Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3Dconnexion představuje bezdrátový Numpad Pro

Autor článku: 3Dconnexion   
Pondělí, 20 Březen 2023 15:15

Tags: 3D aplikace | 3D­con­nexi­on | Bezdrátová | CAD | Kláves­ni­ce | Num­pad Pro

3Dconnexion Product-Gallery Image-23123D­con­nexi­on uvedl na trh bez­drá­to­vou nu­me­ric­kou klá­ves­ni­ci Num­pad Pro. Pro­dukt je již k dis­po­zi­ci a doplňuje stá­va­jí­cí port­fo­lio spo­leč­nos­ti: 3D myši, běžné myši a klá­ves­ni­ce. Stej­ně jako všech­ny pro­duk­ty 3D­con­nexi­on je i Num­pad Pro obo­ha­cen o spe­ci­a­li­zo­va­né funk­ce, které umo­ž­ňu­jí co nej­po­ho­dl­něj­ší a nej­e­fek­tiv­něj­ší práci v růz­ných CAD a 3D apli­ka­cích a kan­ce­lář­ském soft­wa­ru.

Num­pad Pro – ještě větší fle­xi­bi­li­ta hard­wa­ro­vé kon­fi­gu­ra­ce

Až dosud byl Num­pad Pro sou­čás­tí sady s klá­ves­ni­cí: Klá­ves­ni­ce Pro with Num­pad. Od ny­nějš­ka je nu­me­ric­ká klá­ves­ni­ce k dis­po­zi­ci také sa­mo­stat­ně a na­bí­zí ještě více mož­nos­tí, jak op­ti­ma­li­zo­vat kon­fi­gu­ra­ci pra­cov­ní plo­chy pro různé styly práce. Klá­ves­ni­ce Num­pad Pro na­pří­klad do­ko­na­le do­pl­ní myš Spa­ce­Mou­se, no­te­book nebo kom­pakt­ní klá­ves­ni­ci. V zá­vis­los­ti na pra­cov­ní kon­fi­gu­ra­ci lze nu­me­ric­kou klá­ves­ni­ci umís­tit vpra­vo nebo vlevo od klá­ves­ni­ce nebo ji při ne­po­u­ží­vá­ní od­lo­žit stra­nou a uvol­nit tak místo na stole. Kom­bi­na­ce klá­ves­ni­ce Num­pad s myší Cad­Mou­se umo­ž­ňu­je obou­stran­nou práci pro zdra­vé dr­že­ní těla.

3Dconnexion Product-Gallery Image-07-2312

Po­drob­nos­ti o pro­duk­tu

Na roz­díl od běž­ných nu­me­ric­kých bloků má klá­ves­ni­ce Num­pad Pro čtyři další funkč­ní klá­ve­sy (klá­ve­sy 3D­con­nexi­on), kte­rým jsou pře­dem při­řa­ze­ny často po­u­ží­va­né pří­ka­zy spe­ci­fic­ké pro dané apli­ka­ce. Rych­lé vy­vo­lá­ní pří­ka­zů po­mo­cí klá­ves 3D­con­nexi­on vý­raz­ně usnad­ňu­je práci a po­má­há še­t­řit dra­ho­cen­ný čas. Na klá­ve­sy lze ulo­žit nejen pří­ka­zy CAD a 3D apli­ka­cí, ale také růz­ných kan­ce­lář­ských apli­ka­cí. Celé za­ří­ze­ní lze snad­no per­so­na­li­zo­vat a kon­fi­gu­ro­vat po­mo­cí ovla­da­če. Kromě toho lze vy­tvá­řet in­di­vi­du­ál­ní makra a při­řa­zo­vat je klá­ve­sám. Pře­hled všech in­te­gro­va­ných apli­ka­cí na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách spo­leč­nos­ti.

3Dconnexion Product-Gallery Image-tlacitka-2312

Kromě klá­ves 3D­con­nexi­on na­bí­zí Num­pad Pro pět kon­fi­gu­ro­va­tel­ných arit­me­tic­kých ope­rá­to­rů, je­jichž funk­ce zů­stá­vá stej­ná bez ohle­du na po­u­ži­tou apli­ka­ci. Od­dě­lo­vač de­se­tin­ných míst lze pro kaž­dou apli­ka­ci na­sta­vit in­di­vi­du­ál­ně jako tečku nebo čárku. Stej­ně jako klá­ves­ni­ce Key­bo­ard Pro má i Num­pad Pro er­go­no­mic­ky tva­ro­va­né za­ob­le­né klá­ve­sy s nůž­ko­vou tech­no­lo­gií a opěr­ku dlaně plné ve­li­kos­ti pro po­ho­dl­né psaní. Šif­ro­va­né bez­drá­to­vé při­po­je­ní splňuje nej­vyš­ší stan­dar­dy za­bez­pe­če­ní IT.

Do­stup­nost a cena

Klá­ves­ni­ci 3D­con­nexi­on Num­pad Pro lze nyní za­kou­pit na webo­vých strán­kách spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­on a u vy­bra­ných pro­dej­ců. Cena 1468 Kč bez DPH.

Do­da­teč­né in­for­ma­ce

Nová funkce – Macro Edi­tor

V nej­no­věj­ší verzi ovla­da­če 3Dx­Ware před­sta­vu­je 3D­con­nexi­on zcela novou a re­vo­luč­ní funk­ci Macro Edi­tor. Umožňuje snad­no vy­tvá­řet vlast­ní roz­sáh­lá makra pro kaž­dou apli­ka­ci pod­po­ro­va­nou ovla­da­čem 3Dx­Ware. Stačí v ovlá­da­cím pa­ne­lu vy­brat „New Marco“ (nové makro), při­dat název a ikonu makra, de­fi­no­vat další kroky (výběr pří­ka­zu, text, zpož­dě­ní), abys­te do­sáh­li rych­lé­ho pří­stu­pu k po­kro­či­lým, často po­u­ží­va­ným pří­ka­zům v CAD pro­gra­mech a ob­služ­ných pro­gra­mech stisk­nu­tím na­kon­fi­gu­ro­va­né­ho tla­čít­ka 3D­con­nexi­on nebo vý­bě­rem makra z ra­di­ál­ní na­bíd­ky. Více po­drob­nos­tí a krát­ké in­struk­táž­ní video na strán­ce vě­no­va­né ovla­da­či 3Dx­Ware.


Mohlo by vás zajímat: