Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová éra virtuální reality pro vývojáře a podniky od HP

Autor článku: Redakce   
Úterý, 24 Listopad 2020 14:30

Tags: HP Inc. | HP Omnicept | HP Re­verb G2 | Náhlavní soupravy | SDK | Virtuální realita | VR head sety

HP OmniceptSpo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la ře­še­ní HP Om­ni­cept tvo­ří­cí jed­not­nou plat­for­mu, se­stá­va­jí­cí z ná­hlav­ní sou­pra­vy pro VR a vý­vo­jář­ské sa­dy SDK. Soft­wa­ro­ví vý­vo­já­ři tím­to do­stá­va­jí k dis­po­zi­ci ce­lý eko­sys­tém, kte­rý jim umož­ňu­je vy­t­vá­řet no­vé per­so­na­li­zo­va­né, pou­ta­vé a adap­tiv­ní ap­li­ka­ce pro po­u­ži­tí VR ve fir­mách. Ná­hlav­ní sou­pra­va HP Re­verb G2 Om­ni­cept Edi­tion VR umož­ňu­je ana­ly­zo­vat re­ak­ce uži­va­te­le v re­ál­ném ča­se a vy­u­žít zís­ka­né poz­nat­ky ke zlep­šo­vá­ní výs­led­ků ško­le­ní i vzdě­lá­vá­ní a ke kva­lit­něj­ší vzá­jem­né spo­lu­prá­ci a spo­leč­né tvorbě.

Svět VR se neustále vyvíjí, aby dokázal udržet krok se způsoby lidské interakce s technologiemi a okolním světem, které uživatelům umožňují zůstat ve spojení, navíc i na pocitové úrovni. Výraz obličeje a řeč těla se na naší vzájemné komunikaci podílejí až z 50 %. Zároveň se předpokládá, že v roce 2021 bude 25 až 30 % pracovníků pracovat z domova. Proto jsou zapotřebí nové imerzivní nástroje, umožňující kvalitnější vzdálenou spolupráci především při činnostech týkajících se návrhu a vývoje. HP Reverb G2 Omnicept Edition a vývojářská sada Omnicept SDK jsou navrženy takovým způsobem, aby poskytly lidštější a osobnější propojení s technologiemi. Ve srovnání s dobou před koronavirem proběhl 35% nárůst využití technologií při vzdělávání zaměstnanců a je prokázáno, že VR při učení i výcviku významně zvyšuje míru retence. Řešení HP Omnicept mění způsob, jakým vývojáři ve firmách přispívají k zavádění změn a zvyšování efektivity, neboť poskytuje data umožňující získat analýzami větší vhled.

Souprava HP Reverb G2 Omnicept Edition je navržena s vysokou mírou bezpečnosti pro ochranu soukromí koncových uživatelů. Firmware náhlavní soupravy nepřetržitě chrání data zaznamenávaná snímačem a v samotné náhlavní soupravě se žádná data neukládají. Aplikace vyvinuté na platformě HP Omnicept pomáhají zajistit, aby sběr a přenos dat probíhaly v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a aby údaje uživatelů zůstaly důvěrnými.

HP OmniceptHP Omnicept

Zážitky s virtuální realitou zaměřené na člověka

Personalizované zážitky, založené na analýze a využitelných poznatcích, zvyšují míru retence při školení a učení. Snímače vestavěné v soupravě, včetně kamer pro sledování očí a obličeje, snímačů sledujících srdeční tep či pupilometrických snímačů, umožňují soupravě HP Reverb G2 Omnicept Edition zaznamenat fyziologickou odezvu a poslat informace o ní přímo do platformy. Integrovaná vývojářská sada Omnicept SDK, využívající pokročilé algoritmy strojového učení, umožňuje vývojářům vytvořit uživatelsky orientované VR prostředí, poskytující využitelné poznatky o tom, jak se koncoví uživatelé v průběhu VR seance zapojují a jak reagují.

Díky této komplexní inteligentní platformě slouží VR prostředí, vytvořené designéry a vývojáři, pro využití při školeních, projektování, wellness aplikacích i při výzkumu z dat, přičemž se v reálném čase přizpůsobuje uživatelům prostřednictvím objektivních metrik a subjektivní zpětné vazby. Funkce soupravy HP Reverb Omnicept Edition zahrnují:

  • Reverb G2 DNA: Souprava Reverb G2 Omnicept Edition vychází z náhlavní soupravy VR Reverb G2 s vysokým rozlišením a přináší jedinečnou optiku, inside-out tracking, prostorový 3D zvuk a vylepšené ovladače, umožňující používání přirozených gest.
  • Pohyb očí a pohled: Zjistěte, jak uživatel reaguje na obsah podle toho, na co zaměřuje svůj pohled, a pochopte jeho míru zapojení na základě směru, kam se instinktivně dívá.
  • Výraz obličeje: Nabízí při spolupráci na 3D návrzích možnost použít avatary s přirozeným výrazem obličeje. Rozhovor tudíž probíhá přirozeněji a účastníci se do něj snadněji zapojí, což umožňuje rychleji a efektivněji dospět k výsledkům při vývoji, do něhož jsou zapojeni pracovníci v různých funkcích.
  • Srdeční frekvence: Zjistěte podle srdečního tepu, jak uživatel reaguje na zážitek nebo školení. Lékaři mohou například přizpůsobit wellness procedury využívající VR podle specifických reakcí klienta.
  • Technologie Foveated Rendering: Díky integrovanému sledování očí dokáže toto náhlavní zařízení rozpoznat směr pohledu uživatele, což umožňuje snížit zatížení GPU a zlepšit kvalitu obrazu v oblasti, na niž směřuje přímý pohled uživatele, a zlepšit díky tomu realistické zobrazování VR.

HP Omnicept

Dostupnost

  • Souprava Reverb G2 Omnicept Edition by měla být dostupná na jaře 2021. Ceny budou oznámeny později.
  • Omnicept SDK by měl být dostupný na jaře 2021 v rámci flexibilních obchodních modelů. Více informací na webu developers.hp.com/xr.

Mohlo by vás zajímat: