Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Umělá inteligence Konica Minolta předpovídá vznícení

Autor článku: Konica Minolta   

Tags: Kamery | Konica Minolta | M73 | MOBOTIX | Řada P7 | S74 | Umělá inteligence

Model M73-2131Nová řada chyt­rých kamer Ko­ni­ca Mi­nol­ta do­ká­že s po­mo­cí ter­mo­vi­ze a umělé in­te­li­gen­ce upo­zor­nit na ne­bez­pe­čí vzni­ku po­žá­ru ještě před sa­mot­ným vzní­ce­ním. Rov­něž do­ve­dou od­ha­lit ne­žá­dou­cí za­hří­vá­ní stro­jů a pře­de­jít tak je­jich po­ško­ze­ní nebo zvý­šit ochra­nu ob­jek­tů i za špat­né­ho po­ča­sí. Vhod­né jsou proto pro prů­mys­lo­vé či che­mic­ké pod­ni­ky, skla­dy, zpra­co­va­te­le od­pa­dů, ale také na­pří­klad pro ser­ve­rov­ny nebo elek­tric­ké roz­vod­ny.

Novou řadu P7 re­pre­zen­tu­jí ka­me­ry M73 a S74, jež na­bí­ze­jí kom­bi­na­ci až čtyř funkč­ních prvků. Těmi mohou být kla­sic­ká vi­deo­ka­me­ra, audio vý­stup, ter­moka­me­ra, ale třeba také sen­zor na sní­má­ní po­hy­bu nebo in­fra­čer­ve­ný pří­svit. Ka­me­ry fun­gu­jí jako sa­mo­stat­ná za­ří­ze­ní, která pro svůj pro­voz ne­vy­ža­du­jí na­po­je­ní na další cen­t­rál­ní po­čí­tač ani soft­ware. Veš­ke­ré zpra­co­vá­ní a ana­lý­za sle­do­va­né­ho pro­sto­ru pro­bí­há uvnitř kamer s vy­u­ži­tím tech­no­lo­gií umělé in­te­li­gen­ce a stro­jo­vé­ho učení.

Vy­hod­no­co­vá­ní ob­ra­zu po­mo­cí umělé in­te­li­gen­ce umožňuje také vyšší au­to­ma­ti­za­ci a ze­fek­tiv­ně­ní vy­bra­ných fi­rem­ních pro­ce­sů. Sys­tém na­pří­klad do­ve­de sám vy­pnout vý­rob­ní stroj ve chví­li, kdy se začne jen lehce pře­hří­vat. Ana­lý­zou sta­tis­tik je pak rov­něž možné i pre­di­ko­vat údrž­bu stro­jů, ob­jed­ná­vat ser­vis a za­me­zit ne­žá­dou­cím dlou­ho­do­bým od­stáv­kám. V pří­pa­dě de­tek­ce mož­né­ho vzni­ku po­žá­ru pak ře­še­ní do­ká­že spus­tit alarm, pře­dat in­for­ma­ci os­t­ra­ze, ro­ze­slat va­rov­nou SMS nebo po­slat ak­tu­ál­ní vi­deo­zá­znam na vy­bra­ný ser­ver.

KM Predikce pozaru-2131

Řada P7 na­bí­zí také vy­u­ži­tí ana­ly­tic­kých funk­cí pro de­tek­ci kouře a pla­me­ne, což lze zá­ro­veň kom­bi­no­vat s ter­mál­ní de­tek­cí. Ka­me­ry do­ká­žou rov­něž sle­do­vat pohyb osob, a to i za špat­né vi­di­tel­nos­ti. Mohou tím od­ha­lit na­pří­klad ne­o­práv­ně­ná vnik­nu­tí do are­á­lu firem nebo po­ško­zo­vá­ní je­jí­ho ma­jet­ku. V pří­pa­dě sle­do­vá­ní za­měst­nan­ců pak mohou upo­zor­nit na­pří­klad na je­jich ne­žá­dou­cí pohyb v blíz­kos­ti stro­jů nebo v mís­tech, kde mohou při­jít k úrazu.

Kromě prů­mys­lo­vých či vý­rob­ních pod­ni­ků jsou ka­me­ro­vé sys­témy s vi­deo­a­na­ly­tic­ký­mi funk­ce­mi vhod­né i pro firmy z ji­ných sek­to­rů. V ob­las­ti au­to­mo­ti­ve mohou na­pří­klad po­mo­ci s do­hle­dem nad vo­zo­vý­mi parky, v re­tai­lu pak s ana­lý­zou zá­kaz­nic­ké­ho cho­vá­ní nebo s úpra­va­mi mar­ke­tingo­vých stra­te­gií.


Mohlo by vás zajímat: