Google překladač: English Deutsch

VIVE Ultimate Tracker pro sledování pohybu s XR headsety

Autor článku: Redakce   

Tags: Focus 3 | HTC Vive | SteamVR | Ultimate Tracker | Vive | XR Elite

VIVE-Ultimate-Tracker-2349HTC VIVE před­sta­vi­la 29. lis­to­pa­du VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ker, který vý­raz­ně po­sou­vá mož­nos­ti ne­zá­vis­lých XR he­ad­se­tů v ob­las­ti sle­do­vá­ní po­hy­bu. Nový trac­ker na­bí­zí ne­pře­ko­na­tel­nou přes­nost a vše­stran­nost. Najde uplat­ně­ní v mo­ti­on cap­tu­re pro­jek­tech i v prů­mys­lo­vých apli­ka­cích. Kom­pakt­ní a vý­kon­ný sle­do­vač dis­po­nu­je self­‑trac­king tech­no­lo­gii, která umožňuje snad­né a efek­tiv­ní sle­do­vá­ní bez po­mo­ci ja­kých­ko­liv ex­ter­ních za­ří­ze­ní.

Je tak ide­ál­ní pro po­u­ži­tí s ne­zá­vis­lý­mi he­ad­se­ty HTC VIVE, včet­ně VIVE XR Elite a VIVE Focus 3. Již brzy navíc získá pod­po­ru v rámci stan­dar­dů OpenXR a Steam­VR pro PCVR se­sta­vy. Vý­rob­ce sli­bu­je i mož­nost na­sa­ze­ní v prů­mys­lo­vém pro­stře­dí, kde lze sle­do­vá­ní po­hy­bu vy­u­žít i bez VR head­se­tu na­pří­klad k op­ti­ma­li­za­ci er­go­no­mie pra­cov­ní­ho pro­stře­dí.

Dokonalý tracking pro sportovní zážitky i profesionální nasazení

VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ker na­va­zu­je na po­pu­la­ri­tu zná­mých sle­do­va­čů VIVE Trac­ker 3.0, který na­le­zl místo v mnoha PCVR se­sta­vách. No­vin­ka je ale ještě prak­tič­těj­ší a vše­stran­něj­ší. K ur­če­ní přes­né po­lo­hy v pro­sto­ru totiž vy­u­ží­vá dvo­ji­ci ši­ro­ko­úh­lých kamer, díky kte­rým ne­po­tře­bu­je ex­ter­ní zá­klad­no­vé sta­ni­ce, ani pří­mou vi­di­tel­nost s head­se­tem. Skrze je­di­ný bez­drá­to­vý USB­‑C adap­tér lze při­tom k head­se­tu při­po­jit hned 5 trac­ke­rů. Vy­tvo­řit bez­pro­blé­mo­vou se­sta­vu pro sle­do­vá­ní po­hy­bu ce­lé­ho těla je tak dílem oka­mži­ku.
VIVE Trac­ke­ry na­chá­zí vy­u­ži­tí i v so­ci­ál­ních VR apli­ka­cích jako je VR Chat, který již v prů­bě­hu pro­sin­ce do­ra­zí ve verzi pro ne­zá­vis­lé head­se­ty do ob­cho­du VIVE­PORT. His­to­ric­ky po­pr­vé si tak sle­do­vá­ní po­hy­bu ce­lé­ho těla vy­chut­na­jí kromě PCVR ná­vštěv­ní­ků vir­tu­ál­ních lo­ka­cí i ti, kteří se do nich vy­pra­ví skrze ne­zá­vis­lé head­se­ty VIVE XR Elite či VIVE Focus 3. S VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ke­rem se HTC VVIVE po­da­ři­lo při­nést něco, co od­ha­lí po­ten­ci­ál po­hl­cu­jí­cí­ho VR dra­ma­tic­ky vyš­ší­mu počtu uži­va­te­lů.

Nový VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ker byl kon­stru­o­ván s dů­ra­zem na ma­xi­mál­ní uni­ver­zál­nost. Vy­u­ží­vá proto stan­dard­ní upevňovací závit 1/4"-20 UNC a pogo pin roz­hra­ní pro spo­je­ní s růz­ný­mi ob­jek­ty, jako jsou herní ma­ke­ty zbra­ní, spor­tov­ní­ho ná­či­ní a po­dob­ně. Ote­ví­rá cestu k mnoha vy­u­ži­tím včet­ně mo­ti­on cap­tu­re tech­no­lo­gie pro film a hry, nebo vzdě­lá­vá­ní v rámci VR tré­nin­ku. Spo­leč­nost navíc zve­řej­ni­la 3D CAD sou­bor VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ke­ru a do­ku­men­ta­ci pro vý­vo­já­ře. Uži­va­te­lé tak budou schop­ni snad­no na­vr­ho­vat vlast­ní dr­žá­ky a pří­slu­šen­ství.

VIVE-Ultimate-Tracker--2349

VIVE má s VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ke­rem velké plány. V bu­douc­nos­ti ho bude možné po­u­ží­vat zcela ne­zá­vis­le s plat­for­mou Ste­am­VR, a to i bez pří­tom­nos­ti head­se­tu, což umož­ní sle­do­vá­ní po­hy­bu lidí nebo ob­jek­tů. To jej činí mi­mo­řád­ně sil­ným ná­stro­jem pro prů­mys­lo­vé po­u­ži­tí, kde je po­tře­ba sle­do­vat ši­ro­kou škálu vy­ba­ve­ní a re­kvi­zit. Beta verze pod­po­ry pro přímé spo­je­ní se Steam­VR bude do­stup­ná již v nad­chá­ze­jí­cích týd­nech.

Základní specifikace

Tech­nic­ké de­tai­ly o VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ke­ru lze najít níže a na strán­kách vive.com:

  • Hmot­nost: 94 g
  • Výdrž ba­te­rie: Až 7 hodin
  • Při­po­je­ní: Pro­pri­e­tár­ní níz­ko­la­tenč­ní 2,4 GHz a 5 GHz Wi­‑Fi s do­sa­hem až 10 m
  • 6DoF in­si­de­‑out trac­king

Cena a dostupnost

VIVE Ul­ti­ma­te trac­ker lze zís­kat již nyní na strán­kách vive.com za cenu 229 €. Vý­rob­ce navíc pro zá­jem­ce při­pra­vil vý­hod­né za­vá­dě­cí ba­líč­ky a slevu pro ma­ji­te­le head­se­tu HTC VIVE XR Elite, které budou do­stup­né do 31. pro­sin­ce 2023.

  • Sleva pro ma­ji­te­le VIVE XR Elite: Stá­va­jí­cí ma­ji­te­lé head­se­tu VIVE XR Elite, kteří za­kou­pí ba­lí­ček VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ker 3+1 Kit + Track­Straps Spe­cial, ob­dr­ží slevu 100 € po za­dá­ní plat­né­ho sé­ri­o­vé­ho čísla head­se­tu VIVE XR Elite. Cel­ko­vá cena tak bude pouze 589 eur.
  • Spe­ci­ál­ní sada VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ker 3+1 Kit (689 €): Ob­sa­hu­je 3 VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ke­ry, 1 bez­drá­to­vý don­gle, 1 sta­ho­va­cí klíč pro hru Dance Dash a sadu Track­Straps pro VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ker.
  • Ba­lí­ček VIVE XR Elite a VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ker (1699 eur): Za­hr­nu­je head­set VIVE XR Elite, 3 VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ke­ry, 1 bez­drá­to­vý don­gle, 1 sta­ho­va­cí klíč pro hru Dance Dash a sadu Track­Straps pro VIVE Ul­ti­ma­te Trac­ker.

 


Mohlo by vás zajímat: