Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Integrace nástroje EC3 s platformou Bentley iTwin

Autor článku: Bentley Systems   
Čtvrtek, 10 Listopad 2022 23:35

Tags: Bentley Systems | Bu­il­ding Transpa­ren­cy | EC3 | iTwin

CarbonFootprintStructural-2245Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 7. lis­to­pa­du na COP27 roz­ší­ře­né in­te­gro­va­né pra­cov­ní po­stu­py pro vý­po­čet ob­sa­že­né­ho uh­lí­ku v plat­for­mě Bent­ley iTwin. Nová in­te­gra­ce umožňuje po­sou­dit množ­ství uh­lí­ku v ře­še­ních di­gi­tál­ních dvoj­čat in­fra­struk­tu­ry s vy­u­ži­tím ná­stro­je Em­bo­died Car­bon in Con­stru­cti­on Cal­cu­la­tor (EC3). EC3, vy­vi­nu­tý ne­zisko­vou or­ga­ni­za­cí Bu­il­ding Transpa­ren­cy, je bez­plat­ný ná­stroj s ote­vře­ným pří­stu­pem.

Umožňuje srov­ná­vá­ní, hod­no­ce­ní a sni­žo­vá­ní ob­sa­že­né­ho uh­lí­ku, za­mě­ře­ný na přímé emise sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů v do­da­va­tel­ském ře­těz­ci. Bu­il­ding Transpa­ren­cy po­sky­tu­je vzdě­lá­vá­ní, zdro­je a ná­stro­je – včet­ně EC3 – k ře­še­ní otáz­ky ob­sa­že­né­ho uh­lí­ku ve změ­nách kli­ma­tu. Ná­stroj EC3 a jeho ná­sled­ný vliv na prů­my­sl zvy­šu­jí po­ptáv­ku po níz­kouh­lí­ko­vých ře­še­ních a mo­ti­vu­jí vý­rob­ce a do­da­va­te­le sta­veb­ních ma­te­ri­á­lů k tomu, aby in­ves­to­va­li do zve­řejňování in­for­ma­cí, transpa­rent­nos­ti a ino­va­cí ma­te­ri­á­lů, které sni­žu­jí emise uh­lí­ku a je­jich pro­duk­tů.

Podle Ro­dri­ga Fer­nan­de­se, ře­di­te­le Bent­ley pro ES(D)G – po­sí­le­ní cílů udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je, tato nová in­te­gra­ce do plat­for­my di­gi­tál­ních dvoj­čat in­frastruk­tu­ry od Bent­ley je pří­kla­dem stra­te­gie umožňující uži­va­te­lům do­sáh­nout cílů udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je. EC3 od ne­zisko­vé or­ga­ni­za­ce Bu­il­ding Transpa­ren­cy je do­ko­na­lým pří­kla­dem úče­lo­vě ori­en­to­va­né ote­vře­né eko­sys­té­mo­vé spo­lu­prá­ce, ve které se sou­kro­mý sek­tor může spo­jit, aby pod­po­řil a urych­lil opat­ře­ní v ob­las­ti kli­ma­tu.
Stacy Smed­ley, vý­kon­ná ře­di­tel­ka Bu­il­ding Transpa­ren­cy, vy­já­d­ři­la nad­še­ní nad tím, že se stali sou­čás­tí eko­sys­té­mu plat­for­my Bent­ley iTwin. In­te­gra­ce vy­chá­zí z open-sour­ce ar­chi­tek­tu­ry – která je zá­kla­dem EC3 i plat­for­my iTwin. Tento in­te­gro­va­ný pra­cov­ní po­stup po­va­žu­jí v Bu­il­ding Transpa­ren­cy za vý­znam­nou pří­le­ži­tost pro AEC spo­leč­nos­ti, ISV a di­gi­tál­ní in­te­grá­to­ry k pro­po­je­ní ana­lý­zy uh­lí­ku s di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty in­frastruk­tu­ry a zá­ro­veň za­jiš­tě­ní úplné kon­t­ro­ly nad je­jich daty, apli­ka­ce­mi i du­šev­ním vlast­nic­tvím.

In­te­gra­ce EC3 umožňuje ře­še­ním di­gi­tál­ních dvoj­čat in­frastruk­tu­ry od Bent­ley, pro­vo­zo­va­ným na iTwin, a apli­ka­cím tře­tích stran po­sta­ve­ným na plat­for­mě Bent­ley iTwin zjed­no­du­šit a urych­lit ge­ne­ro­vá­ní se­stav množ­ství uh­lí­ku a pře­hle­dů za­lo­že­ných na bez­plat­né a ote­vře­né uh­lí­ko­vé da­ta­bá­zi EC3 a kal­ku­lá­to­ru. Plat­for­ma Bent­ley iTwin je ote­vře­ná, šká­lo­va­tel­ná na­bíd­ka plat­form-as-a-ser­vi­ce (plat­for­my jako služ­by – PaaS), která vý­vo­já­řům umožňuje vy­tvá­řet a uvá­dět na trh ře­še­ní, která řeší sku­teč­né pro­blémy in­frastruk­tu­ry s vy­u­ži­tím di­gi­tál­ních dvoj­čat.

In­te­gra­ce EC3 je vní­má­na v Bent­ley jako klí­čo­vá funk­ce pro plat­for­mu Bent­ley iTwin. Uži­va­te­lé Bent­ley vy­u­ží­va­jí služ­bu vý­po­čtu množ­ství uh­lí­ku na plat­for­mě Bent­ley iTwin k za­ve­de­ní pra­cov­ních po­stu­pů sou­vi­se­jí­cích s uh­lí­kem, jako je vy­ka­zo­vá­ní, výběr mož­nos­tí v rámci pro­jek­tů a op­ti­ma­li­za­ce vý­bě­ru ma­te­ri­á­lů. Tento další in­te­gro­va­ný ná­stroj pro po­su­zo­vá­ní ži­vot­ní­ho cyklu ode­mkne pra­cov­ní po­stu­py de­kar­bo­ni­za­ce.

Prv­ním vel­kým fi­rem­ním uži­va­te­lem ná­stro­je Em­bo­died Car­bon in Con­structi­on Cal­cu­la­tor byla spo­leč­nost Micro­soft, která ho pro­vě­řu­je (hos­to­va­ný v Micro­soft Azure) v praxi na svém pro­jek­tu pře­stav­by 17 budov ve svém sídle v Red­mon­du, Wa­shing­ton, s cílem do­sáh­nout 30% sní­že­ní ob­sa­že­né­ho uh­lí­ku.

Pro­jek­tan­ti a in­že­ný­ři v ob­las­ti udr­ži­tel­nos­ti v ar­chi­tek­to­nic­kém, in­že­nýr­ském a sta­veb­ním prů­mys­lu tráví znač­né množ­ství času po­su­zo­vá­ním nebo vy­ka­zo­vá­ním en­vi­ron­men­tál­ní stopy in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů, zejmé­na při ruč­ním ex­por­tu a agre­ga­ci dat z vy­po­čí­ta­ných množ­ství a ku­sov­ní­ků. Při této čin­nos­ti se také často vy­sky­tu­jí chyby, což vy­ža­du­je další ově­ře­ní úspěš­né­ho za­kom­po­no­vá­ní do ná­stro­jů pro mě­ře­ní uh­lí­ku. Od­bor­ní­ci AEC navíc ne­chtě­jí po­u­ží­vat pouze jednu uh­lí­ko­vou kal­ku­lač­ku, pro­to­že jiné kal­ku­lač­ky mohou po­sky­to­vat od­liš­né vý­sled­ky (na­pří­klad kvůli ne­jas­ným čás­tem v pro­hlá­še­ních o pro­duk­tech tý­ka­jí­cích se ži­vot­ní­ho pro­stře­dí) a pro­to­že po­ža­dav­ky na vy­ka­zo­vá­ní uh­lí­ku a cer­ti­fi­ka­ci se liší v zá­vis­los­ti na pro­jek­tu, zemi, nebo vlast­ní­ko­vi in­frastruk­tu­ry.

Při­da­ná in­te­gra­ce s ná­stro­jem EC3 díky zvý­še­né přes­nos­ti nejen šetří čas, ale také po­sky­tu­je od­ha­dy ne­jis­to­ty v da­tech EPD a zvy­šu­je transpa­rent­nost množ­ství uh­lí­ku díky stra­te­gii open-sour­ce a ote­vře­né­ho pří­stu­pu ne­zisko­vé or­ga­ni­za­ce Bu­il­ding Transpa­ren­cy. Uži­va­te­lé mohou v plat­for­mě Bent­ley iTwin za­čle­nit in­že­nýr­ská data vy­tvo­ře­ná růz­ný­mi pro­jekč­ní­mi ná­stro­ji do jed­no­ho zob­ra­ze­ní, vy­tvo­řit jed­not­nou zprá­vu o ma­te­ri­á­lech a množ­stvích a sdí­let ji s růz­ný­mi ná­stro­ji pro ana­lý­zu uh­lí­ku – nyní také s EC3 – pro­střed­nic­tvím syn­chro­ni­za­ce dat v clou­du.

Jed­ním z uži­va­te­lů, kteří se o tuto novou in­te­gra­ci za­jí­ma­jí, je spo­leč­nost WSP, která v pro­jek­tech in­frastruk­tu­ry, jako je pro­gram In­ter­sta­te Bridge Repla­ce­ment, po­u­ží­vá jak da­ta­bá­zi ná­stro­je EC3, tak plat­for­mu Bent­ley iTwin. Pro WSP je ana­lý­za a re­duk­ce uh­lí­ko­vé stopy ne­zbyt­ná při plá­no­vá­ní, na­vr­ho­vá­ní, bu­do­vá­ní a pro­vo­zo­vá­ní pro­jek­tu in­frastruk­tu­ry od za­čát­ku do konce. Lepší in­te­gra­ce iTwin s EC3 je pro WSP zá­sad­ní změ­nou u více in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů. Im­ple­men­ta­ce to­ho­to pro­po­je­ní vý­raz­ně sníží čas a ná­kla­dy na ge­ne­ro­vá­ní po­drob­ných ana­lýz ob­sa­že­né­ho uh­lí­ku za­lo­že­ných na EC3 a zpráv během fází ná­vr­hu a vý­stav­by. Z dlou­ho­do­bé­ho hle­dis­ka pak vidí tuto spo­lu­prá­ci jako další krok k ote­vře­ným, stále ze­le­ným di­gi­tál­ním dvoj­ča­tům in­frastruk­tu­ry, kde je vý­po­čet a op­ti­ma­li­za­ce uh­lí­ku pod­stat­nou a transpa­rent­ní sou­čás­tí všech fází ži­vot­ní­ho cyklu in­frastruk­tu­ry v celém hod­no­to­vém ře­těz­ci.

Příklad výpočtu uhlíku

StructuralQTO-2245

Ukázka výpočtu uhlíku s integrací platformy EC3 iTwin. Video poskytla s laskavým svolením společnost Bentley Systems.


Mohlo by vás zajímat: