Google překladač: English Deutsch

Nikon získal Red Dot Award v oblasti produktového designu

Autor článku: Nikon   

Tags: Award | NIKKOR | Nikon | Noct | Ocenění | Product design | Red Dot | Z 50 | Z 58

Nikon Z 50-2018Nikon ozná­mil, že dva z jeho pro­duk­tů ob­dr­že­ly cenu Red Dot Award: Pro­duct De­sign 2020. Jed­ním z nich je fo­to­a­pa­rát Nikon Z 50, nej­no­věj­ší pří­růs­tek do ro­di­ny bez­zr­ca­dlo­vek, a ob­jek­tiv Nik­kor Z 58 mm f/0,95 S Noct. Me­zi­ná­rod­ní ex­per­ti oce­ni­li oba pro­duk­ty v jed­not­li­vých ka­te­go­ri­ích – ino­va­ce, funkč­nost, er­go­no­mie a odol­nost. Z 50 je prv­ním bez­zr­ca­dlo­vým fo­to­a­pa­rá­tem znač­ky Nikon ve for­má­tu DX, jehož de­sign, ope­ra­tiv­nost a spo­leh­li­vost jsou od­vo­ze­ny od mo­de­lů Nikon Z 7 a Nikon Z 6. Nikon Z 50 na­bí­zí ex­ce­lent­ní kva­li­tu ob­ra­zu a po­ři­zu­je do­ko­na­le za­ostře­né sním­ky a videa ve for­má­tu 4K s bo­ha­tý­mi de­tai­ly, pro­sto­ro­vou hloub­kou a barva­mi. Pří­stroj je ide­ál­ní pro por­trét­ní fo­to­gra­fii.

Nikkor Z 58 mm S Noct-2018Nikkor Z 58 mm f/0,95 S Noct je iko­nou mezi ob­jek­ti­vy pro bez­zr­ca­dlo­vé fo­to­a­pa­rá­ty. Tento ob­jek­tiv s kla­sic­kým cha­rak­te­rem ob­jek­ti­vu Noct pro ba­jo­net Nikon F a re­vo­luč­ní op­tic­kou kon­struk­cí na­bí­zí pů­so­bi­vé nové mož­nos­ti za nízké hla­di­ny osvět­le­ní. Vše­stran­ný ob­jek­tiv vy­u­ží­vá svou ex­trém­ně vy­so­kou svě­tel­nost a oh­nis­ko­vou vzdá­le­nost pro tvor­bu vý­ji­meč­ně os­t­ré­ho a zá­ro­veň jem­né­ho ob­ra­zu.

 

 

Cena Red Dot De­sign Award je udě­lo­vá­na v rámci me­zi­ná­rod­ní sou­tě­že v ob­las­ti de­sig­nu vý­rob­ků, které se účast­ní více než 6500 pří­spěv­ků ze 60 růz­ných zemí. Vý­rob­ky s oce­ně­ným de­signem jsou pre­zen­to­vá­ny v mu­zeích Red Dot De­sign po celém světě – při­čemž pro­duk­ty Niko­nu budou od 22. červ­na 2020 vy­sta­ve­ny v ně­mec­kém Es­se­nu.
Po­drob­něj­ší in­for­ma­ce o sou­tě­ži na­lez­ne­te na webo­vé strán­ce Red Dot.
Další in­for­ma­ce o oce­ně­ných pro­duk­tech Nikonu na­lez­ne­te na www.europe-nikon.com.


Mohlo by vás zajímat: