Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Sygic GPS Navigace detekuje vozidla v protisměru

Autor článku: Sygic   
Středa, 07 Září 2022 14:09

Tags: Bosch | Cloud | GPS | Jízda v protisměru | Na­vi­ga­ce | Sygic

PPC 3057 SG B2C Ilustracna foto Wrong way driver warning OTHERS s-2236Na ev­rop­ských dál­ni­cích je každý rok za­zna­me­ná­no zhru­ba 4500 nehod, které jsou způ­so­be­ny jízdou v pro­tismě­ru. Ve Spo­je­ných stá­tech pak při ta­ko­vých ne­ho­dách zemře v prů­mě­ru ně­ko­lik lidí denně. Pro zvý­še­ní os­tra­ži­tos­ti ři­di­čů na dál­ni­cích při­ná­ší Sygic clou­do­vou služ­bu va­ro­vá­ní ři­di­čů v ne­správ­ném směru od spo­leč­nos­ti Bosch do je­jich GPS na­vi­ga­ci v EU, USA a Ka­na­dě.

Za novou bez­peč­nost­ní funk­cí v Sygic GPS Na­vi­ga­ci je in­te­li­gent­ní ře­še­ní, které vás a také další po­ten­ci­ál­ně ohro­že­né účast­ní­ky sil­nič­ní­ho pro­vo­zu oka­mži­tě upo­zor­ní na jízdu v pro­tismě­ru. Za po­sled­ních dva­náct mě­sí­ců tento sys­tém zma­po­val přes 3,3 mi­li­ar­dy směrů jízdy v EU a od­ha­lil přes 300 pří­pa­dů jízdy v pro­tismě­ru, při­čemž oka­mži­tě va­ro­val ři­di­če.

Na­vi­ga­ce Sygic bude první služ­bou pro spo­tře­bi­te­le v USA a Ka­na­dě, která zde tuto tech­no­lo­gii spo­leč­nos­ti Bosch bude na­bí­zet. Pokud vo­zi­dlo nebo smart­pho­ne vy­u­ží­va­jí­cí tuto služ­bou vjede na dál­ni­ci v pro­tismě­ru, sys­tém v rámci sekund upo­zor­ní ři­di­če da­né­ho vo­zi­dla a ostat­ní do­tče­né účast­ní­ky sil­nič­ní­ho pro­vo­zu, kteří ho po­u­ží­va­jí, na ne­bez­peč­nou si­tu­a­ci.

Díky pra­vi­del­né­mu ode­sí­lá­ní ano­ny­mi­zo­va­ných dat z vo­zi­del a apli­ka­cí vy­u­ží­va­jí­cích tento in­te­gro­va­ný sys­tém do clou­du mohou být všich­ni uži­va­te­lé v daném okru­hu včas in­for­mo­vá­ní, pokud jeden z nich na­je­de do pro­tismě­ru. Upo­zor­ně­ní se může uži­va­te­lům zob­ra­zit už do 10 sekund po roz­po­zná­ní ne­bez­pe­čí.

PPC 3057 SG B2C Ilustracna foto Wrong way driver warning YOU s-2236

Se spuš­tě­ním služ­by v na­vi­ga­ci Sygic se vý­raz­ně zvýší počet uži­va­te­lů, a tím i mož­nost roz­po­zná­ní ři­di­čů v pro­tismě­ru, pro­to­že Sygic vy­u­ží­vá 2,5 mi­li­o­nu ak­tiv­ních uži­va­te­lů mě­síč­ně.
Cílem je, aby se clou­do­vý sys­tém pro va­ro­vá­ní před jízdou v pro­tismě­ru do­stal k co nej­vět­ší­mu počtu účast­ní­ků sil­nič­ní­ho pro­vo­zu.

Sygic se roz­ho­dl im­ple­men­to­vat tuto clou­do­vou funk­ci od spo­leč­nos­ti Bosch a vy­lep­šit tak své bez­peč­nost­ní funk­ce v GPS pro spo­tře­bi­te­le. Pro uži­va­te­le sys­té­mů An­dro­id a iOS je to další „stráž­ce“, který po­má­há ři­di­čům zů­stat v ob­ra­ze, aby byli vždy při­pra­ve­ni na to, co je na cestách může po­tkat. Funk­ce pra­cu­je on­li­ne a v re­ál­ném čase va­ru­je ři­di­če před ri­zi­ky Je zdar­ma a uži­va­te­lé ji mohou kdy­ko­liv de­ak­ti­vo­vat.

Zdro­je údajů o ne­ho­do­vos­ti: Bosch Acci­dent Re­search a Fe­de­ral Highway Ad­mi­nis­trati­on.


Mohlo by vás zajímat: