Google překladač: English Deutsch

Cenově atraktivní 13" profesionální dynabook Portégé A30-E

Autor článku: Dynabook Europe   

Tags: A30-E-149 | A30-E-17E | Dynabook | Notebooky | Portégé | Profesionální

Portege-A30-E 03 win10-1944Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je na našem trhu první dvě kon­fi­gu­ra­ce velmi leh­ké­ho a odol­né­ho no­te­boo­ku Por­té­gé A30-E s vý­ko­nem a vý­dr­ží, kte­rou po­tře­bu­jí mo­der­ní mo­bil­ní pra­cov­ní­ci. Tento pří­stroj cha­rak­te­ri­zu­je velmi dobře či­tel­ný jasný 13,3" Full HD an­ti­re­flex­ní dis­plej a pod­sví­ce­ná klá­ves­ni­ce pro práci v ná­roč­ných svě­tel­ných pod­mín­kách, výdrž na ba­te­rie až 14 hodin, řada funk­cí pro za­bez­pe­če­ní, bo­ha­tá ko­nek­ti­vi­ta a atrak­tiv­ní cena. To vše při hmot­nos­ti pou­hých 1,2 kg (zá­le­ží na kon­fi­gu­ra­ci). Jeho šasi bylo tes­to­vá­no dle přís­ných vo­jen­ských norem s ohle­dem na pád, změny tep­lot i vy­so­kou vlh­kost.

Bez­peč­nost­ní prvky pro ochra­nu fi­rem­ních dat

Cit­li­vá data ulo­že­ná v pří­stro­ji chrá­ní na ně­ko­li­ka úrov­ních řada bez­peč­nost­ních prvků. Je­jich zá­kla­dem je oceňovaný vlast­ní BIOS spo­leč­nos­ti Dy­na­book spolu s mo­du­lem TPM (Trus­ted Plat­form Mo­du­le). No­te­book umožňuje kon­fi­gu­ro­vat vy­u­ži­tí jed­not­li­vých portů podle in­di­vi­du­ál­ních bez­peč­nost­ních kri­té­rií spo­leč­nos­ti. Pří­stup k sys­té­mu BIOS i SSD disku lze za­bez­pe­čit je­di­ným kro­kem bi­o­me­t­ric­ké­ho ově­ře­ní. Za­bez­pe­če­ní všech dat na cestách dále po­si­lu­je čteč­ka Smart­Card a dvou­úrovňová au­ten­ti­za­ce s vy­u­ži­tím IR ka­me­ry ve spo­je­ní s Win­dows Hello a ve­sta­vě­nou čteč­kou otis­ků prstů.

Ko­nek­ti­vi­ta pro práci na cestách a roz­ší­ře­ná zá­ru­ka

Pro bez­pro­blé­mo­vou práci je k dis­po­zi­ci fle­xi­bil­ní port USB Type-C, který ve spo­je­ní s vo­li­tel­nou do­ko­va­cí jed­not­kou USB-C umožňuje rych­lé při­po­je­ní mnoha pe­ri­fe­rií, včet­ně za­ří­ze­ní s ko­nek­to­rem VGA, po­mo­cí je­di­né­ho ka­be­lu. Přímo v no­te­boo­ku je kromě něj pro snad­né pre­zen­ta­ce i pro práci v kan­ce­lá­ři ve spo­je­ní s vel­kým mo­ni­to­rem in­te­gro­ván HDMI port, a také dva ko­nek­to­ry USB 3.0. a RJ-45 pro ka­be­lo­vé při­po­je­ní k síti.
Obě nové kon­fi­gu­ra­ce jsou pro­dá­vá­ny s roz­ší­ře­nou tří­le­tou on­si­te zá­ru­kou s ga­ran­cí re­ak­ce do 24 hodin od na­hlá­še­ní zá­va­dy a opra­vou u zá­kaz­ní­ka.

První kon­fi­gu­ra­ce na našem trhu

Na český trh do­ra­zi­ly nyní první dva mo­de­ly této no­vin­ky, jejíž pro­voz za­jiš­ťu­je 64­bi­to­vý ope­rač­ní sys­tém Win­dows 10 Pro. Oba jsou osa­ze­ny 8 GB ope­rač­ní pa­mě­ti DDR4 2400 a rych­lým SSD dis­kem M.2 s ka­pa­ci­tou 256 GB. O gra­fic­ké ope­ra­ce se stará in­te­gro­va­ný adap­tér Intel UHD Gra­phics 620 a bez­peč­né při­po­je­ní k bez­drá­to­vé síti bez vý­pad­ků za­jiš­ťu­je Wi-Fi adap­tér Intel Dual Band Wi­re­less-AC 8265. Por­té­gé A30-E-149 po­há­ní pro­ce­sor Core i5-8250U a jeho do­po­ru­če­ná kon­co­vá cena je 22 200 Kč včet­ně DPH. Druhá kon­fi­gu­ra­ce, dy­na­book Por­té­gé A30-E-17E, je za­lo­že­na na pro­ce­so­ru Core i7-8550U a k do­stá­ní je za 24 400 Kč včet­ně DPH.


Mohlo by vás zajímat: