Google překladač: English Deutsch

Plastic Fischer s Xceleratorem proti plastu v mořích

Autor článku: Redakce   

Tags: Odpad | Plasty | Plas­tic Fischer | Si­e­mens | Soft­ware | Solid Edge | Te­am­cen­ter Share

siemens-plastic-fischer-newsroom-2344Sie­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mi­la, že Plas­tic Fischer, so­ci­ál­ní pod­nik, který se za­bý­vá sni­žo­vá­ním množ­ství plas­to­vé­ho od­pa­du v ře­kách, aby ne­zne­čiš­ťo­val naše oce­á­ny, při­jal ře­še­ní z port­fo­lia prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor, která mu po­mo­hou roz­ší­řit jeho čin­nost a při­nést vý­ho­dy di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce do vý­vo­je a ří­ze­ní ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ků.

Plas­tic Fischer, který v roce 2019 za­lo­ži­li tři přá­te­lé poté, co se stali svěd­ky zne­čiš­tě­ní řeky Me­kong ve Viet­na­mu plas­ty, je nyní me­zi­ná­rod­ně uzná­va­ný a roz­ši­řu­je své ak­ti­vi­ty v Indii a In­donésii. Jeho ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie Tra­shBo­om je lo­kál­ně vy­sta­vě­ná, tech­no­lo­gic­ky ne­ná­roč­ná a levná mo­du­lár­ní plo­vou­cí ba­ri­é­ra, která za­sta­vu­je oce­án­ský plast již v ře­kách.

Po shro­máž­dě­ní se říční plast od­vá­ží do za­ří­ze­ní Plas­tic Fische­ru na ma­te­ri­á­lo­vé vy­u­ži­tí, kde jej za­měst­nan­ci na plný úva­zek roz­dě­lí na recyklo­va­tel­né a ne­recyklo­va­tel­né ma­te­ri­á­ly. Re­cy­k­lo­va­tel­né ma­te­ri­á­ly, jako je sklo, hli­ník, PET a HDPE, jsou pro­dá­vá­ny a opě­tov­ně za­řa­zo­vá­ny do do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce, za­tím­co ne­re­cy­klo­va­tel­né ma­te­ri­á­ly jsou do­pra­vo­vá­ny do cer­ti­fi­ko­va­ných za­ří­ze­ní na spo­leč­né zpra­co­vá­ní, kde se plast spa­lu­je a dopl­ňuje vy­u­ži­tí uhlí. Vy­u­ží­vá­ní to­ho­to typu ma­te­ri­á­lu jako zdro­je ener­gie je v sou­la­du s me­zi­ná­rod­ní­mi osvěd­če­ný­mi po­stu­py.

Aby zís­kal větší spo­leh­li­vost a pod­po­řil svůj ros­tou­cí vzdá­le­ný tým, při­jal Plas­tic Fischer soft­ware Si­e­mens Solid Edge a vy­u­ží­vá apli­ka­ci Te­am­cen­ter Share pro dis­tri­bu­o­va­né sdí­le­ní dat a pod­po­ru efek­tiv­něj­ší spo­lu­prá­ce. Jeho před­cho­zí ná­stro­je pro po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né na­vr­ho­vá­ní (CAD) měly ome­ze­né mož­nos­ti se­stav a kres­le­ní, ale Solid Edge umo­ž­ňuje týmu jak při­způ­so­bo­vat stá­va­jí­cí ná­vrhy, tak vy­ví­jet ino­va­tiv­ní ře­še­ní pro­blé­mů, se kte­rý­mi se se­tká­vá v te­ré­nu. Vzhle­dem k tomu, že jeho tým je roz­ptý­len po celém světě, umo­ž­ňují mu tato ře­še­ní pra­co­vat na stej­ných pro­jek­tech sou­čas­ně a mít lepší ko­or­di­na­ci při změ­nách ná­vr­hu, které jsou nutné pro spl­ně­ní míst­ních mož­nos­tí a ka­pa­cit.

Plas­tic Fischer nejen­že vy­ví­jí a za­vá­dí tech­no­lo­gii, ale také vy­tvá­ří míst­ní pra­cov­ní místa pro pro­vá­dě­ní kom­plex­ních ope­ra­cí. V sou­čas­né době spo­leč­nost díky své­mu pro­vo­zu za­sta­vi­la více než 800 tun plas­tů v ře­kách a za­brá­ni­la je­jich roz­pa­du na mi­k­ro­plas­ty, které by jinak skon­či­ly v na­šich oce­á­nech. Vedle této ži­vot­ně dů­le­ži­té práce mohla spo­leč­nost v rámci svých ope­ra­cí v Indii a In­donésii vy­tvo­řit více než 85 pra­cov­ních míst na plný úva­zek pro ko­mu­ni­ty, kte­rým se ne­do­stá­vá po­mo­ci.

Více in­for­ma­cí o tom, jak mohou startu­py, jako je Plas­tic Fischer, vy­u­žít pro­gra­mu Si­e­mens pro startu­py, na­jde­te na solidedge.siemens.com.


Mohlo by vás zajímat: