Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo kontrola

Celkem nalezeno výsledků : 37.

1. Renishaw spolupracuje s Verisurfem
(Matching tags: REVO,Equator,Kontrola,CMM,Verisurf Software,Měření,Renishaw)
Re­nishaw uza­vřel do­ho­du s Ve­ri­surf Soft­warem, která umožňuje spo­leč­nos­tem v Se­ver­ní Ame­ri­ce pří­stup k soft­wa­ru Ve­ri­surf pro sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je (CMM) firmy ...
Středa, 24 Listopad 2021
2. ZEISS kupuje Capture 3D a expanduje tak v USA
(Matching tags: Capture 3D,Měřící systémy,ZEISS,USA,3D měření,Kontrola,GOM)
Zeiss zís­ká­vá Cap­tu­re 3D, aby roz­ší­řil svou od­bor­nost v ob­las­ti 3D mě­ře­ní a kon­t­ro­ly a ná­rod­ní po­kry­tí v USA pro svůj seg­ment prů­mys­lo­vé kva­li­ty a vý­zku­mu. ...
Úterý, 11 Květen 2021
3. OMRON uvádí nový kamerový systém FH
(Matching tags: Vady,Kamerový systém FH,OMRON,Umělá inteligence,Detekce,Kontrola)
Om­ron oz­ná­mil ce­lo­svě­to­vé uve­de­ní své­ho no­vé­ho ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu řa­dy FH s prv­ní tech­no­lo­gií umě­lé in­te­li­gen­ce (AI) pro de­tek­ci vad v obo­ru, kte­rá roz­poz­ná­vá va­dy bez ...
Úterý, 01 Prosinec 2020
4. Nepřetržitá podpora automatizované kontroly kvality
(Matching tags: R-Series,Kontrola,Kvalita,Optimalizace,Creaform,Podpora,Automatizace)
Cre­a­form ozná­mil 14. října 2020, že bude nyní na­bí­zet 24/7 pod­po­ru pro všech­na svá ře­še­ní au­to­ma­ti­zo­va­né kon­t­ro­ly kva­li­ty řady R. Tato slu­ž­ba je doplňkem kom­plex­ní pod­po­ry Cre­a­form ...
Čtvrtek, 15 Říjen 2020
5. Nový GOM software pro analýzu CT dat ve 3D
(Matching tags: CT data,Inspekce,Kontrola,Kvalita,GOM,Analýzy,Software)
GOM ohla­šu­je nové soft­wa­ro­vé ře­še­ní GOM Vo­lu­me In­spect na­bí­ze­jí­cí ino­va­tiv­ní funk­ce vi­zu­a­li­za­ce a kon­t­ro­ly ob­jek­tů pro ana­lý­zu ob­je­mo­vých dat shro­máž­dě­ných z ja­ké­ho­ko­li ...
Úterý, 06 Říjen 2020
6. Kamerový systém OMRON řady FH s detekcí vad pomocí UI
(Matching tags: Vady,Kamerový systém FH,OMRON,Umělá inteligence,Detekce,Kontrola)
Omron ozná­mil uve­de­ní svého no­vé­ho ka­me­ro­vé­ho sys­té­mu řady FH s tech­no­lo­gií de­tek­ce vad umě­lou in­te­li­gen­cí (UI, nebo anglicky AI), která roz­po­zná­vá vady bez nut­nos­ti učení ...
Středa, 02 Září 2020
7. Creaform oznámil nový produkt MetraSCAN BLACK
(Matching tags: MRO,MetraSCAN BLACK,Údržba,3D měření,Inspekce,Kontrola,Opravy,Creaform)
Spo­leč­nost Cre­a­form ozná­mi­la 23. červ­na 2020 uve­de­ní nej­no­věj­ší verze se­sta­vy Me­traS­CAN 3D, což je mo­der­ní op­tic­ký CMM ske­ner vy­vi­nu­tý spe­ci­ál­ně pro me­t­ro­lo­gii – 3D mě­ře­ní ...
Čtvrtek, 25 Červen 2020
8. Ruční výměny snímacích hlav pro mostové a portálové SMS
(Matching tags: Ruční výměny,Snímací hlavy,RMV,Kontrola,SMS,Kvalita,Měření)
Di­vi­ze He­xa­gon Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce ozná­mi­la uve­de­ní re­duk­ce pro ma­nu­ál­ní vý­mě­nu sní­ma­cí hlavy (RMV), která uži­va­te­lům umož­ňu­je rych­lou a snad­nou volbu mezi in­de­xo­va­tel­nou ...
Pátek, 27 Březen 2020
9. CTC Global uvedla na trh systém ACCC InfoCore
(Matching tags: CTC Global,ACCC,VN rozvody,Vodiče,Kontrola)
Další po­kro­kem v ob­las­ti tech­no­lo­gie ka­be­lů a vo­di­čů před­sta­vu­je sys­tém ACCC In­fo­Co­re od firmy CTC Glo­bal, který na­bí­zí rych­lé, spo­leh­li­vé a přes­né zjiš­tě­ní správ­nos­ti ...
Úterý, 17 Březen 2020
10. FARO oznamuje BuildIT 2019
(Matching tags: GD&T,Kontrola,Construction,BuildIT 2019,Projector,Faro,Sestavy,Výroba,Kvalita,Metrology)
Softwarová sada BuildIT 2019 obsahuje tři jednotlivé produkty pro kontrolu kvality, výroby a sestav nebo stavebních aplikací. Software FARO BuildIT Metrology 2019 umožňuje kontroly dílů a sestav ...
Pátek, 01 Březen 2019
11. Voice of the Machine společnosti Parker
(Matching tags: Stroje,Kontrola,Parker,Hannifin,Voice of Machine,IIoT)
Společnost Parker Hannifin zpřístupnila platformu Voice of the Ma­chi­ne pro všechny produkty a řešení segmentu Industrial Internet of Things (IIOT). Voice of the Machine (hlas stroje) je centralizovanou ...
Čtvrtek, 22 Únor 2018
12. Autonomní systém pro 3D skenování v reálném čase
(Matching tags: 3D tisk,Autonomní systém,Fraunhofer IGD,Průmysl 4.0,Kontrola,3D skenování)
Výzkumní odborníci v institutu Fraunhofer IGD vyvinuli autonomní systém pro 3D skenování v reálném čase, jenž umožňuje v rámci Průmyslu 4.0 větší produkci jednotlivých částí, např. dnes ...
Úterý, 20 Únor 2018
13. Verisurf Software oznamuje vydání Verisurfu 2018
(Matching tags: Měření,Verisurf Software,CMM,Inspekce,Verisurf 2018,I++,Kontrola)
I když stránky Verisurf Softwaru zatím o Verisurfu 2018 mlčí a posled­ní zpráva jak v novinkách, tak na blogu je z června 2017, podle webu 3D CAD World je už na světě tato ...
Neděle, 24 Září 2017
14. Vychází FARO Visual Inspect
(Matching tags: Visual Inspect,Excel,Kontrola,Měření,Faro,iPad,3D data)
Nová produktová řada a platforma FARO Visual Inspect nabízí možnost přenosu a uložení velkých a komplexních 3D CAD dat do iPadu, díky speciálnímu algoritmu pro kompresi, a následně ...
Čtvrtek, 21 Září 2017
15. Sigmetrix vydává CETOL 6σ ve verzi 9.1
(Matching tags: CETOL 6σ,Verze 9.1,Sigmetrix,Kontrola,GD&T,PTC,Creo)
Proanalýzu dovolených odchylek vydává firma Sigmetrix nejnovější verzi svého softwaru CETOL 6σ, a to ve verzi 9.1. Novinkou je podpora softwaru PTC Creo, včetně obousměrného propojení s GD&T anotacemi, ...
Čtvrtek, 16 Březen 2017
16. Fujitsu nabízí 3D rozšířenou realitu pro kontrolu komponent
(Matching tags: 3D rozšířená realita,VisuaLine,Solution,Kontrola,Komponenty,Fujitsu,Industry,Manufacturing)
Po dvou letech vývoje přišla vloni společnost s novým řešením pro internet věcí – Manufacturing Industry Solution VisuaLine. Nyní oznámila PLM řešení Manufacturing Industry Solution 3D Superimposed ...
Středa, 04 Leden 2017
17. K2D-KeyToData nabízí InspectionXpert OnDemand v2.0
(Matching tags: v2.0,Kontrola,OnDemand,KeyToData,K2D,Verifikace,CAD,Kvalita,InspectionXpert,PDF)
Software InspectionXpert se snadno instaluje, je snadné se naučit jej ovládat a umožňuje rychlou verifikaci kvality produktů včetně dokumentace a souvisejících balíčků technických dat. ...
Pátek, 16 Září 2016
18. 3D Systems vydává Geomagic Control X
(Matching tags: Control X,CAD-Aware,Kontrola,PMI,Měření,Sestavy,3D Systems,Geomagic,GD&T)
Software Geomagic Control X je určen pro 3D inspekci a metrologii. Mezi klíčové prvky a funkce této nové verze patří např. nové nástroje pro synchronní inspekci a kontrolu sestav, s možností ...
Úterý, 13 Září 2016
19. Automatizované kontroly nabízí Creaform MetraSCAN 3D R-Series
(Matching tags: Kontrola,MetraSCAN,R-Series,3D skener,Creaform,3D skenování,Laser)
Nejnovější generace řady MetraSCAN 3D R-Series pro automatizované kontroly má zabudovaných sedm laserových křížů, díky čemuž je rychlost snímání komplexních povrchů 480 000 měření za sekundu. ...
Pondělí, 20 Červen 2016
20. Aktualizace VXinspectu od Creaformu
(Matching tags: Rozměry,Kontrola,VXinspect,Fotogrammetrie,GD&T,Creaform,3D skenování)
VXinspect je software pro kontrolu rozměrů, 3D skenování a fotogrammetrii, s přídavnými možnostmi geometrického kótování a tolerance (GD&T), příčných průřezů a dalších. Jde o součást ...
Úterý, 03 Květen 2016
21. Nový Netfabb připravuje spolehlivý 3D tisk
(Matching tags: Import,Enterprise,Professional,Příprava,Verze 7,netfabb,3Dwiser,Kontrola,3D tisk)
3Dwiser, oficiální zástupce profesionálních produktů Netfabb pro náš trh, uvedl sedmou verzi těchto pokročilých řešení pro přípravu 3D tisku. Jsou určeny všem uživatelům, kteří vyžadují nekompromisní ...
Středa, 10 Únor 2016
22. Druhý servisní palíček pro BuildIT 2015.5
(Matching tags: Solutions,GD&T,2015.5,Rozměry,BuildIT,SP2,Kontrola,Software)
BuildIT 2015.5 SP2 je možné již nyní stáhnout na této adrese. Co se týká vylepšení, byly přidány systémové proměnné Process a Processpath k samotnému procesu, jež umožňují výstup souboru ...
Pátek, 11 Prosinec 2015
23. LMI vydává chytrý 3D senzor Gocator 3109
(Matching tags: Technologies,3D skenování,3D senzor,Gocator 3109,LMI,Kontrola,Hardware)
Společnost LMI Technologies (LMI) se zabývá 3D skenovacími a kontrolními produkty a nyní vydává chytrý 3D snímkovací senzor Gocator 3109, jenž je dalším z řady Gocator 3100, nabízející ...
Pondělí, 05 Říjen 2015
24. BuildIT ve verzi 2015.5 pro 3D metrologii
(Matching tags: BuildIT 2015,Kreon,Rozměry,BuildIT,Kontrola,Měření,GD&T,Solutions,Software)
... výstupu a s přesností na mikrometry. Klíčovými prvky jsou kontrola CAD-to-part, analýza GD&T, tvorba automatických procesů podle potřeby a generování rozsáhlých zpráv.  ...
Pátek, 21 Srpen 2015
25. Nový 3D kontrolní software VXinspect
(Matching tags: Software,VXinspect,Ametek,VXelements,Inspekce,Rozměry,Kontrola,Creaform,Kvalita)
... pro kontaktní (sondové) a bezkontaktní (skenovací) měření v mnoha výrobních aplikacích. Rozměrová kontrola se dá využít v kombinaci s přenosnými měřícími zařízeními HandyPROBE, MetraSCAN ...
Čtvrtek, 30 Duben 2015
26. Webinář Automatizace přípravy kontrolních plánů
(Matching tags: CMM,Vzdělávání,PDM,CAD,Webinar,SolidWorks,Inspection,Kontrola)
Přijměte pozvánku na webový seminář věnovaný nástroji Solidworks Inspection dne 24. února 2015 od 10 hodin. Prostřednictvím semináře se podíváte, jak s pomocí Solidworks Inspection lze automatizovat tvorbu ...
Čtvrtek, 12 Únor 2015
27. Inspection Manager ve verzi 3.8
(Matching tags: Inspekce,Inspection,HIGH QA,3.8,Kontrola,Kvalita,Manager)
Verzi 3.8 softwaru Inspection Manager vydává firma High QA pro automatické kontroly projekčních plánů a změn v nich, přičemž hlavní novinkou je automatizační modul Revision Control. Tento modul ...
Čtvrtek, 06 Listopad 2014
28. DataPage+ 5.0 pro kontrolu statistických procesů
(Matching tags: Hexagon,Metrology,DataPage+,5.0PC-DMISKvalita,Jakost,Tolerance,Kontrola)
Společnost Hexagon Metrology vydává aplikaci DataPage+ ve verzi 5.0, určenou ke kontrole statistických procesů (SPC) a zajišťování kvality. DataPage+ 5.0 je možné jednoduše integrovat s populárním ...
Pátek, 12 Září 2014
29. Delcam vydal PowerINSPECT 2014
(Matching tags: Renishaw,2014,Delcam,Kontrola,PoverINSPECT,Rozměry,PH20)
Nejnovější verze kontrolního softwaru PowerINSPECT společnosti Delcam přináší nové rozhraní, nové ikony a vylepšení v tvorbě složených položek či zjednodušení při opakovaném měření. V novém ...
Středa, 10 Září 2014
30. Efektivnější kontroly s novým softwarem Inspection Manager
(Matching tags: HIGH QA,Inspekce,Inspection,Kontrola,Manager,Kvalita)
Společnost High QA oznámila novou verzi svého softwaru Inspection Manager, zásadně měnícího způsob, jakým inženýři a výrobní profesionálové zvládají požadavky na kontroly. S použitím moderní ...
Čtvrtek, 28 Srpen 2014
31. Schneider Messtechnik uvedl měřicí software Saphir QD
(Matching tags: Strojírenství,Měření,Průmysl,Kontrola,Schneider,Messtechnik,Saphir QD,Vyhodnocování)
Společnost Dr. Heinrich Schneider Messtechnik představuje nový měřicí a vyhodnocovací software Saphir QD a novou výrobní řadu projektorů. V případě produktu Saphir QD lze hovořit o měřicí ...
Středa, 06 Srpen 2014
32. Sprint – inovace v řízení procesu obrábění
(Matching tags: CNC,Obrábění,Renishaw,Sprint,Kontrola)
Uživatelé obráběcích strojů jsou často konfrontováni s protichůdnými požadavky: vyrábět co nejlevněji, vyrábět co nejrychleji, vyrábět co nejpřesněji. Z obráběcího stroje je třeba dostat v nejkratším ...
Pátek, 06 Prosinec 2013
33. Dassault Systèmes nabízí Solidworks Inspection
(Matching tags: CMM,SolidWorks,CAD,Inspection,FAI,Kontrola)
Společnost Dassault Systèmes uvedla na trh novou aplikaci Solidworks Inspection. Ta umožňuje plnou automatizaci tvorby kontrolních dokumentů nezbytných v celé řadě odvětví. Dassault Systèmes představila ...
Pondělí, 26 Květen 2014
34. 3D skenovací doplněk pro SolidWorks 2014
(Matching tags: SolidWorks World 2014,ReverseEngineering.com,Reverzní inženýrství,Kontrola,SolidWorks,3D skenování,Plug-in)
Společnost ReverseEngineering.com oznámila, že významná vydání softwaru ReverseEngineering.com pro SolidWorks 2014 bude poprvé představeno na konferenci SolidWorks World 2014 koncem ledna v San Diegu. ...
Čtvrtek, 23 Leden 2014
35. 3D Systems představí na webináři Geomagic Capture
(Matching tags: 3D CAD,Webinar,3D Systems,Geomagic,3D skenování,Kontrola,Capture,Navrhování)
Společnost 3D Systems na letošním Euromoldu uvedla zařízení Geomagic Capture, rodinu výkonného integrovaného skeneru a softwarových nástrojů pro profesionální navrhování založené na 3D skenech a ke ...
Pátek, 13 Prosinec 2013
36. 3D Systems vydává Geomagic Capture
(Matching tags: 3D skenování,3D Systems,Geomagic,Kontrola,Capture,Navrhování,3D CAD)
Společnost 3D Systems uvede na trh Geomagic Capture, obsahující výkonný stolní skener a softwarové nástroje pro profesionální návrhy podle skenů a kontrolu. Cena se pohybuje od 14 900 ...
Středa, 13 Listopad 2013
37. Delcam vydává PowerINSPECT 2013 R2
(Matching tags: 2013 R2,Kontrola,Delcam,Měření,PowerINSPECT,Analýza)
Verze 2013 R2 metrologického softwaru PowerINSPECT nabízí rychlejší programování a kontrolu hardwaru, a také snadnější čtení reportů. Zahrnuje v sobě rovněž novou metodu pro automatickou kontrolu ...
Pondělí, 28 Říjen 2013