Google překladač: English Deutsch

Dejte o sobě vědět na Konferenci GIS Esri v ČR

Autor článku: Redakce   

Tags: GIS Esri | Koference | Praha | Prezentace | Přihlášky

GIS Esri-CEVAK-2325Blíží se Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která je ide­ál­ním mís­tem pro před­sta­ve­ní za­jí­ma­vých pro­jek­tů. Pokud jste vy­tvo­ři­li něco, co může ostat­ním ušet­řit práci a in­spi­ro­vat je, po­skyt­ne tato kon­fe­ren­ce skvě­lou pří­le­ži­tost po­dě­lit se o své zku­še­nos­ti. Jed­nou z mož­nos­tí, jak své zku­še­nos­ti pře­dat, je vy­stou­pit s vlast­ní před­náš­kou.

Týkat se může ob­las­tí jako je ve­řej­ná sprá­va, územ­ní plá­no­vá­ní, ma­nage­ment ži­vot­ní­ho pro­stře­dí, pro­fe­si­o­nál­ní kar­to­gra­fie, sprá­va in­že­nýr­ských sítí, do­prav­ní apli­ka­ce, in­te­gra­ce s ná­stro­ji busi­ness in­tel­li­gen­ce (BI) či vývoj apli­ka­cí.

Svou před­náš­ku při­hlas­te nej­poz­dě­ji do 30. červ­na 2023. Po­tvr­ze­ní o při­je­tí před­náš­ky ob­dr­ží­te do 8. září 2023.

Při­hlá­sit mů­že­te také svůj po­ster, apli­ka­ci nebo mapu s pří­bě­hem, a to pro­střed­nic­tvím při­hláš­ky na kon­fe­ren­ci. Zde je ter­mín do 13. října 2023.

Více o možnostech prezentace

Pro další in­for­ma­ce tý­ka­jí­cí se před­ná­šek kon­tak­tuj­te Ivu Ha­mer­skou pro­střed­nic­tvím te­le­fo­nu (224 190 537) nebo e-mailu.

 


Mohlo by vás zajímat: