Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Basemark GPU 1.2 Beta je připraven

Sobota, 12 Říjen 2019 17:42

Tags: 1.2 | API | Basemark | Beta | GPU | Grafika | iOS | MacOS | Testy

gpu-promo-crystal-1941Vývoj na GPU 1.2, ben­chmar­ko­vém tes­tu pro vý­voj čipů a disků, po­stou­pil do fá­ze be­ta ver­ze ur­če­né k tes­to­vá­ní. Vy­dá­ní ost­ré ver­ze se plá­nu­je na ko­nec to­ho­to ro­ku. Base­mark GPU 1.2 při­dá­vá k již pod­po­ro­va­ným ope­rač­ním sys­té­mům An­dro­id, Win­dows a Li­nux také iOS a macOS. Při­by­la pod­po­ra pro gra­fic­ká API Open­GL ES 3.1, Open­GL 4.5, Vul­kan 1.0, Di­rectX 12 a Me­tal. No­vý test umož­ňu­je ta­ké ana­ly­zo­vat vý­kon a kva­li­tu dis­ku u vlo­že­ných za­ří­ze­ní a ne­ná­roč­ných chyt­rých te­le­fo­nů. No­vé funk­ce v Base­mar­ku GPU 1.2 umož­ní ana­ly­zo­vat a po­rov­ná­vat vý­kon 3D gra­fi­ky u růz­ných za­ří­ze­ní – chyt­rých te­le­fo­nů, tab­le­tů, no­te­boo­ků ne­bo stol­ních po­čí­ta­čů s Win­dows a Li­nu­xem.

Roz­ší­řit je však lze i na mno­ho prů­mys­lo­vých sys­té­mů od aut po di­gi­tál­ní zna­če­ní. Ví­ce o Base­mar­ku GPU se dá na­jít v an­g­lič­ti­ně zde.
Bez­plat­ná verze ne­zob­ra­zí vý­sled­ky testů bez při­po­je­ní k da­ta­bá­zi Base­mark Power Board.


Mohlo by vás zajímat: