Google překladač: English Deutsch

Xerox pokračuje v rozvoji 3D tisku

Autor článku: Xerox   

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | RIT | Rozvoj | Siemens | Spolupráce | Xerox

ElemX LevelWide Headon 5-CC-2221Spo­leč­nost Xerox Elem Ad­di­ti­ve So­lu­ti­ons i na­dá­le roz­ši­řu­je spo­lu­prá­ci v ob­las­ti roz­vo­je 3D tisku s no­vý­mi part­ne­ry, kteří vsa­di­li na tis­kár­nu ElemX. Spo­lu­prá­ce s fir­mou Si­e­mens, svě­to­vým líd­rem v ob­las­ti stro­jí­ren­ství, má za cíl po­sí­lit vý­rob­ní ka­pa­ci­ty obou spo­leč­nos­tí a díky ino­va­cím a spo­lu­prá­ci roz­ví­jet bu­douc­nost prů­mys­lo­vé adi­tiv­ní vý­ro­by.

Novým part­ne­rem v ob­las­ti kovové adi­tiv­ní vý­ro­by je také Ro­ches­ter­ský tech­no­lo­gic­ký in­sti­tut (RIT), kde tis­ko­vý stroj usnad­ní po­kro­či­lý vý­zkum ma­te­ri­á­lů a je­jich apli­ka­ce v le­tec­tví a kos­mo­nau­ti­ce.

Tis­kár­na ElemX je prů­lo­mo­vou 3D tis­kár­nou kovů, která je jed­no­duš­ší a bez­peč­něj­ší na po­u­ží­vá­ní a navíc zvy­šu­je odol­nost do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce v do­pra­vě, le­tec­tví, obra­ně a prů­mys­lo­vé vý­ro­bě. Tis­kár­na je snad­no im­ple­men­to­va­tel­ná a její pro­voz ne­vy­ža­du­je žádné spe­ci­ál­ní úpra­vy za­ří­ze­ní. Sys­tém je na­vr­žen tak, aby do pro­ce­su vnesl jed­no­du­chost, a je proto ide­ál­ní vol­bou pro opra­vy, tisk ná­hrad­ních dílů a ma­lo­sé­ri­o­vou vý­ro­bu.

Bu­douc­nost prů­mys­lo­vé adi­tiv­ní vý­ro­by

Si­e­mens za­kou­pil ko­vo­vou 3D tis­kár­nu ElemX a do­pl­nil ji do své sbír­ky adi­tiv­ních stro­jů ve svém Cen­t­ru pro spo­lu­prá­ci v ob­las­ti po­kro­či­lých tech­no­lo­gií v Char­lot­te (CATCH). To se za­mě­řu­je na in­dustri­a­li­za­ci adi­tiv­ní vý­ro­by a spo­lu­pra­cu­je s kon­struk­té­ry stro­jů, do­da­va­te­li ma­te­ri­á­lů i kon­co­vý­mi zá­kaz­ní­ky. Stroj ElemX vy­u­ží­vá tech­no­lo­gii Liquid Metal AM spo­leč­nos­ti Xerox, při níž se po­u­ží­vá ce­no­vě vý­hod­ný hli­ní­ko­vý drát, a ob­sa­hu­je nej­mo­der­něj­ší ří­di­cí plat­for­mu Si­e­mens Si­nu­me­rik 840D sl s ve­sta­vě­nou tech­no­lo­gií di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te, která op­ti­ma­li­zu­je pro­ces tisku.

Tato spo­lu­prá­ce po­sky­tu­je spo­leč­nos­tem Xerox a Si­e­mens včas­ný pří­stup k nej­no­věj­ším po­znatkům a pří­le­ži­tost ke sdí­le­ní po­kro­ků v ob­las­ti di­gi­ta­li­zač­ních ře­še­ní a au­to­ma­ti­zač­ní­ho soft­wa­ru, které mají po­ten­ci­ál ovliv­nit po­do­bu de­cen­t­ra­li­zo­va­né­ho mo­de­lu vý­ro­by.

Vý­zkum le­tec­tví a kos­mo­nau­ti­ky

Ro­ches­ter­ský tech­no­lo­gic­ký in­sti­tut (RIT) dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je s Xe­ro­xem v ob­las­ti adi­tiv­ní vý­ro­by (AM) a je jed­ním z prv­ních, kdo se roz­hod­li pro AM s te­ku­tý­mi kovy. RIT je part­ne­rem, který po­má­há roz­ví­jet tech­no­lo­gii AM na bázi te­ku­tých kovů, a in­sta­la­ce za­ří­ze­ní ElemX v tis­ko­vém cen­t­ru AM bude dů­le­ži­tá pro další zdo­ko­na­lo­vá­ní to­ho­to ře­še­ní. Pra­cov­ní­ci cen­t­ra AM­Print mají dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti s adi­tiv­ní vý­ro­bou kovů a pri­már­ně se za­mě­řu­jí na její vy­u­ži­tí v le­tec­tví. In­sta­la­ce je vý­sled­kem úspěš­né spo­lu­prá­ce mezi prů­mys­lem a uni­ver­zi­tou a obě stra­ny budou i na­dá­le spo­lu­pra­co­vat na roz­vo­ji za­ří­ze­ní ElemX pro nové ko­merč­ní a prů­mys­lo­vé vy­u­ži­tí.

AM z te­ku­té­ho kovu je tech­no­lo­gie, která se hodí na za­káz­ko­vou vý­ro­bu ná­hrad­ních hli­ní­ko­vých dílů, čímž se mi­ni­ma­li­zu­jí ná­kla­dy na je­jich skla­do­vá­ní. Spo­lu­prá­ce s prů­mys­lo­vý­mi part­ne­ry, jako je Elem Ad­di­ti­ve, je dů­le­ži­tou sou­čás­tí práce v cen­t­ru AM­Print a umožňuje ma­xi­ma­li­zo­vat mož­nos­ti tech­no­lo­gie AM. ElemX má ob­rov­ský po­ten­ci­ál pro prů­mys­lo­vý roz­voj a šká­lo­va­tel­nost.

Umís­tě­ní tech­no­lo­gie v cen­t­ru AM­Print RIT na­va­zu­je na před­cho­zí in­sta­la­ce sys­té­mu ElemX na Naval Post­gra­dua­te Scho­ol a v Oak Ridge Nati­o­nal La­bo­ra­to­ry, dal­ších dvou špič­ko­vých vý­zkum­ných za­ří­ze­ních, která usi­lu­jí o rych­lej­ší pro­sa­zo­vá­ní tech­no­lo­gie AM v ob­las­ti vý­ro­by ko­vo­vých dílů.


Mohlo by vás zajímat: