Google překladač: English Deutsch
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo teamcenter

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Siemens a NVIDIA rozšířily spolupráci v oblasti generativní umělé inteligence
(Matching tags: PLM,Siemens,Teamcenter,Nvidia,Xcelerator,Generativní AI,HD Hyundai)
Sie­mens ozná­mil pro­hlou­be­ní spo­lu­prá­ce s vý­rob­cem gra­fic­kých pro­ce­so­rů Nvi­dia v ob­las­ti dal­ší­ho roz­vo­je prů­mys­lo­vé­ho me­ta­ver­za. Imer­ziv­ní vi­zu­a­li­za­ce pod­po­ro­va­ná ...
Pátek, 22 Březen 2024
2. Spo­lu­prá­ce Si­e­mens – Micro­soft při za­vá­dě­ní AI v prů­mys­lu
(Matching tags: Industrial Copilot,Microsoft Teams,Umělá inteligence,Teamcenter,Siemens,Microsoft,PLM)
Micro­soft a Si­e­mens dále pro­hlu­bu­jí part­ner­ství za­vá­dě­ním výhod ge­ne­ra­tiv­ní umělé in­te­li­gen­ce do prů­mys­lo­vých od­vět­ví. Jako první krok ze spo­leč­né dílny před­sta­vi­ly tzv. ...
Úterý, 05 Prosinec 2023
3. Red Bull Ford Powertrains využívá Siemens Xcelerator
(Matching tags: Powertrains,Xcelerator,Red Bull,Teamcenter,Siemens,Software,PLM)
Sie­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­ware ozná­mil, že Red Bull Ford Power­tra­ins vy­u­ži­la port­fo­lio prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru Sie­mens Xce­le­ra­tor k rych­lé­mu vý­vo­ji nové ge­ne­ra­ce ...
Pondělí, 20 Listopad 2023
4. Benefity využití PLM v technologii, CAM a výrobě
(Matching tags: Axiom Tech,Siemens NX,Výroba,Teamcenter,Technologie,CAM,PLM)
Ve vět­ši­ně pří­pa­dů slý­chá­me pojem PLM, ne­bo­li sprá­va ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku, ve spo­je­ní s kon­struk­cí a vý­vo­jem. Axiom Tech ale na svých webi­ná­řích před­ve­de, jak spo­je­ním ...
Úterý, 24 Říjen 2023
5. G2 letos v létě: Teamcenter je na 1. místě v PLM softwaru
(Matching tags: PLM,Siemens,Teamcenter,G2 Grid Report)
Team­cen­ter je ve zprá­vě G2 Grid Re­port 2023 ozna­čen za lídra v ně­ko­li­ka ka­te­go­ri­ích PLM pro malé, střed­ní a velké pod­ni­ky a prů­mys­lo­vé soft­wa­ro­vé apli­ka­ce. Proč uži­va­te­lé ...
Pátek, 25 Srpen 2023
6. Spolupráce společností Daimler Truck a Siemens
(Matching tags: Daimler Truck,Digitální inženýrství,Xcelerator,Spolupráce,Teamcenter,Siemens,PLM)
Spo­leč­nos­ti Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware a Daimler Truck ozná­mi­ly novou spo­lu­prá­ci při za­vá­dě­ní nej­mo­der­něj­ší plat­for­my pro di­gi­tál­ní in­že­nýr­ství, která vy­u­ží­vá ...
Úterý, 28 Březen 2023
7. Siemens vydal Teamcenter Quality v6.2
(Matching tags: QAD,Quality,Xcelerator,Verze 6.2,Kvalita,Teamcenter,Siemens,Software,FMEA)
Si­e­mens ozná­mil vy­dá­ní nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru pro ří­ze­ní kva­li­ty Te­am­cen­ter Qua­li­ty 6.2. Te­am­cen­ter Qua­li­ty, který je sou­čás­tí port­fo­lia Xce­le­ra­tor, kom­plex­ní­ho a in­te­gro­va­né­ho ...
Úterý, 03 Leden 2023
8. Siemens vydal Teamcenter Quality v6.0
(Matching tags: v6.0,Quality,Řízení kvality,Teamcenter,Siemens)
Po­čát­kem ledna byla vy­dá­na nej­no­věj­ší verze soft­wa­ru pro ří­ze­ní kva­li­ty spo­leč­nos­ti Sie­mens – Te­am­cen­ter Qua­li­ty 6.0. Soft­ware Te­am­cen­ter Qua­li­ty verze 6.0 ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní ...
Pátek, 21 Leden 2022
9. Dokonalá surfařská vlna ze Siemens Xceleratoru
(Matching tags: Surfování,Tom Loch­te­feld,Surf Loch,Xcelerator,Vlny,Teamcenter,Siemens)
Na moři nej­lep­ší sur­fař­ské vlny tvoří sama pří­ro­da. V ba­zé­nech firmy Surf Loch se pro­po­ji­ly dlou­ho­le­té sur­fař­ské zku­še­nos­ti s po­kro­či­lý­mi tech­no­lo­gi­e­mi Si­e­mens, ...
Úterý, 17 Srpen 2021
10. Siemens představil Teamcenter 13.2
(Matching tags: Teamcenter X,13.2,Cloud,Teamcenter,Siemens,PLM)
Te­am­cen­ter je před­ní vol­bou v soft­wa­ru pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tů (PLM), který je v po­sled­ní době nej­lé­pe hod­no­ce­ný spo­leč­nos­tí Forres­ter Re­search. Te­am­cen­ter ...
Sobota, 31 Červenec 2021
11. DENSO nasazuje softwarové portfolio firmy Siemens
(Matching tags: DENSO,Simcenter,Komponenty,Teamcenter,Automobily,Siemens,Software)
Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware ozná­mil 24. červ­na, že spo­leč­nost Denso Cor­po­rati­on, glo­bál­ní vý­rob­ce au­to­mo­bi­lo­vých kom­po­nen­tů, si vy­bra­la soft­wa­ro­vé port­fo­lio spo­leč­nos­ti ...
Sobota, 26 Červen 2021
12. Bez digitální transformace se snižuje šance uspět
(Matching tags: Digitální továrna,Teamcenter,Digitalizace,Siemens,Data,PDM,CAD,PLM)
Tento rok nám už jasně uká­zal, jak je dů­le­ži­tá di­gi­ta­li­za­ce vý­rob­ních pod­ni­ků a jak je mnoh­de podceňovaná. Mnoho firem bylo nu­ce­no řešit vzdá­le­né pří­stu­py k datům, tech­nic­ké ...
Úterý, 28 Červenec 2020
13. Webinář Efektivní řízení kvality
(Matching tags: Řízení kvality,Teamcenter,Siemens,Vzdělávání,Webináře,ITS)
Víte, jak vy­rá­bět bez zmet­ků a eli­mi­no­vat tím fi­nanč­ní a ča­so­vé ztrá­ty? Chce­te sní­žit pro­duk­to­vé a pro­voz­ní ná­kla­dy a být lepší než kon­ku­ren­ce? Rádi byste měli ...
Úterý, 14 Duben 2020
14. Záznam série webinářů Teamcenter
(Matching tags: Teamcenter,Vzdělávání,Siemens,Webináře,ITS)
Od za­čát­ku roku 2020 usku­teč­ni­ly spo­leč­nos­ti In­dustrial Tech­no­lo­gy Sys­tems (ITS) a Si­e­mens Di­gi­tal In­dustries Soft­ware sérii webi­ná­řů, které po­má­ha­jí najít cestu k di­gi­ta­li­za­ci ...
Úterý, 07 Duben 2020
15. Webinář Teamcenter – ochrana dat a know-how – 25. 3.
(Matching tags: ITS,Teamcenter,Vzdělávání,Siemens,Webinar)
Spo­leč­nost In­dustrial Tech­no­lo­gy Sys­tems (ITS) zve 25. břez­na 2020 od 10:00 ho­din na we­bi­nář s té­ma­tem ochra­ny know-how a za­bez­pe­če­ní kon­strukč­ních dat. Pro kon­ku­ren­ci ...
Pátek, 20 Březen 2020
16. Webinář: Rychlá a bezpečná výměna dat s dodavateli
(Matching tags: ITS,Teamcenter,Vzdělávání,Webinar,Siemens)
Mnoho vý­rob­ků vzni­ká v roz­sáh­lém do­da­va­tel­ském ře­těz­ci. Do­da­va­te­lé mají různé role a často se musí po­tý­kat s více CAD sys­témy i roz­ma­ni­tý­mi pro­ce­sy li­ší­cí­mi ...
Úterý, 04 Únor 2020
17. Webinář Zlepšete plánování a řízení projektů
(Matching tags: ITS,Industrial Technology Systems,Řízení projektů,Teamcenter,Siemens,Webinar)
Spo­leč­nost In­dustrial Tech­no­lo­gy Sys­tems (ITS) zve 13. lis­to­pa­du od 10.00 do 11.00 hodin na webi­nář o pro­duk­tu Te­am­cen­ter spo­leč­nos­ti Si­e­mens. Pro­duk­ty, or­ga­ni­za­ce a do­da­va­tel­ský ...
Pondělí, 11 Listopad 2019
18. Siemens otevírá nové kompetenční centrum v Praze
(Matching tags: Siemens,Praha,Teamcenter,Kompetenční centrum,Sebastian Thiemann,Průmysl 4.0,MindSphere)
Nedávno vytvořený tým společnosti Siemens se zabývá především tvorbou a testováním pokročilých aplikací v systému MindSphere, které jsou navrženy pro stroje různých potřeb průmyslu i přizpůsobené ...
Pátek, 01 Únor 2019
19. PDM pro malé a středně velké firmy
(Matching tags: Digitální továrna,Webináře,PDM,Vzdělávání,Siemens,CAD,Teamcenter)
Potřebujete PDM pro malou firmu? Nebo PDM pro středně velkou firmu? A už jste uvažovali o Teamcenteru jako PDM systému pro malé a středně velké firmy? O řešení Teamcenter se občas tvrdí, že je to řešení ...
Pondělí, 07 Leden 2019
20. Marquardt Group díky Teamcenteru zlepšila kalkulaci nákladů výrobků
(Matching tags: Siemens,PLM,Teamcenter,Marquardt)
Marquardt používá ke standardizaci a zrychlení výpočtu nákladů řešení Teamcenter společnosti Siemens PLM Software. Před zavedením softwaru neměla společnost Marquardt žádné systematické nástroje pro výpočty ...
Pondělí, 05 Březen 2018
21. Série webinářů o platformě Teamcenter
(Matching tags: Webináře,ITS,Teamcenter,Siemens,Software,PLM,Vzdělávání)
... která odstartuje 24. října 2017. Čekají vás témata o tvorbě technické uživatelské doku­mentace, vizualizaci 3D MultiCAD dat a tvorbě katalogů a technických návodek. Platforma Teamcenter ...
Čtvrtek, 05 Říjen 2017
22. Významná vylepšení Solid Edge ST10
(Matching tags: Software,CNC,Siemens,CAM,PLM,CAD,Solid Edge,Teamcenter,ST10)
Nejnovější verze softwaru Siemens Solid Edge (Solid Edge ST10) přináší výrazná vylepšení vývoje výrobků, zejména nové technologie navrhování, vylepšenou analýzu proudění tekutin, simulace přenosu tepla ...
Pondělí, 22 Květen 2017
23. Siemens oznamuje nové řešení pro aditivní výrobu
(Matching tags: Siemens,CAD/CAM/CAE,Siemens NX,Teamcenter,Aditivní výroba,Simcenter,Simatic IT,Simatic WinCC)
... software NX, integrované řešení pro počítačové navrhování, výrobu a inženýrství (CAD/CAM/CAE), nové portfolio Simcenteru, řadu simulačního a testovacího softwaru Teamcenter a pro správu ...
Úterý, 25 Říjen 2016
24. PLM pro všechny
(Matching tags: Industrial Technology Systems,Cortona 3D,Teamcenter,PLM,PDM)
Firma Industrial Technology Systems, s. r. o., začala už před 10 lety, jako jedna z prvních společností, zavádět PLM systém Teamcenter. Od prvotních implementací, které se týkaly především oddělení konstrukce, ...
Úterý, 22 Březen 2016
Správné světlo musí řidiči při řízení zajistit, aby viděl vozovku a bezprostřední okolí a také aby jeho vozidlo bylo dobře viditelné pro ostatní účastníky silničního provozu. K dobré ...
Neděle, 17 Květen 2015
26. Teamcenter 11 s řadou vylepšení
(Matching tags: PDM,PLM,Software,Siemens,ECAD,Teamcenter,Výkon,Verze 11,ALM,Produktivita)
Nejnovější verze softwaru Teamcenter od Siemensu přináší nové možno- sti, které zvýší produktivitu a výkon, a sníží náklady. Teamcenter 11 nabízí rozšířené funkcionality webového klienta Active Workspace, ...
Úterý, 06 Říjen 2015
Změna v různých fázích vývoje a výroby je každodenním jevem ve většině průmyslových odvětví. A tudíž správně zavedené změnové řízení je zásadní pro schopnost výrobce pružně a rychle ...
Sobota, 17 Leden 2015
28. Rozšířené rozhraní pro Teamcenter v Eplanu
(Matching tags: Rozhraní,Kusovníky,PLM,BOM,Eplan,ECAD,Teamcenter,Projekty)
Na trh bylo uvedeno pokročilé rozhraní mezi prostředími Eplan a Teamcenter. Rozhraní umožňuje obousměrnou synchronizaci katalogových položek v knihovnách dílů ECAD a PLM. Synchronizace může být ...
Neděle, 26 Říjen 2014
29. Seminář Softwarové vybavení strojírenských firem
(Matching tags: Solid Edge,Teamcenter,Siemens,Seminář,Vzdělávání,PDM,CAM,PLM,TPV group,ST7)
... za využití systému CAM Express, správa dokumentace celého životního cyklu výrobků s nejrozšířenějším PDM/PLM systémem Teamcenter a technology velmi oblíbená aplikace pro technickou přípravu výroby TPV2000. ...
Středa, 08 Říjen 2014
30. Siemens stále na vrcholu žebříčku PLM softwarů
(Matching tags: PLM,Simulace,Tecnomatix,CIMdata,Teamcenter,cPDm,Analýza,Trh)
... „collaborative Product Definition management“ (cPDm), a to již po třinácté v řadě s produktem Teamcenter. Siemens opět uspěl i v kategorii „digitální továrna,“ po deváté za sebou zde ...
Úterý, 17 Červen 2014
31. Špičková technologie pomohla Infiniti Red Bull Racing ke čtyřem vítezstvím
(Matching tags: Automotive,Siemens,PLM,siftware,Teamcenter)
Využití systémů NX a Teamcenter umožňuje stáji Infiniti Red Bull Racing rychlou konstrukci a vývoj.  ...
Středa, 13 Listopad 2013
32. Seminář Změnové řízení rychle, efektivně a přehledně
(Matching tags: Siemens NX,Axiom Tech,Teamcenter,CAx,PLM,CAD,Siemens,Seminář,Vzdělávání)
... systémech NX a Teamcenter společnosti Siemens. Přijďte se podívat na systémy, které využívá většina společností v automobilovém průmyslu. Uvidíte, jak se správně a bezpečně řeší změnová ...
Úterý, 22 Duben 2014
33. Siemens vydal webový Tecnomatix IntoSite
(Matching tags: IntoSite,Teamcenter,Cloud,Tecnomatix,SaaS,Siemens,PLM,Software)
Společnost Siemens PLM Software vydává program Tecnomatix IntoSite, což je webová aplikace na cloudové bázi, která spravuje 3D znázornění výrobního zařízení, nabízí je i v geografickém kontextu a ...
Úterý, 22 Říjen 2013
34. Nový klient Active Workspace pro Teamcenter
(Matching tags: Teamcenter,PLM,Siemens,Software,Active Workspace)
Siemens PLM Software uvedl nového klienta Active Workspace pro řešení Teamcenter. Jde o inovativní online rozhraní, které uživatelům zjednodušuje správu životního cyklu výrobku (PLM). Díky Active ...
Pondělí, 09 Září 2013
35. RTT integruje vizualizaci do Teamcentru
(Matching tags: Software,PLM,Siemens,RTT,DeltaGen,Teamcenter,BOM)
V Mnichově sídlící firma RTT, specializující se na 3D vizualizace, se chystá uvést druhou verzi své vizualizační technologie vložené do produktu Teamcenter od Siemens PLM Softwaru. RTT DeltaGen pro ...
Pátek, 05 Červenec 2013
36. Siemens vydává Teamcenter Rapid Start
(Matching tags: Express,Rapid Start,Teamcenter,Siemens,PDM,PLM)
Siemens představuje novou generaci předkonfigurovaného systému pro správu dat (PDM), který vychází ze softwaru Teamcenter. Je navržen tak, aby urychlil proces vývoje produktů, a to tím způsobem, že podniku ...
Pondělí, 17 Červen 2013
37. Integrace HyperWorks do Teamcenteru
(Matching tags: Altair,HyperWorks,Teamcenter,Siemens,PLM,Software)
Společnost Altair, která se zabývá simulačními technologiemi a inženýrskými službami, posílila svou spolupráci s firmou Siemens PLM Software. Altair nyní nabídne přímé propojení do portfolia Teamcenteru ...
Čtvrtek, 13 Červen 2013
38. IBM Japan bude prodávat Teamcenter
(Matching tags: PLM,Siemens,IBM Japan,Teamcenter)
Německý Siemens a IBM Japan se spojí při dalším vývoji a hlavně prodeji softwaru Teamcenter v Japonsku. Tento PLM software bude v Japonsku prodávat po vzájemné dohodě se Siemens IBM Japan Services ...
Čtvrtek, 06 Červen 2013
39. Úloha PLM ve výrobě zdravotnických prostředků
(Matching tags: Software,PLM,CAD,Siemens,Teamcenter,Axiom Tech,Medical Base)
PLM (Product Lifecycle Management – správa životního cyklu výrobku) je firemní strategie, která poskytuje nejkomplexnější integraci všech dat a dokumentů vznikajících v souladu s předpisy a normami jakosti ...
Středa, 21 Listopad 2012
40. Nasazení Autocadu a NX ve společnosti EBNER
(Matching tags: PLM,CAD,AutoCAD,EBNER,Teamcenter)
Nasazení pokročilých PLM technologií do vývoje výrobků v posledním desetiletí znamená výrazný kvalitativní krok v oblasti komplexního řešení předvýrobních etap. Do popředí zájmu jde ruku v ruce nejen technologie ...
Středa, 21 Listopad 2012
41. Siemens PLM nabízí „týmové centrum“ na cloudovém řešení
(Matching tags: Cloud,IaaS,Teamcenter,Software,Siemens,PLM)
Novinkou od Siemens PLM Software je dostupnost softwaru Teamcenter v jejich cloudovém řešení, který funguje na modelu Infrastructure as a Service (IaaS), tedy jde o platformu na vyžádání. Teamcenter je ...
Středa, 17 Říjen 2012
42. Aktivní pracovní plocha od Siemens PLM Software
(Matching tags: HD-PLM,Siemens,Software,PLM,Teamcenter)
Siemens PLM Software, obchodní jednotka společnosti Siemens Industry Automation Division, představil 3. dubna nový produkt v portfoliu Teamcenter software nazvaný Aktivní pracovní plocha. Intuitivnost, ...
Úterý, 25 Září 2012
43. Nová verze Teamcenter Express a Teamcenter Mobility
(Matching tags: 9.1,Express,Teamcenter,Mobility,Software,PLM,Siemens)
Siemens PLM Software právě uvedl Teamcenter Express 9.1, snadno aplikovatelné předkonfigurované prostředí Teamcenter, světově nejrozšířenějšího PLM systému. Teamcenter Express verze 9.1 představuje několik ...
Pondělí, 25 Červen 2012
44. CIMdata vyhlásila Siemens PLM Software po jedenácté v řadě jedničkou
(Matching tags: Teamcenter,Tecnomatix,CIMdata,cPDm,Software,Siemens,PLM)
... cPDm řadí svým portfoliem Teamcenter, světově nejrozšířenějším softwarem digitálního řízení životního cyklu, zatímco portfolio Tecnomatix je nejrozšířenější software v segmentu digitální továrny.  ...
Čtvrtek, 07 Červen 2012
45. Johnson Controls přechází na Teamcenter
(Matching tags: Siemens,Automotive,PLM,Software,Teamcenter,Johnson,Controls)
Obchodní jednotka Automotive Experinece v Johnson Controls zařadila Teamcenter software mezi podniková řešení pro lepší spolupráci a integraci výrobních procesů napříč týmy podniku po celém světě. S více ...
Úterý, 15 Květen 2012
46. Siemens daroval Strojní fakultě STU v Bratislavě software za 1,3 milionu eur
(Matching tags: Software,Siemens,PLM,Tecnomatix,CAD NX,STU,SOVA Digital,Teamcenter)
... profesor Ľubomír Šooš, děkan Strojní fakulty STU v Bratislavě. Strojní fakulta STU dostala celkem 98 licencí softwarového systému PLM Tecnomatix (digitální továrna a výroba), Teamcenter (řízení projektů ...
Pátek, 04 Květen 2012
47. Siemens PLM Software představuje Teamcenter 9
(Matching tags: HD-PLM,Siemens,PLM,Software,Teamcenter)
Siemens PLM Software, obchodní jednotka společnosti Siemens Industry Automation Division, představil 24. dubna novou verzi PLM softwaru Teamcenter. Teamcenter 9 přináší nová řešení a vylepšení v rámci ...
Úterý, 24 Duben 2012
48. Velocity Roadshow 2012 v Brně
(Matching tags: PLM,Siemens,CAM,Software,Roadshow,Teamcenter,2012,Velocity,Express,Femap,Solid Edge)
Už na druhé místě v pořadí proběhla 22. března v jednom ze sálů kongresového centra hotelu Holiday Inn v Brně akce Velocity Roadshow 2012. Za slušné účasti  zde odborníci z firem Axiom Tech a TPV ...
Pátek, 23 Březen 2012
49. Siemens startuje 20. 3. českou Velocity Roadshow 2012
(Matching tags: Femap,Solid Edge,Velocity,Express,Roadshow,Teamcenter,2012,Software,CAM,PLM,Siemens)
... a čtveřici uzavírá Teamcenter Express, který se stará o správu životního cyklu výrobku a výrobních dat. Velocity Roadshow letos zavítá do Prahy, Brna, Ostravy a Uherského Brodu, kde se zákazníci společnosti ...
Pondělí, 27 Únor 2012
50. Teamcenter AppShare nyní v App Storu
(Matching tags: Software,PLM,Siemens,AppShare,Teamcenter,Mobility,iPad)
Uživatelsky přívětivá aplikace pro zobrazení pracovní plochy vzdáleného počítače v reálném čase Teamcenter AppShare pro iPad je nyní dostupná v App Storu. Teamcenter AppShare pro iPad je nejnovější verzí ...
Pondělí, 30 Leden 2012