Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stavební aplikace pro řízení závad

Autor článku: PlanRadar   
Neděle, 15 Srpen 2021 22:35

Tags: Digitalizace | PlanRadar | Řízení závad | Stavebnictví

PlanRadar-snagging1-2133Te­le­fo­ny se uká­za­ly jako prak­tic­ký ná­stroj v osob­ním ži­vo­tě, proč by pra­cov­ní­ci na stav­bách ne­moh­li po­u­ží­vat apli­ka­ce pro sta­veb­nic­tví? Nej­vět­ší oba­vou u sta­veb­ních pro­jek­tů je pře­kro­če­ní ná­kla­dů. Vět­ši­na pro­jek­tů má jen malé zis­ko­vé marže, takže ja­ké­ko­li ne­če­ka­né vý­da­je navíc mohou být pro­blém. U kaž­dé­ho sta­veb­ní­ho pro­jek­tu bývá ve hře ně­ko­lik vzá­jem­ně pro­po­je­ných fak­to­rů, které mohou vést k ne­če­ka­ným vý­da­jům.

Na sta­ve­niš­ti může kdo­ko­li z týmu od­ha­lit zá­va­du, která by mohla na­ru­šit pře­dáv­ku v ter­mí­nu nebo celý pra­cov­ní pro­ces. Tito pra­cov­ní­ci však mohou nyní mno­hem jed­no­du­še­ji upo­zor­nit své nad­ří­ze­né na zá­va­dy po­mo­cí apli­ka­ce pro ří­ze­ní závad ve sta­veb­nic­tví a před­chá­zet tak roz­ší­ře­ní pro­blé­mů.

Do­ku­men­ta­ce, ko­mu­ni­ka­ce i se­znam závad

Soft­wa­ro­vá apli­ka­ce pro ří­ze­ní závad ve sta­veb­nic­tví od Pla­nRa­da­ru je způ­sob, jak sle­do­vat a kom­plet­ně zdo­ku­men­to­vat každý ne­do­sta­tek, který je na stav­bě zjiš­těn. Na­pří­klad když si do­da­va­tel na stav­bě všim­ne praskli­ny ve stěně, ne­mu­sí volat stav­by­ve­dou­cí­ho, aby zá­va­du zdo­ku­men­to­val. Dále má do­da­va­tel mož­nost rov­nou vy­tvo­řit po­ža­da­vek, při­po­jit k němu fo­to­gra­fii a na­hrát hla­so­vou zprá­vu s vy­svět­le­ním. U kaž­dé­ho po­ža­dav­ku je navíc funk­ce chatu, kde se při­po­je­ná soba může ptát na pří­pad­né další in­for­ma­ce k úkolu.
Pla­nRa­dar také shro­maž­ďu­je údaje a vy­tvá­ří z nich se­znam závad. Stav­by­ve­dou­cí tak mají pře­hled o tom, které úkoly byly do­kon­če­ny a na kte­rých se ještě pra­cu­je.

Digitalizace za pomoci aplikace

Sta­veb­ní pro­jek­ty jsou často velmi kom­plex­ní a jedna chyba může vý­znam­ně na­ru­šit plány a ča­so­vý har­mo­no­gram. Toto ri­zi­ko lze po­u­ži­tím apli­ka­ce, která vás upo­zor­ní na pro­blémy hned, jak se ob­je­ví, sní­žit. Mezi hlav­ní vý­ho­dy vy­u­ží­vá­ní apli­ka­ce patří:

  1. Pří­stup za­lo­že­ný na clou­do­vém ře­še­ní – všech­na data cen­t­ra­li­zu­je a au­to­ma­tic­ky je syn­chro­ni­zu­je na­příč růz­ný­mi za­ří­ze­ní­mi. Díky tomu mají celé týmy jed­not­né pod­kla­dy, aniž by kdo­ko­liv mu­se­ly při každé úpra­vě tisk­nout pa­pí­ro­vé sta­veb­ní vý­kre­sy.
  2. Máte jis­to­tu, že váš tým pra­cu­je na pri­o­rit­ních úko­lech a ne­zdr­žu­jí ho jiné práce, které už měly být dávno ho­to­vé.
  3. Ne­u­stá­le máte pře­hled o ak­tu­ál­ním stavu závad a k dis­po­zi­ci zdo­ku­men­to­va­ný zá­znam veš­ke­ré ko­mu­ni­ka­ce s do­da­va­te­li.
  4. Při in­for­mo­vá­ní vlast­ní­ka o cel­ko­vém stavu pro­jek­tu mů­že­te na­bíd­nout transpa­rent­nost a rych­lost.

Jak moc je vaše společnost digitální?

Di­gi­tál­ní tech­no­lo­gie do­ká­žou sní­žit ná­kla­dy sta­veb­ní­ho pro­jek­tu až o 45 %. Ne všech­ny apli­ka­ce budou ovšem vy­ho­vo­vat všem, ale kdo nic ne­zku­sí, nic se ne­do­zví.
Podle spo­leč­nos­ti Mc­Kin­sey & Com­pa­ny by si měla každá spo­leč­nost nej­pr­ve za­na­ly­zo­vat své po­tře­by a ka­pa­ci­ty, než se pustí do za­vá­dě­ní no­vé­ho sta­veb­ní­ho soft­wa­ru.
Vět­ši­na spo­leč­nos­ti spadá do jedné z těch­to tří ka­te­go­rií:

  • Di­gi­tál­ní no­váč­ci: Ne­ma­jí vy­hra­ze­né osoby pro di­gi­ta­li­za­ci ani jas­nou stra­te­gii di­gi­ta­li­za­ce a do di­gi­tál­ních ře­še­ní in­ves­tu­jí jen málo.
  • Di­gi­tál­ně se roz­ví­je­jí­cí firmy: Tyto spo­leč­nos­ti si uvě­do­mu­jí zá­klad­ní po­tře­bu di­gi­tál­ních ře­še­ní a za­ča­ly pra­co­vat na stra­te­gii di­gi­ta­li­za­ce. Mají ten­den­ci in­ves­to­vat do jed­no­rá­zo­vých ře­še­ní jed­not­li­vých pro­blé­mů.
  • Di­gi­tál­ně způ­so­bi­lé spo­leč­nos­ti: Tyto spo­leč­nos­ti in­ves­tu­jí do di­gi­tál­ní stra­te­gie ve vel­kém. Vy­bra­ná ře­še­ní do­hro­ma­dy dobře fun­gu­jí a jsou in­te­gro­vá­na na­příč růz­ný­mi ob­last­mi čin­nos­ti.

Sta­veb­nic­tví jako obor v di­gi­ta­li­za­ci stále za­o­stá­vá. Vět­ši­na spo­leč­nos­tí s di­gi­ta­li­za­cí te­pr­ve za­čí­ná, ně­kte­ré se di­gi­tál­ně roz­ví­je­jí, ale jen velmi malé pro­cen­to lze po­psat jako sku­teč­ně di­gi­tál­ně způ­so­bi­lé spo­leč­nos­ti. V dů­sled­ku toho sta­veb­nic­tví při­chá­zí o ně­kte­ré z hlav­ních výhod, které di­gi­ta­li­za­ce pra­cov­ních pro­ce­sů na­bí­zí.


Mohlo by vás zajímat: