Data&AI Forum 2020
CAD - online trafika
Google překladač: English Deutsch
Data&AI Forum 2020
Alvao

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HEXAGON: Pozvánka na webinář o poprodejní podpoře a službách pro 3D měřicí systémy

Autor článku: -pr-   

hexagon2 250Po­pro­dej­ní pod­po­ra je jed­ním z dů­le­ži­tých fak­to­rů při ná­ku­pu sou­řad­ni­co­vé­ho mě­ři­cí­ho stro­je. Vy­bra­ným té­ma­tům z této ob­las­ti se bude vě­no­vat webi­nář vy­sí­la­ný ve stře­du 6. lis­to­pa­du od 14 hodin. Re­gis­truj­te se a do­zví­te se více o po­pro­dej­ní pod­po­ře a řadě dal­ších do­stup­ných ře­še­ní ob­no­vy mě­ři­cích sys­té­mů, které po­sky­tu­je spo­leč­nost He­xa­gon.
V první části se bude ho­vo­řit o re­tro­fi­tech sou­řad­ni­co­vých mě­ři­cích stro­jů, jako efek­tiv­ním způ­so­bu, jak zvý­šit výkon a pro­dlou­žit ži­vot­nost těch­to sys­té­mů. Dále o pro­ce­su mo­der­ni­za­ce ří­di­cích jed­no­tek a vý­ho­dách, které z ní ply­nou.

Hovořit se bude i o smlouvách o údržbě hardwaru a nabídkách servisních balíků k mobilním i stacionárním měřicím systémům. V rámci této části budete moci nahlédnout do vlastních servisních a kalibračních center společnosti Hexagon v Praze a v Bratislavě.

Dalšími tématy budou smlouvy o údržbě softwaru včetně všech benefitů, které s sebou takováto smlouva nese.

V poslední části bude představen nový e-shop pro nákup příslušenství a doplňků pro měřicí systémy, který letos společnost Hexagon spustila.

hexagon

Neváhejte a registrujte se na webinář ještě dnes!

Registrovat se můžete zde.


Mohlo by vás zajímat: