Google překladač: English Deutsch

CCE aktualizuje produktovou řadu EnSuite

Autor článku: CCE   

Tags: Aktualizace | CCE | EnSuite | En­Su­i­te-Cloud | En­Su­i­te-Lite | Produktová řada

EnSuite-Cloud-2031Spo­leč­nost CCE ozná­mi­la 29. července vý­znam­né ak­tu­a­li­za­ce své pro­duk­to­vé řady En­Su­i­te – En­Su­i­te, En­Su­i­te-Lite a En­Su­i­te-Cloud. En­Su­i­te-Cloud byl uve­den za­čát­kem to­ho­to roku jako bez­plat­ný CAD pro­hlí­žeč za­lo­že­ný na clou­du, který má po­mo­ci při vzdá­le­né práci během co­vi­do­vé krize. Vzhle­dem ke zvy­šu­jí­cím se tla­kům, kte­rým spo­leč­nos­ti čelí, aby po­kra­čo­va­ly v práci, byl En­Su­i­te-Cloud velmi ceněn. Od prv­ní­ho ozná­me­ní si ti­sí­ce uži­va­te­lů pro­hlédly přes 17 000 sou­bo­rů. Při prv­ním uve­de­ní na trh v květ­nu bylo při­dá­no mnoho uži­teč­ných funk­cí, včet­ně po­kro­či­lých funk­cí mě­ře­ní, zob­ra­ze­ní řezů a mož­nos­ti zob­ra­ze­ní stro­mu se­sta­vy.

Ko­merč­ní pro­duk­ty En­Su­i­teEn­Su­i­te-Lite firmy CCE byly ak­tu­a­li­zo­vá­ny, aby pod­po­ro­va­ly mimo ji­né­ho pro­hlí­že­ní a pře­kla­dy mo­de­lů ze soft­wa­rů CATIA V5-6R2020 (V5R30), NX 1872 a 1899, So­li­dworks 2020, Solid Edge 2020, Au­to­de­sk In­ven­tor 2020, Creo 6.0, JT 10.3 a Pa­ra­so­lid 31.1. Uži­va­te­lé nyní mohou také číst a za­pi­so­vat for­mát GLTF. Pod­po­ra nej­no­věj­ší CAD verze je roz­ší­ře­na i na bez­plat­ný pro­dukt En­Su­i­te-Cloud. Všich­ni zá­kaz­ní­ci s ak­tiv­ním před­plat­ným mohou zís­kat pří­stup k nej­no­věj­ším po­sled­ním ver­zím En­Su­i­te a En­Su­i­te-Lite.

EnSuite-2031

Všech­ny pro­duk­ty znač­ky CCE En­Su­i­te jsou vy­tvo­ře­ny po­mo­cí pro­pri­e­tár­ní tech­no­lo­gie CAD in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty, která je v sou­čas­né době li­cen­co­vá­na ně­ko­li­ka špič­ko­vý­mi ne­zá­vis­lý­mi do­da­va­te­li soft­wa­ru (ISV). Vý­sled­kem je, že všech­ny pro­hlí­že­če a pře­kla­da­če od CCE jsou zcela ne­zá­vis­lé na CAD. Uži­va­te­lé pro pro­hlí­že­ní sou­bo­rů ne­po­tře­bu­jí li­cen­ce CAD sys­té­mů v nichž vznik­ly.

Pro více informací o produktech a službách CCE navštivte www.cadcam-e.com.


Mohlo by vás zajímat: