Google překladač: English Deutsch

Voices of Industry – Pavel Cesnek (ŽĎAS)

Autor článku: Streamtech.tv   

Tags: MSV | Pavel Cesnek | Streamtech.tv | VoI | Voices of Industry | ŽĎAS

VoI-Pavel Cesnek-ZDAS-2015V dal­ším dílu me­zi­ná­rod­ní ná­zo­ro­vé plat­for­my Voices of In­dust­ry, jejíž pod­kla­dy vzni­ka­ly během Me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu v Brně na stán­ku spo­leč­nos­ti CCB, je před­sta­ven Pavel Cesnek – ře­di­tel spo­leč­nos­ti ŽĎAS, a. s. V této spo­leč­nos­ti umí udě­lat zá­kaz­ní­ko­vi kon­krét­ní ma­te­ri­ál přímo na míru. Klí­čo­vým trhem se pro ni v po­sled­ní době stává ruský trh. Snaží se pra­co­vat na kon­tak­tech a pra­cu­je na do­dáv­kách pro rus­kou ener­ge­ti­ku. Tren­dem v ruské ener­ge­ti­ce je vý­stav­ba ma­lých ener­ge­tic­kých kom­plexů v rámci fab­ri­ky nebo města.

Pavel Cesnek se ve videu vy­ja­dřu­je k vy­u­ží­vá­ní ro­bo­tů ve vý­ro­bě a klí­čo­vých seg­men­tech spo­leč­nos­ti ŽĎAS, včet­ně klí­čo­vých in­ves­ti­cí. Sle­duj­te video na Stre­am­Tech.tv.
Další roč­ník na­tá­če­ní Voices of In­dust­ry se usku­teč­ní během ve­letr­hu MSV Brno 2020.


Mohlo by vás zajímat: