Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo technologie

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Jak nové technologie přetvářejí CNC obrábění
(Matching tags: Výrobní efektivita,Hexagon MI,Inovace,Technologie,Obrábění,CNC)
Ná­sle­du­jí­cí člá­nek jsme pře­vza­li z pří­spěv­ku Duša­na Liba ze spo­leč­nos­ti Pim­pel na síti Lin­ke­dIn. Autor je zku­še­ný ma­na­žer s pro­ka­za­tel­nou praxí v oboru stro­jí­ren­ství ...
Úterý, 16 Duben 2024
2. Metaverse technologie a hardware pro tvůrce 3D obsahu od Sony
(Matching tags: Hardware,Technologie,Siemens,Sony,Xcelerator,Metaverse,Náhlavní displej XR)
Sony Cor­po­rati­on ozná­mi­la v lednu na CES 2024 vývoj sys­té­mu pro tvor­bu po­hl­cu­jí­cí­ho pro­sto­ro­vé­ho ob­sa­hu, který za­hr­nu­je ná­h­lav­ní dis­plej XR vy­ba­ve­ný vy­so­ce kva­lit­ní­mi ...
Středa, 21 Únor 2024
3. Prozkoumejte inovace 3D Systems pro aditivní výrobu
(Matching tags: Záznam,Aditivní výroba,Materiály,3D Systems,Webinar,Technologie)
3D Sys­tems na­bí­zí ke zhléd­nu­tí záz­nam webi­náře o nej­no­věj­ších ino­va­cích v adi­tiv­ní vý­ro­bě se za­mě­ře­ním na své prů­lo­mo­vé tech­no­lo­gie, které roz­ši­řu­jí mož­nos­ti po­u­ži­tí ...
Pondělí, 05 Únor 2024
4. Benefity využití PLM v technologii, CAM a výrobě
(Matching tags: Axiom Tech,Siemens NX,Výroba,Teamcenter,Technologie,CAM,PLM)
Ve vět­ši­ně pří­pa­dů slý­chá­me pojem PLM, ne­bo­li sprá­va ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku, ve spo­je­ní s kon­struk­cí a vý­vo­jem. Axiom Tech ale na svých webi­ná­řích před­ve­de, jak spo­je­ním ...
Úterý, 24 Říjen 2023
5. BenThor automation vzdělává pracovníky v prostředí VR
(Matching tags: BenThor,BTver­se,Xcelerator,Siemens,Virtuální realita,Technologie,Vzdělávání)
Česká firma Ben­Thor au­to­mati­on uvádí na trh ino­va­tiv­ní ře­še­ní vir­tu­ál­ní re­a­li­ty pro vzdě­lá­vá­ní v prů­mys­lo­vých pro­vo­zech – BTver­se. BTver­se je ino­va­tiv­ní ře­še­ní pro vzdě­lá­vá­ní ...
Úterý, 10 Říjen 2023
6. Technologie PMSM s vnějším rotorem pro výrobu energie a trvanlivost
(Matching tags: CAE,Technologie,ECAD,Webináře,PMSM,Vnější rotor,Výroba energie)
Webi­náře EMWorks ve čtvr­tek 30. břez­na v 15 a ve 20 hodin se za­mě­ří na návrh PMSM s vněj­ším ro­to­rem a pro­nik­ne do jeho elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho cho­vá­ní po­mo­cí soft­wa­ro­vé­ho ...
Pondělí, 27 Březen 2023
7. Projektování a dimenzování technologií nízkoenergetických budov
(Matching tags: Nízkoenergetické budovy,Legislativa,Projektování,Seminář,TZB,Technologie)
Na od­bor­ný se­mi­nář „Pro­jek­to­vá­ní a di­men­zo­vá­ní tech­no­lo­gií pro níz­ko­ener­ge­tic­ké bu­do­vy“ za­mě­ře­ný na pod­po­ru pro­jekč­ní čin­nos­ti v ob­las­ti tech­nic­kých za­ří­ze­ní ...
Středa, 01 Únor 2023
8. Technologie s až 4násobnou rychlostí 3D tisku od Raise3D
(Matching tags: 3D tisk,Technologie,Elvira,FormNext,Raise 3D,Pro3)
El­vi­ra před­sta­vi­la tech­no­lo­gii HUK3 uve­de­nou glo­bál­ním vý­rob­cem 3D tis­ká­ren Rai­se­3D. Díky této tech­no­lo­gii budou moci 3D tis­kár­ny Rai­se­3D řady Pro3 se spe­ciál­ní upg­ra­do­va­cí ...
Pondělí, 14 Listopad 2022
9. EuroBLECH 2022 – budoucnost technologií zpracování plechu
(Matching tags: EuroBLECH 2022,Zpracování plechu,Hannover,Veletrh,Technologie)
Eu­roB­LECH 2022 – 26. me­zi­ná­rod­ní ve­letrh tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ple­chu – ote­ví­rá své brány na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru. Od 25. do 28. října 2022 bude 1300 vy­sta­vo­va­te­lů ...
Pondělí, 24 Říjen 2022
10. Jak optimalizovat kovové konstrukční prvky
(Matching tags: Technologie,3D Systems,Konstrukce,Aditivní výroba,Kovy,Motosport)
Kon­strukč­ní sou­čás­ti zá­vod­ní­ho vozu musí být schop­ny pra­co­vat v ex­trém­ních pod­mín­kách a při ex­trém­ním na­má­há­ní. Kromě spl­ně­ní po­ža­dav­ků na pev­nost a tu­host by tyto ...
Pondělí, 03 Říjen 2022
11. Stratasys představuje certifikační program FDM
(Matching tags: FDM,3D tiskárny,Certifikace,Technologie,Stratasys)
Stra­ta­sys ozná­mil nový cer­ti­fi­kač­ní pro­gram pro ope­rá­to­ry a in­že­ný­ry 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys FDM, který je prv­ním z řady cer­ti­fi­kač­ních pro­gra­mů pro uži­va­te­le 3D tis­ká­ren ...
Pondělí, 26 Září 2022
12. EuroBLECH 2022 – brána do chytřejší budoucnosti
(Matching tags: Zpracování,CIM,Plechy,EuroBLECH,Hannover,Veletrh,Technologie,CAM,CAD)
Po čtyřech le­tech ko­mu­ni­ta zpra­co­va­te­lů ple­chu ne­tr­pě­li­vě oče­ká­vá své hlav­ní místo pro se­tká­ní v oboru. Eu­roB­LECH 2022 – 26. me­zi­ná­rod­ní ve­letrh tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní ...
Středa, 13 Červenec 2022
13. MCAE představí technologii SAF pro aditivní výrobu
(Matching tags: H350,SAF,Aditivní výroba,MCAE Systems,Stratasys,Technologie,3D tisk)
Jed­nou z tech­no­lo­gií pro uspo­ko­je­ní vý­rob­ní po­ptáv­ky po plas­to­vých dí­lech je 3D tisk. Tato tech­no­lo­gie na­bí­zí au­to­mo­bil­kám a vý­rob­cům ko­merč­ní­ho i spo­třeb­ní­ho ...
Středa, 08 Červen 2022
14. IBM vede ve výzkumu strojového učení
(Matching tags: Patenty,Strojové učení,Umělá inteligence,Výzkum,IBM,Technologie)
IBM stojí v čele svě­to­vé­ho vý­zku­mu v ob­las­ti stro­jo­vé­ho uče­ní (ma­chi­ne lear­ning – ML). Podle pre­zen­ta­ce dat Ban­k­less­Ti­mes za­re­gis­tro­va­la v le­tech 2017 až 2021 ...
Pátek, 04 Březen 2022
15. BCN3D představila viskózní litografickou výrobu
(Matching tags: Viskózní pryskyřice,VLM,BCN3D,Aditivní výroba,Technologie,3D tisk)
Jak jsme avizovali na našem webu 18. února, odhalila společnost BCN3D 3. března svou novou tech­no­lo­gii 3D tisku na bázi prys­ky­ři­ce – Vis­cous Li­tho­gra­phy Ma­nu­factu­ring (VLM). VLM je první tech­no­lo­gie ...
Čtvrtek, 03 Březen 2022
16. Inovativní strojírenské technologie na 5osém veletrhu
(Matching tags: ZPV,5OSÝ VELETRH,CAD/CAM,Technologie,Strojírenství)
Trade Media In­ter­nati­o­nal při­chá­zí s kon­cep­tem akce 5o­sý ve­letr­h, která po ně­ko­li­ka pan­de­mic­kých pře­šla­pech ote­vře své brány 29. až 31. břez­na 2022 v měs­teč­ku Mýto ne­da­le­ko ...
Pondělí, 21 Únor 2022
17. Představení nové technologie 3D tisku
(Matching tags: BCN3D,Představení,Aditivní výroba,Technologie,3D tisk)
Vy­pa­dá to, že ak­tu­ál­ní vývoj tech­no­lo­gií 3D tisku se se do­stá­vá do další fáze no­vých ob­je­vů, soudě ale­spoň podle mno­ží­cích se ozná­me­ní no­vých tech­no­lo­gií. Ne­nech­te si proto ujít ...
Pátek, 18 Únor 2022
18. Nová technologie 3D tisku pochází z Turnova
(Matching tags: 3dtiskarna.cz,Turnov,Peter Knobloch,Technologie,3D tisk)
Me­zi­ná­rod­ní pa­ten­to­vou ochra­nu na novou tech­no­lo­gii 3D tisku zís­ka­la firma 3D tis­kár­na Pe­te­ra Kno­blo­cha v Tur­no­vě. Za po­u­ži­tí této pře­vrat­né tech­no­lo­gie je možné li­bo­vol­né ...
Středa, 09 Únor 2022
19. Technologie měnící paradigma 3D skenování
(Matching tags: Pa­ral­lel Structu­red Light,MotionCam-3D,Photoneo,3D skenování,Technologie)
Po­dí­vej­te se na níže uve­de­né video a na­hléd­ně­te do zá­ku­li­sí prů­lo­mo­vé tech­no­lo­gie Pa­ral­lel Structu­red Light. Se­znam­te se s touto pře­lo­mo­vou tech­no­lo­gií od Mar­ce­la ...
Úterý, 01 Únor 2022
20. BCN3D představí novou technologii 3D tisku
(Matching tags: BCN3D,Průmysl 4.0,Aditivní výroba,Technologie,3D tisk)
Dru­hé­ho břez­na v 16:00 hodin před­sta­ví spo­leč­nost BCN3D novou tech­no­lo­gii adi­tiv­ní vý­ro­by pro­střed­nic­tvím ži­vé­ho pře­no­su. Tři roky práce vý­zkum­né­ho a vý­vo­jo­vé­ho týmu, ...
Pondělí, 24 Leden 2022
21. Nejčastěji diskutované technologie v roce 2021
(Matching tags: Články,Buzzsumo,Walkme.com,Umělá inteligence,Technologie)
Tech­no­lo­gie se vy­ví­je­jí rych­lým tem­pem a nová sku­pi­na tech­no­lo­gií má způ­so­bit re­vo­lu­ci v ži­vo­tě a práci lidí. Walk­me.com, za­jí­ma­jí­cí se o roz­sáh­lý svět tech­no­lo­gií, ...
Úterý, 21 Prosinec 2021
22. Siemens na MSV 2021
(Matching tags: MSV 2021,Veletrhy,Digitalizace,Siemens,Technologie)
Po roční co­vi­do­vé od­ml­ce, kdy brány br­něn­ské­ho vý­sta­viš­tě zů­sta­ly za­vře­né, se Si­e­mens vrací, aby před­sta­vil nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie a ře­še­ní pro prů­mys­lo­vou di­gi­ta­li­za­ci. ...
Čtvrtek, 30 Září 2021
23. Technologie z Brna ztrojnásobí dolet dronů
(Matching tags: RDR-84K,BVLOS,Honeywell,Drony,Technologie)
Spo­leč­nost Ho­ney­well vy­ví­jí novou tech­no­lo­gii pro lehké drony, která ztroj­ná­so­bí je­jich dolet při nižší míře za­po­je­ní ope­rá­to­ra do prů­bě­hu letu. Za­tím­co běžné drony této třídy po­u­ží­va­jí ...
Úterý, 24 Srpen 2021
24. Stavebnictví 4.0 – nový impuls do českého stavebnictví
(Matching tags: Memorandum,Národní centrum,Stavebnictví 4.0,Průmysl 4.0,Spolupráce,Technologie)
V rámci Ná­rod­ní­ho cen­t­ra „Prů­my­sl 4.0“ byla za­lo­že­na plat­for­ma „Sta­veb­nic­tví 4.0“, jejíž am­bi­cí je spo­jit vý­znam­ná vý­zkum­ná pra­co­viš­tě, zejmé­na na tech­nic­kých uni­ver­zi­tách, ...
Pátek, 18 Červen 2021
25. Technologie BIM v roce 2021
(Matching tags: PlanRadar,Technologie,Stavebnictví,BIM)
Za po­sled­ní de­se­ti­le­tí sle­du­je­me enorm­ní dopad in­for­mač­ní­ho mo­de­lo­vá­ní budov (BIM – Bu­il­ding In­for­mati­on Mo­del­ling) na sek­tor sta­veb­nic­tví. Ovšem za­tím­co ve vel­kých fir­mách ...
Čtvrtek, 22 Duben 2021
26. Krize jako příležitost pro stavebnictví – 7 sledovaných technologických trendů
(Matching tags: PlanRadar,Technologie,Stavebnictví,Trendy)
Přes­to­že české sta­veb­nic­tví oče­ká­vá v le­toš­ním roce vý­raz­ný po­kles v dů­sled­ku pan­de­mie COVID-19, firmy se dále po­tý­ka­jí s ros­tou­cí­mi sta­veb­ní­mi ná­kla­dy a ne­do­stat­kem ...
Čtvrtek, 11 Březen 2021
27. Soutěž XPRIZE Carbon Removal o 100 miliónů dolarů
(Matching tags: Carbon Removal,Oxid Uhličitý,XPRIZE,Elon Musk,Soutěž,Technologie)
XPRI­ZE, svě­to­vý lídr v or­ga­ni­za­ci mo­ti­vač­ních sou­tě­ží s cí­lem řešit velké výzvy lid­stva, ohlá­sil 10. února, že na vý­her­ce sou­tě­že XPRI­ZE o nej­lep­ší tech­no­lo­gie pro ...
Pátek, 12 Únor 2021
28. EuroBLECH Digital Innovation Summit 2020 – 27. až 30. 10.
(Matching tags: Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons,Zpracování plechu,on-line,EuroBLECH,Výstavy,Technologie)
Po­kra­ču­jí­cí krize Covid-19 ovliv­ni­la i tra­dič­ní ve­letrh vě­nu­jí­cí se zpra­co­vá­ní plechů. První di­gi­tál­ní sum­mit o ino­va­cích Eu­roB­LECH se koná on-line ve dnech 27.– 30. října ...
Úterý, 27 Říjen 2020
29. Pandemie urychluje digitální transformaci podniků
(Matching tags: DT Index,Digitální transformace,Studie,Dell,Technologie)
Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce je po­va­žo­vá­na za dů­le­ži­tý klíč k zo­ta­ve­ní pod­ni­ků. Firmy si to dobře uvě­do­mu­jí a na pan­de­mii ko­ro­na­vi­ru za­re­a­go­va­ly, za­chy­ti­la to ak­tu­ál­ní ...
Čtvrtek, 22 Říjen 2020
30. Webinář Vývoj technologie AME v MEMS
(Matching tags: AME,Webináře,Nano Dimension,MEMS,Elektronika,Aditivní výroba,Technologie,3D tisk)
Spo­leč­nost Nano Di­mensi­on po­řá­dá ve čtvr­tek 15. října v 16: 00 hodin webi­nář Vývoj tech­no­lo­gie AME v mi­k­ro­elek­tro­me­cha­nic­kých sys­té­mech (MEMS). Do­zví­te se na něm, jak po­u­žít ...
Pondělí, 12 Říjen 2020
31. Blíží se Virtual Global ALTAIR Technology Conference 2020
(Matching tags: GATC,Advanced Engineering,Altair,Technologie,Konference,Simulace)
Již v pon­dě­lí 5. října za­čí­ná tra­dič­ní Glo­bal AL­TAIR Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce, která je ur­če­ná nejen uži­va­te­lům a zá­kaz­ní­kům spo­leč­nos­ti Al­tair En­gi­nee­ring Inc. ale ...
Pátek, 02 Říjen 2020
32. Dny chytré výroby na brněnském výstavišti
(Matching tags: Kontakt–Kontrakt,Dny chytré výroby,Veletrhy Brno,Výstaviště,Digitalizace,Technologie)
Od 5. do 7. října 2020 se na br­něn­ském vý­sta­viš­ti usku­teč­ní Dny chyt­ré vý­ro­by. Jedná se o tech­no­lo­gic­ké se­tká­ní, které má za cíl pro­střed­nic­tvím před­ná­šek, se­mi­ná­řů, worksho­pů, ...
Středa, 16 Září 2020
33. Global Altair Technology Conference 2020
(Matching tags: GATC,Advanced Engineering,Altair,Technologie,Konference,Simulace)
Spo­leč­nost Al­tair po­řá­dá jako každý rok vý­roč­ní glo­bál­ní kon­fe­ren­ci (GATC), která je ur­če­ná pro uži­va­te­le, zá­kaz­ní­ky a pří­z­niv­ce si­mu­lač­ních tech­no­lo­gií od spo­leč­nos­ti ...
Úterý, 15 Září 2020
34. Využití termoplastů Tepex v technologii vytlačování vyfukováním
(Matching tags: Vytlačovací vyfukování,Lanxess,Tepex,Termoplasty,Technologie)
Che­mic­ká spo­leč­nost LA­NXESS roz­ši­řu­je mož­nos­ti tak­zva­né­ho vy­tla­čo­va­cí­ho vy­fu­ko­vá­ní. Tato tech­no­lo­gie se po­u­ží­vá pro vý­ro­bu ná­dr­ží a růz­ných dal­ších du­tých dílů. ...
Pátek, 11 Září 2020
35. Automatizovaná kontrola výroby brzdových kotoučů od Pekat Vision
(Matching tags: Brzdové kotouče,Pekat Vision,Umělá inteligence,Start-up,Kontrola kvality,Technologie)
Br­něn­ský tech­no­lo­gic­ký start-up Pekat Vi­si­on vy­tvo­ři­li soft­ware pro prů­mys­lo­vou vi­zu­ál­ní kon­t­ro­lu kva­li­ty za­lo­že­nou na umělé in­te­li­gen­ci, který je k po­u­ži­tí v celé ...
Středa, 09 Září 2020
36. První CAD skicování s podporou umělé inteligence
(Matching tags: Umělá inteligence,Skicování,Siemens NX,Siemens,Technologie,CAD)
Spo­leč­nost Si­e­mens před­sta­vu­je zcela nové mož­nos­ti vy­tvá­ře­ní ná­vr­hu ve 2D díky pro­stře­dí NX Sketch a ski­co­vá­ní v CAD pro­stře­dí, což je ne­zbyt­nou sou­čás­tí kon­strukč­ní­ho ...
Úterý, 11 Srpen 2020
37. Cityzenith představuje technologii SmartWorldPro2
(Matching tags: Mapalyze,TwinUp,SmartWorldPro2,Digital Twin,Cityzenith,Technologie,Stavebnictví)
Spo­leč­nost Ci­ty­ze­ni­th před­sta­vi­la 7. července 2020 svou dlou­ho oče­ká­va­nou be­ta­ver­zi Smart­Worl­d­Pro2, na­va­zu­jí­cí na vlaj­ko­vou loď Smart­World­­Pro, soft­wa­ro­vou plat­for­mu di­gi­tál­ní­ho ...
Pondělí, 13 Červenec 2020
38. EuroBLECH 2020 odložen na 9.–12. března 2021
(Matching tags: Termín,Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons,Zpracování plechu,EuroBLECH,Hannover,Výstavy,Technologie)
Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons, po­řa­da­tel cí­le­ných ob­chod­ních vý­stav, ozná­mil od­lo­že­ní pro­jek­tu Eu­roB­LECH, který se měl usku­teč­nit na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru od 27. ...
Úterý, 07 Červenec 2020
39. Webinář HP Přeměna kovových dílů na plastové
(Matching tags: HP 3D,HP MJF,Webinar,Technologie,3D tisk,CNC)
HP 3D tým při­pra­vil webi­nář v češ­ti­ně, aby jste zů­sta­li in­for­mo­va­ní, i když pra­cu­je­te z do­mo­va. Ukáže, jak spo­leč­nos­ti z ce­lé­ho světa na­hra­zu­jí ko­vo­vé díly ...
Pondělí, 01 Červen 2020
40. Vývoj prvního celoplastového brzdového pedálu
(Matching tags: Tepex,Lanxess,Elektromobily,Technologie,Vývoj,Brzdové pedály,Spolupráce)
Elek­tro­mo­bi­li­ta je na vze­stu­pu. Trh roste a na­jde­me na něm i spor­tov­ní vozy na elek­tric­ký pohon. Ta­ko­vý „spor­ťák“ ale musí být velmi lehký, a proto se při jeho vý­vo­ji po­čí­tá ...
Čtvrtek, 09 Duben 2020
41. Nová metoda 3D tisku skla
(Matching tags: Sklo,ETHZ,3D tisk,Technologie,SLA)
Vý­zkum­ní­ci ze švý­car­ské­ho fe­de­rál­ní­ho tech­no­lo­gic­ké­ho in­sti­tu­tu (ETH Zurich) vy­u­ži­li 3D tisk na bázi ste­re­o­li­to­gra­fie (SLA) pro vý­ro­bu kom­plex­ních a vy­so­ce po­réz­ních ...
Středa, 18 Prosinec 2019
42. Renishaw na MSV v Brně předvede továrny budoucnosti
(Matching tags: Metrologie,MSV,Renishaw,Brno,3D tisk,Technologie,OPTiMUM,APCS-45)
Spo­leč­nost Re­nishaw na Me­zi­ná­rod­ním stro­jí­ren­ském ve­letr­hu v Brně před­sta­ví své tech­no­lo­gie, jež stá­va­jí­cí vý­rob­ní pro­vo­zy mění na to­vár­ny bu­douc­nos­ti. V její ex­po­zi­ci ...
Pátek, 13 Září 2019
43. Protolabs nabízí technologii Digital Light Synthesis
(Matching tags: Aditivní výroba,Carbon,Technologie,Protolabs,Digital Light Synthesis,DLS)
Spo­leč­nost Pro­to­labs ke své řa­dě tech­no­lo­gií pro adi­tiv­ní vý­ro­bu při­da­la me­to­du Di­gi­tal Light Syn­thesis (DLS, di­gi­tál­ní syn­té­za svět­la) od fir­my Car­bon. Po­mo­cí šes­ti růz­ných ...
Čtvrtek, 12 Září 2019
44. AMC Bridge nabídne 3DWarehouse-for-Vectorworks
(Matching tags: 3DWarehouse-for-Vectorworks,3D Warehouse,AMC Bridge,Technologie,SketchUp)
Fir­ma AMC Bridge pod­po­ru­je vý­zkum a ino­va­ce v ob­las­ti vzá­jem­né sou­čin­nos­ti dat návrhu. Nově spo­leč­nost vy­vi­nu­la 3D­Wa­re­hou­se-for-Vec­tor­works, tech­no­lo­gii z řady ...
Středa, 28 Srpen 2019
45. ZET.Office s technologiemi Siemens pro komplexní řízení
(Matching tags: Řízení,Nová Zbrojovka,ZET.Office,Desigo,Sinteso,Technologie,Stavebnictví,HVAC,Siemens,TZB)
V první etapě obnovy brněnského areálu bývalé Zbrojovky vznikají pro­mě­nou původních průmyslových hal nové kancelářské budovy, které by v bu­dou­c­nu měly poskytnout pracovní zázemí pro 10 tisíc ...
Sobota, 13 Červenec 2019
46. Systém VJET X od Voxeljetu pro aditivní výrobu
(Matching tags: Voxeljet,VJET X,Písková jádra,Slévárenství,Technologie)
Nová technologie VJET X firmy Voxeljet má sloužit pro levnou hro­ma­d­nou a sériovou aditivní výrobu kovových komponent z pískových jader. Systémy VJET X mohou být integrovány do konvenčních ...
Pátek, 21 Červen 2019
47. Nanofabrica nabízí aditivní technologii pro mikrotisk
(Matching tags: Nanofabrica,Mikrotisk,Aditivní,Výroba,Technologie)
Izraelská firma Nanofabrica uvolnila ke komerčnímu prodeji svou tech­no­lo­gii pro aditivní výrobu na mikro úrovních. Aditivní výroba zatím neumí tisk na tak nízké úrovni rozlišení, ani ...
Úterý, 19 Březen 2019
48. Lamborghini s komponentami vytištěnými technologií Carbon
(Matching tags: 3D tisk,Technologie,Komponenty,Carbon,Lamborghini)
Během intenzivního průzkumu v oblasti odbytu zjistila společnost Lamborghini, že mnoho komponent vozidel je ideálními kandidáty na rychlejší a účinnější digitální výrobu pomocí 3D tisku. Proto se spojila ...
Středa, 13 Únor 2019
49. Metamateriály reagující na magnet a ihned tuhnoucí
(Matching tags: 3D tisk,Výzkum,Technologie,Metamateriály,Pole,Tuhnutí,LNLL,FRMM,MagNet)
Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) představila novou třídu me­ta­ma­te­ri­álů, jež při vystavení magnetickému poli skoro ihned reagují a 3D struktury díky tomu okamžitě ztuhnou. Materiál ...
Sobota, 29 Prosinec 2018
50. MicroMaker3D představuje novou technologii 3D tisku
(Matching tags: MicroMaker3D,LRP,Laminated Resin Printing,Mikrostruktury,Technologie,3D tisk)
Nová technologie 3D tisku vznikla díky spolupráci několika vý­zkum­ných skupin z Nového Zélandu (Callaghan Innovation, MicroMaker3D, IDTechEx Launchpad, KiwiNet) a jmenuje se Laminated Resin ...
Středa, 21 Listopad 2018