Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výzva k nominacím na cenu 2023 Going Digital Awards v infrastruktuře

Autor článku: Karel Heinige   
Středa, 08 Březen 2023 17:24

Tags: Bentley Systems | Going Digital Awards | Infrastruktura | Singapur | Year in In­fra­struc­tu­re

YII2022Bent­ley Sys­tems vy­hlá­si­la 1. břez­na 2023 výzvu k po­dá­vá­ní no­mi­na­cí na oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards in In­fra­stru­c­tu­re 2023. Tyto ceny, které hod­no­tí ne­zá­vis­lé po­ro­ty slo­že­né z od­bor­ní­ků v oboru, oceňují in­fra­struk­tur­ní pro­jek­ty za po­krok v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce in­fra­struk­tu­ry. Uzá­věr­ka no­mi­na­cí je 8. květ­na 2023.

Uži­va­te­lé Bent­ley soft­wa­ru mohou při­hlá­sit své pro­jek­ty do pro­gra­mu Going Di­gi­tal Awards in In­fra­struc­tu­re, a to bez ohle­du na to, v jaké fázi se pro­jekt na­chá­zí – v pří­prav­né/kon­cepč­ní, ná­vr­ho­vé, sta­veb­ní nebo pro­voz­ní. Tři fi­na­lis­té vy­bra­ní v každé ka­te­go­rii zís­ka­jí cestu do Sin­ga­pu­ru, kde se jako hosté Bent­ley Sys­tems zú­čast­ní akce Year in In­fra­struc­tu­re a Going Di­gi­tal Awards. V rámci kon­fe­ren­ce budou fi­na­lis­té pre­zen­to­vat své pro­jek­ty před po­rot­ci, před­ní­mi před­sta­vi­te­li oboru a více než 100 zá­stup­ci médií.

Oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards v ka­te­go­ri­ích in­frastruk­tu­ry za­hr­nu­je:

 • Mosty a tunely
 • Stavebnictví
 • Podnikové inženýrství
 • Vybavenost, kampusy a města
 • Procesy a výroba energie
 • Železniční a tranzitní doprava
 • Silnice a dálnice
 • Stavební inženýrství
 • Podpovrchové modelování a analýza
 • Průzkum a monitorování
 • Přenos a distribuce
 • Voda a odpadní vody

Tyto pro­jek­ty oce­ňu­jí ino­va­tiv­ní po­kro­ky a mě­ři­tel­né do­pa­dy v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry a udr­ži­tel­nos­ti. Pro­jek­ty mohou být oce­ně­ny za eko­no­mic­ký dopad a ino­va­tiv­ní vy­u­ži­tí Bent­ley soft­wa­ru, včet­ně plat­for­my iTwin a di­gi­tál­ních dvoj­čat in­fra­struk­tu­ry, 4D mo­de­lo­vá­ní, in­fra­struk­tur­ní­ho in­ter­ne­tu věcí a umělé in­te­li­gen­ce. Pro­jek­ty mohou být také oce­ně­ny za po­kro­ky, které po­si­lu­jí cíle udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je, pokud jde o opat­ře­ní v ob­las­ti kli­ma­tu, pře­chod na ener­ge­ti­ku a ener­ge­tic­kou účin­nost, obě­ho­vé hos­po­dář­ství půdy a vod­ních zdro­jů a zdra­vé ko­mu­ni­ty.

Kromě oce­ně­ní po­ro­ty budou za­kla­da­te­lé Bent­ley oce­ňo­vat vy­bra­né pro­jek­ty or­ga­ni­za­cí nebo jed­not­liv­ců, je­jichž čin­nost vý­znam­ně při­spí­vá k roz­vo­ji in­fra­struk­tu­ry a/nebo k cílům v ob­las­ti ži­vot­ní­ho pro­stře­dí a so­ci­ál­ní­ho roz­vo­je.

Každý pro­jekt no­mi­no­va­ný na oce­ně­ní získá uzná­ní na­příč ce­lo­svě­to­vou ko­mu­ni­tou v ob­las­ti in­fra­struk­­tu­ry ná­sle­du­jí­cí­mi způ­so­by:

 • Uve­de­ním je­jich in­frastruk­tur­ních pro­jek­tů v ro­čen­ce Bent­ley In­fra­struc­tu­re Year­book, která je dis­tri­bu­o­vá­na v tiš­tě­né i di­gi­tál­ní po­do­bě mé­di­ím, vlád­ním in­sti­tu­cím a vliv­ným oso­bám v oboru po celém světě;
 • Zvý­še­ním je­jich kon­ku­renč­ní vý­ho­dy tím, že stá­va­jí­cím a po­ten­ci­ál­ním kli­en­tům uká­žou hod­no­tu, kte­rou účast­ní­ci při­dá­va­jí pro­jek­tům pro­střed­nic­tvím svých di­gi­tál­ních ino­va­cí;
 • Zzvý­še­ním je­jich pu­b­li­ci­ty a po­kry­tím ze stra­ny svě­to­vých médií a prů­mys­lo­vých ana­ly­ti­ků.

Další in­for­ma­ce o pro­gra­mu 2023 Going Di­gi­tal Awards in In­fra­struc­tu­re nebo o no­mi­na­ci pro­jek­tu na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách Going Di­gi­tal Awards in In­fra­struc­tu­re.Mohlo by vás zajímat: