Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nearabl využívá platformu Bentley iTwin

Autor článku: Nearabl   
Pátek, 04 Listopad 2022 23:48

Tags: Bentley Systems | iTwin | Nearabl | Partnerství | Vizualizace | Vnitřní navigace

Nearabl iTwin-2244Spo­leč­nost Nea­ra­bl ozná­mi­la 24. října part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Bent­ley Sys­tems s cílem roz­ší­řit vy­u­ži­tí své tech­no­lo­gie vnitř­ní na­vi­ga­ce za­lo­že­né na roz­ší­ře­né re­a­li­tě v rámci glo­bál­ní­ho od­vět­ví in­frastruk­tu­ry, sta­veb­nic­tví a pro­jek­to­vá­ní. Spo­leč­nost je nyní iTwin Pre­mier Part­ner a její apli­ka­ce Nea­ra­bl zís­ka­la ozna­če­ní „Powered by iTwin“.

Pro­jek­ty v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry, po­čí­na­je fází vý­stav­by, mohou nyní upra­vo­vat pra­cov­ní pří­ka­zy na zá­kla­dě iTwin dat a vi­zu­a­li­zo­vat tento obsah na místě pro­střed­nic­tvím mo­bil­ní apli­ka­ce Aug­men­ted Re­a­li­ty pro iOS spo­leč­nos­ti Nea­ra­bl jako di­gi­tál­ní zna­če­ní. In­te­gra­ce tech­no­lo­gie vnitř­ní na­vi­ga­ce Nea­ra­bl navíc umožňuje uži­va­te­lům sys­té­mu iTwin do­sáh­nout sle­do­vá­ní ob­sa­ze­nos­ti in­frastruk­tu­ry v re­ál­ném čase, což pod­po­ru­je cel­ko­vou moud­rost di­gi­tál­ních dvoj­čat AI.

V kom­bi­na­ci s tech­no­lo­gií di­gi­tál­ní­ho dvoj­če­te vy­tvá­ří pr­votříd­ní přes­nost na­vi­ga­ce v in­te­ri­é­ru a vi­zu­a­li­za­ce roz­ší­ře­né re­a­li­ty firmy Nea­ra­bl zá­klad pro me­ta­ver­si za­sta­vě­né­ho světa, což vy­tvá­ří po­ten­ci­ál pro vý­znam­né ino­va­ce v ob­las­ti na­vr­ho­vá­ní, vý­stav­by a údrž­by in­frastruk­tu­ry po celém světě.

Nea­ra­bl je ná­stroj pro hle­dá­ní cesty a na­vi­ga­ci, který uži­va­te­lům umožňuje zob­ra­zo­vat přes­né di­gi­tál­ní mapy a zna­če­ní v in­te­ri­é­ru, za­zna­me­ná­vat nové cesty a body zájmu a roz­ši­řo­vat pří­stup k fy­zic­kým zá­žit­kům. Snad­no po­u­ži­tel­ná, ce­no­vě do­stup­ná a při­způ­so­bi­tel­ná tech­no­lo­gie spo­leč­nos­ti byla na­sa­ze­na pro různé sku­pi­ny uži­va­te­lů, včet­ně ma­na­že­rů sta­ve­nišť, di­gi­tál­ních tu­ris­tů, lidí se sla­bým zra­kem a nad­šen­ců do me­ta­ver­se. Tech­no­lo­gie spo­leč­nos­ti Nea­ra­bl je dílem 25 špič­ko­vých vý­zkum­ní­ků v ob­las­ti po­kro­či­lé ro­bo­ti­ky, po­čí­ta­čo­vé­ho vi­dě­ní a smí­še­né re­a­li­ty. Nea­ra­bl se zro­di­la z vý­zkum­né­ho cen­t­ra pod­po­ro­va­né­ho uni­ver­zi­ta­mi a vy­u­ží­vá ro­bust­ní ino­vač­ní eko­sys­tém státu New York k urych­le­ní svého růstu a ne­u­stá­lé­mu zdo­ko­na­lo­vá­ní své tech­no­lo­gie.

Další in­for­ma­ce na­jde­te na ad­re­se nearabl.com/digital-twins. Více informací o platformě Bentley iTwin pak na www.bentley.com/software/itwin-platform.

 


Mohlo by vás zajímat: