Vul­kan Uni­fied Sam­ples Re­po­si­to­ry. Khro­nos vítá zpět­nou vazbu na Vul­kan 1.2 od vý­vo­jář­ské ko­mu­ni­ty pro­střed­nic­tvím Khro­nos De­ve­lo­per Slac­kuGi­tHu­bu.


Mohlo by vás zajímat: