Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stavebnictví 4.0 – nový impuls do českého stavebnictví

Autor článku: Technologická agentura ČR   

Tags: Memorandum | Národní centrum | Průmysl 4.0 | Spolupráce | Stavebnictví 4.0 | Technologie

Stavebnictvi 4 0-2125V rámci Ná­rod­ní­ho cen­t­ra „Prů­my­sl 4.0“ byla za­lo­že­na plat­for­ma „Sta­veb­nic­tví 4.0“, jejíž am­bi­cí je spo­jit vý­znam­ná vý­zkum­ná pra­co­viš­tě, zejmé­na na tech­nic­kých uni­ver­zi­tách, s pro­gre­siv­ní­mi sta­veb­ní­mi fir­ma­mi a na­bíd­nout pro­stor pro vzá­jem­nou spo­lu­prá­ci. Bude se tak dít nejen v pro­sto­rách Čes­ké­ho in­sti­tu­tu in­for­ma­ti­ky ro­bo­ti­ky a ky­ber­ne­ti­ky ČVUT v Praze a v cen­t­ru Na­da­ce pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství v Praze, ale také na dal­ších pra­co­viš­tích, zejmé­na na VUT v Brně a VŠB-TU v Os­t­ra­vě.

Cílem je pro­pa­ga­ce a za­vá­dě­ní no­vých tech­no­lo­gií včet­ně vy­u­ži­tí prin­ci­pů Prů­mys­lu 4.0 do vý­stav­by a zvý­še­ní kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti České re­pub­li­ky v této ob­las­ti v ev­rop­ském mě­řít­ku.
Vý­znam sta­veb­nic­tví v rámci čes­ké­ho hos­po­dář­ství je ob­rov­ský. Zejmé­na by­to­vá, ob­čan­ská, ale i prů­mys­lo­vá vý­stav­ba stojí před pro­ce­sem sys­té­mo­vých změn, je­jichž vý­znam­ný­mi no­si­te­li jsou stra­te­gie „Smart“, „Green“ a v nich ob­sa­že­ná di­gi­ta­li­za­ce a ná­stup umělé in­te­li­gen­ce. Sa­mo­stat­nou ob­las­tí je vý­stav­ba do­prav­ních sta­veb a tech­nic­ké in­frastruk­tu­ry, které tvoří zá­klad pro další udr­ži­tel­ný roz­voj vy­sta­vě­né­ho pro­stře­dí. Sta­veb­ní po­krok ne­zá­le­ží jen na pře­ko­ná­ní ne­vlíd­né le­gisla­ti­vy a za­jiš­tě­ní do­stat­ku fi­nanč­ních pro­střed­ků, ale také na pře­ko­ná­ní ur­či­té­ho kon­zer­va­tis­mu, na urych­le­ní za­vá­dě­ní no­vých pro­gre­siv­ních tech­no­lo­gií a co nej­bliž­ším spo­je­ní vý­zkum­né sféry s re­a­li­zač­ní praxí, na rych­lém pře­dá­vá­ní a sdí­le­ní zís­ka­ných po­znat­ků a dobré praxe.
Z těch­to dů­vo­dů vznik­la ini­ci­a­ti­va Sta­veb­nic­tví 4.0 v Ex­pe­ri­men­tál­ním cen­t­ru (ve­dou­cí prof. Petr Kon­va­lin­ka) Fa­kul­ty sta­veb­ní ČVUT v Praze (děkan prof. Jiří Máca), v part­ner­ské spo­lu­prá­ci se Sva­zem pod­ni­ka­te­lů ve sta­veb­nic­tví (pre­zi­dent Ing. Jiří Nouza) a Na­da­cí pro roz­voj ar­chi­tek­tu­ry a sta­vi­tel­ství (před­se­da před­sta­ven­stva Ing. arch. Jan Fi­bi­ger), s vý­znam­nou pod­po­rou Ná­rod­ní­ho cen­t­ra Prů­my­sl 4.0 (vě­dec­ký ře­di­tel prof. Vla­di­mír Mařík) s pod­po­rou sta­veb­ních fa­kult uni­ver­zit (ČVUT – děkan prof. Máca, VUT – děkan prof. Bajer, VŠB-TU – děkan prof. Čajka), a za účas­ti sta­veb­ních spo­leč­nos­tí Hoch­tief CZ a.s. (ge­ne­rál­ní ře­di­tel Ing. Tomáš Ko­ran­da), Me­t­rostav a.s. (ge­ne­rál­ní ře­di­tel Ing. Ja­ro­slav Heran), VCES a.s. (ge­ne­rál­ní ře­di­tel Ing. Zde­něk Po­kor­ný) a BAU­MIT, spol. s r.o. (ge­ne­rál­ní ře­di­tel Ing. Pavel Med). Oče­ká­vá se, že se při­po­jí další vý­zkum­ná pra­co­viš­tě a sta­veb­ní firmy, a to jak velké, tak i malé a střed­ní, a že se v rámci této plat­for­my budou nejen sdí­let sou­čas­né po­znatky a zku­še­nos­ti, ale zejmé­na na­bí­zet pro­gre­siv­ní po­stu­py, tech­no­lo­gie a nová ře­še­ní.
Slav­nost­ní po­de­psá­ní me­mo­ran­da o spo­lu­prá­ci pro­běh­lo 17. 6. 2021 v 9:00 hodin na Mi­nis­ter­stvu prů­mys­lu a ob­cho­du.


Mohlo by vás zajímat: