Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dynabooky Tecra A40-K a A50-K s prvky umělé inteligence

Autor článku: Dynabook Europe   
Úterý, 22 Březen 2022 23:59

Tags: A40-K | A50-K | Dynabook | Hardware | Notebooky | Tecra | Umělá inteligence

Tecra A50 UK angle 24-2212Dy­na­book Eu­ro­pe před­sta­vu­je dva nové no­te­boo­ky řady Tecra – 14” Tecra A40-K a 15” Tecra A50-K. No­vin­ky byly na­vr­že­ny tak, aby vy­ho­vo­va­ly sou­čas­ným ná­ro­kům na hyb­rid­ní práci a zá­ro­veň sní­ži­ly zátěž IT ma­na­že­rů. Oba lehké a sty­lo­vé pří­stro­je Dy­na­book cha­rak­te­ri­zu­je spo­leh­li­vost, vy­so­ká míra za­bez­pe­če­ní a snad­ná ovla­da­tel­nost.

Nové no­te­boo­ky byly kon­stru­o­vá­ny s ohle­dem na ob­las­ti za­bez­pe­če­ní a sprá­vy, které de­fi­nu­je pře­de­vším zrych­le­ný pře­chod na fle­xi­bil­ní pra­cov­ní model. V ob­las­ti za­bez­pe­če­ní splňují za­ří­ze­ní po­ža­dav­ky spo­leč­nos­ti Micro­soft na Secu­red-core PC a navíc jsou osa­ze­na vlast­ním Dy­na­book sys­té­mem BIOS s roz­sáh­lý­mi funk­ce­mi za­bez­pe­če­ní, Trus­ted Plat­form Mo­du­le (TPM) 2.0 a umožňují šif­ro­vá­ní ulo­že­ných dat. Vy­so­kou úroveň ochra­ny proti krá­de­ži dat a iden­ti­ty pod­po­ru­je i vo­li­tel­né ově­řo­vá­ní uži­va­te­le po­mo­cí roz­po­zná­ní otis­ku prstu a ob­li­če­je spo­lu­pra­cu­jí­cí s Win­dows Hello. Ochra­nu sou­kro­mí pod­po­ru­je u obou no­te­boo­ků také po­suv­ný kryt ka­me­ry a další vrst­vu za­bez­pe­če­ní při­dá­vá vo­li­tel­ná čteč­ka či­po­vých karet.

Tecra A family-2212

Pro­střed­nic­tvím in­te­li­gent­ních mož­nos­tí sprá­vy mohou mít IT od­dě­le­ní plnou kon­t­ro­lu nad za­ří­ze­ní­mi do­kon­ce i při práci části týmu z do­mo­va – tech­no­lo­gie Intel Acti­ve Ma­nage­ment Tech­no­lo­gy (AMT) umožňuje totiž snad­no spra­vo­vat za­ří­ze­ní i vzdá­le­ně. Aby mohla být vy­so­ká úroveň za­bez­pe­če­ní za­cho­vá­na stále, lze vzdá­le­ně up­gra­do­vat a spra­vo­vat i pro­pri­e­tár­ní BIOS Dy­na­book.

Vy­brou­še­ný výkon

Mo­de­ly Tecra A40-K i A50-K jsou do­dá­vá­ny s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows 11 Pro a po­há­ní je nej­no­věj­ší 12. ge­ne­ra­ce pro­ce­so­rů Intel Core až po 28wat­to­vou va­ri­an­tu i7. K dis­po­zi­ci je řada kon­fi­gu­ra­cí pa­mě­tí a pev­ných disků až po 32 GB RAM (2x SO-DIMM DDR4 3200) a 1 TB SSD disku Gen4 umožňující do­sa­že­ní vyš­ších pře­no­so­vých rych­los­tí. Výkon zvy­šu­je také gra­fic­ká tech­no­lo­gie Intel Iris Xe a velmi tiché chla­ze­ní za­jiš­ťu­jí dva ven­ti­lá­to­ry Dy­na­book s po­kro­či­lým ří­ze­ním chodu. Oba pří­stro­je na­bí­zí pů­so­bi­vou výdrž až po dobu 10,4 ho­di­ny a funk­ce rych­lé­ho na­bí­je­ní umožňuje do­bi­tí ba­te­rie do ka­pa­ci­ty 40 % za pou­hých 30 minut. Uži­va­te­lé se tak ne­mu­sí obá­vat vý­pad­ku práce ani během ce­lé­ho pra­cov­ní­ho dne na cestách bez pří­stu­pu k elek­tric­ké zá­suv­ce.

Nej­pro­dá­va­něj­ší řada no­te­boo­ků Tecra těží z bo­ha­tých 35le­tých zku­še­nos­tí s vý­ro­bou pře­nos­ných po­čí­ta­čů a je ce­lo­svě­to­vě pro­slu­lá svou ro­bust­nos­tí, mo­bi­li­tou i de­signem. Nové pří­stro­je A40-K a A50-K ob­sa­hu­jí mnoho vy­lep­še­ní, která od­rá­že­jí vizi Dy­na­boo­ku pro po­čí­ta­čo­vý B2B trh bu­douc­nos­ti. Cílem je po­skyt­nout za­měst­nan­cům ty správ­né ná­stro­je pro to, aby mohli být stále ma­xi­mál­ně pro­duk­tiv­ní i kre­a­tiv­ní, ať už je pra­cov­ní den za­ve­de kam­ko­li.

Po­ho­dl­ná a sty­lo­vá práce

Oba nové mo­de­ly Tecra A40-K a A50-K kom­bi­nu­jí mo­bi­li­tu, výkon i vý­raz­ný, pré­mi­o­vý de­sign. Víko v barvě Mystic Blue je cha­rak­te­ris­tic­ké vý­raz­ně vi­di­tel­ným zvl­ně­ním a jeho an­ti­bak­te­ri­ál­ní po­vr­cho­vá vrst­va chrá­ní uži­va­te­le tím, že za­me­zu­je ulpí­vá­ní až 99 % ne­žá­dou­cích bak­te­rií.

Dy­na­book Tecra A40-K váží jen 1,45 kg, pro po­ho­dl­nou práci za růz­ných svě­tel­ných pod­mí­nek je osa­zen an­ti­re­flex­ním 14” HD nebo FHD dis­ple­jem a jeho tloušť­ka je pou­hých 18,9 mm. Jeho 15” verze, tenká jen 19,9 mm, na­bí­zí větší ob­ra­zov­ku, kte­rou ocení uži­va­te­lé pre­fe­ru­jí­cí hyb­rid­ní styl práce.

No­te­boo­ky mají tenké rá­meč­ky kolem dis­plejů a snad­no ote­ví­ra­tel­né panty, které umožňují ote­vře­ní víka až do úhlu 180 stupňů a snad­né sdí­le­ní do­ku­men­tů. Vo­li­tel­ně jsou k dis­po­zi­ci také kon­fi­gu­ra­ce s do­ty­ko­vý­mi dis­ple­ji. Velká pod­sví­ce­ná klá­ves­ni­ce s kom­fort­ně níz­kým zdvi­hem, která za­jiš­ťu­je přes­né a po­ho­dl­né psaní, je do­pl­ně­na Clic­kpa­dem nebo vo­li­tel­ně Secu­re­Pa­dem. Dy­na­book Tecra A50-K má navíc sa­mo­stat­ný nu­me­ric­ký blok.

Tý­mo­vá spo­lu­prá­ce při hyb­rid­ní práci

Nové ná­stro­je umělé in­te­li­gen­ce po­má­ha­jí zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu a zlep­šit tý­mo­vou spo­lu­prá­ci bez ohle­du na to, odkud uži­va­tel právě pra­cu­je. Du­ál­ní mi­k­ro­fo­ny s pod­po­rou Cor­ta­ny re­du­ku­jí ruchy z po­za­dí po­mo­cí AI a HD ka­me­ra ob­sa­hu­je vy­lep­še­né AI funk­ce roz­po­zná­ní ob­li­če­je (FA). To vše, do­pl­ně­né kva­lit­ní­mi ste­reo re­pro­duk­to­ry s tech­no­lo­gií DTS, umožňuje bez­pro­blé­mo­vé video a audio kon­fe­ren­ce.

Ově­ře­ná odol­nost

Mo­de­ly Tecra A40-K a Tecra A50-K byly na­vr­že­ny v in­ter­ním vý­zkum­ném a vý­vo­jo­vém cen­t­ru spo­leč­nos­ti Dy­na­book. Je­jich lehké šasi pro­šlo přís­ný­mi testy podle nej­no­věj­ších stan­dar­dů MIL-STD-810H. Ty pro­ká­za­ly je­jich fy­zic­kou odol­nost při pádu, tep­lot­ních i vlh­kost­ních vý­ky­vech, vib­ra­cích a ná­ra­zech. V tomto ohle­du po­tě­ší uži­va­te­le také bez­rá­mo­vá klá­ves­ni­ce odol­ná proti po­li­tí.

Kom­plet­ní sada ná­stro­jů pro ko­nek­ti­vi­tu

No­te­boo­ky na­bí­ze­jí ši­ro­ké mož­nos­ti ko­nek­ti­vi­ty, které za­jis­tí efek­tiv­ní práci v kan­ce­lá­ři i doma. Rych­lé na­bí­je­ní, pře­nos dat i zob­ra­ze­ní až na čtyřech mo­ni­to­rech umožňují dva USB-C porty s pod­po­rou Thun­der­bolt 4. K dal­ším pe­ri­fe­ri­ím se mohou uži­va­te­lé snad­no a rych­le při­po­jit pro­střed­nic­tvím dal­ších portů plné ve­li­kos­ti, jako jsou HDMI 2.0, LAN, USB-A 3.2 či slot pro Micro SD karty. Rych­lé a spo­leh­li­vé bez­drá­to­vé při­po­je­ní za­jis­tí Intel AX211 2x2 Wi-Fi 6E a Blu­e­to­o­th 5.2.

No­te­boo­ky Tecra A40-K a A50-K budou v Ev­ro­pě k dis­po­zi­ci od dubna 2022. Více in­for­ma­cí o no­te­bo­o­cích Dy­na­book na­jde­te na cz.dynabook.com.


Mohlo by vás zajímat: