Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

VIP Marketplace pro automatické obnovování Adobe licencí v ČR

Autor článku: Tech Data   
Pondělí, 31 Květen 2021 10:42

Tags: Adobe | Licence | Obnovování | StreamOne | Tech Data | VIP Marketplace

TD Cloud Marketplace-2122Spo­leč­nost Tech Data ozná­mi­la spuš­tě­ní služ­by VIP Mar­ket­pla­ce, která pro­střed­nic­tvím por­tá­lu Stre­a­mO­ne Cloud Mar­ket­pla­ce umožňuje au­to­ma­tic­ké ob­no­vo­vá­ní li­cen­cí k soft­wa­ro­vým pro­duk­tům Adobe – včet­ně Cre­a­ti­ve Cloud a Acro­bat DC. Díky této nové ini­ci­a­ti­vě nyní zá­kaz­ní­ci mohou ob­no­vo­vat stá­va­jí­cí li­cen­ce a při­dá­vat nová před­plat­ná po­mo­cí jed­no­duš­ší­ho pro­ce­su on­li­ne sprá­vy účtu, který za­hr­nu­je ob­jed­ná­vá­ní, zři­zo­vá­ní, fak­tu­ra­ci i ob­no­ve­ní.

Zá­slu­hou to­ho­to kroku part­ne­ři zkrá­tí čas vy­na­klá­da­ný na čin­nos­ti sou­vi­se­jí­cí s ob­no­vo­vá­ním li­cen­cí k je­jich soft­wa­ru Adobe. Rov­něž jim po­mů­že udr­žet si zá­kaz­ní­ky, pro­to­že ti již ne­bu­dou muset ne­u­stá­le mys­let na to, kdy jim končí před­plat­né, aby si ho stih­li včas ob­no­vit. Au­to­ma­tic­ké ob­no­ve­ní bude k dis­po­zi­ci spolu s tra­dič­ní­mi mož­nost­mi li­cen­co­vá­ní, při­čemž ce­no­vé mo­de­ly a pro­duk­to­vé va­ri­an­ty zů­sta­nou beze změny. Jed­no­duš­ší pro­ces ob­no­vo­vá­ní li­cen­cí mohou nyní vy­u­ží­vat part­ne­ři spo­leč­nos­ti Tech Data v České re­pub­li­ce a na na­sa­ze­ní na Slo­ven­sku se pra­cu­je. O spuš­tě­ní budou zá­kaz­ní­ci včas in­for­mo­vá­ni.

Více o společnosti Tech Data na  www.techdata.com.

 


Mohlo by vás zajímat: