Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

BCN3D využije software Dyndrite pro VLM systémy

Pátek, 28 Duben 2023 18:04

Tags: BCN3D | Dyndrite | GPU | VLM

BCN3D Dyndrite VLM Software Slicer 3D printing partnership-2317Spo­leč­nos­ti Dyn­dri­te, po­sky­to­va­tel vý­po­čet­ní­ho en­gi­nu ak­ce­le­ro­va­né­ho GPU, který se po­u­ží­vá k vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ní­ho vý­rob­ní­ho hard­wa­ru a soft­wa­ru nové ge­ne­ra­ce, a BCN3D, vý­rob­ce ře­še­ní pro 3D tisk, ozná­mi­ly 27. dubna, že první ge­ne­ra­ce VLM sys­té­mů bude vy­ba­ve­na soft­warem od Dyn­dri­te. Spo­lu­prá­ce sli­bu­je zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu a au­to­ma­ti­za­ci VLM uži­va­te­lům a po­skyt­nout soft­ware pro od­blo­ko­vá­ní au­to­no­mie vý­ro­by.

Tato spo­lu­prá­ce je dal­ším pří­kla­dem toho, jak vý­rob­ci stro­jů vy­u­ží­va­jí sadu Dyn­dri­te Ap­pli­cati­on De­ve­lo­p­ment Kit (ADK) pro vývoj soft­wa­ro­vých apli­ka­cí pro ří­ze­ní hard­wa­ru svých stro­jů.

Více o VLM technologii


Mohlo by vás zajímat: