301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Google překladač: English Deutsch
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

CCE aktualizuje produktovou řadu EnSuite

Pátek, 31 Červenec 2020 14:23

Tags: Aktualizace | CCE | EnSuite | En­Su­i­te-Cloud | En­Su­i­te-Lite | Produktová řada

EnSuite-Cloud-2031Spo­leč­nost CCE ozná­mi­la 29. července vý­znam­né ak­tu­a­li­za­ce své pro­duk­to­vé řady En­Su­i­te – En­Su­i­te, En­Su­i­te-Lite a En­Su­i­te-Cloud. En­Su­i­te-Cloud byl uve­den za­čát­kem to­ho­to roku jako bez­plat­ný CAD pro­hlí­žeč za­lo­že­ný na clou­du, který má po­mo­ci při vzdá­le­né práci během co­vi­do­vé krize. Vzhle­dem ke zvy­šu­jí­cím se tla­kům, kte­rým spo­leč­nos­ti čelí, aby po­kra­čo­va­ly v práci, byl En­Su­i­te-Cloud velmi ceněn. Od prv­ní­ho ozná­me­ní si ti­sí­ce uži­va­te­lů pro­hlédly přes 17 000 sou­bo­rů. Při prv­ním uve­de­ní na trh v květ­nu bylo při­dá­no mnoho uži­teč­ných funk­cí, včet­ně po­kro­či­lých funk­cí mě­ře­ní, zob­ra­ze­ní řezů a mož­nos­ti zob­ra­ze­ní stro­mu se­sta­vy.

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Ko­merč­ní pro­duk­ty En­Su­i­teEn­Su­i­te-Lite firmy CCE byly ak­tu­a­li­zo­vá­ny, aby pod­po­ro­va­ly mimo ji­né­ho pro­hlí­že­ní a pře­kla­dy mo­de­lů ze soft­wa­rů CATIA V5-6R2020 (V5R30), NX 1872 a 1899, So­li­dworks 2020, Solid Edge 2020, Au­to­de­sk In­ven­tor 2020, Creo 6.0, JT 10.3 a Pa­ra­so­lid 31.1. Uži­va­te­lé nyní mohou také číst a za­pi­so­vat for­mát GLTF. Pod­po­ra nej­no­věj­ší CAD verze je roz­ší­ře­na i na bez­plat­ný pro­dukt En­Su­i­te-Cloud. Všich­ni zá­kaz­ní­ci s ak­tiv­ním před­plat­ným mohou zís­kat pří­stup k nej­no­věj­ším po­sled­ním ver­zím En­Su­i­te a En­Su­i­te-Lite.

EnSuite-2031

Všech­ny pro­duk­ty znač­ky CCE En­Su­i­te jsou vy­tvo­ře­ny po­mo­cí pro­pri­e­tár­ní tech­no­lo­gie CAD in­te­ro­pe­ra­bi­li­ty, která je v sou­čas­né době li­cen­co­vá­na ně­ko­li­ka špič­ko­vý­mi ne­zá­vis­lý­mi do­da­va­te­li soft­wa­ru (ISV). Vý­sled­kem je, že všech­ny pro­hlí­že­če a pře­kla­da­če od CCE jsou zcela ne­zá­vis­lé na CAD. Uži­va­te­lé pro pro­hlí­že­ní sou­bo­rů ne­po­tře­bu­jí li­cen­ce CAD sys­té­mů v nichž vznik­ly.

Pro více informací o produktech a službách CCE navštivte www.cadcam-e.com.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit