Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vzniká jednotný digitální jazyk pro české stavby

Autor článku: Česká agentura pro standardizaci   
Čtvrtek, 09 Březen 2023 13:34

Tags: Čas | Dohoda | DSS | DSS DI | SFDI | Spolupráce | Stavebnictví

Architektura CAS-2310Česká agen­tu­ra pro stan­dar­di­za­ciStát­ní fond do­prav­ní in­frastruk­tu­ry uza­vře­ly Do­ho­du o spo­lu­prá­ci při za­ve­de­ní a sprá­vě da­to­vé­ho stan­dar­du sta­veb. Do­ho­du po­de­psa­li Zde­něk Ve­se­lý, ge­ne­rál­ní ře­di­tel České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci, a ře­di­tel Stát­ní­ho fondu do­prav­ní in­fra­struk­tu­ry Zby­něk Ho­ře­li­ca. Po­de­psa­ná do­ho­da je zá­sad­ním kro­kem ke vzni­ku spo­leč­né­ho di­gi­tál­ní­ho ja­zy­ka pro české stav­by.

K ob­sa­hu Da­to­vé­ho stan­dar­du sta­veb (DSS) při­pra­vo­va­né­ho Agen­tu­rou ČAS totiž při­bu­de také obsah Da­to­vé­ho stan­dar­du sta­veb do­prav­ní in­frastruk­tu­ry (DSS DI), který při­pra­vu­je SFDI. Ten je totiž, coby od­bor­ná au­to­ri­ta po­vě­ře­ná mi­nis­ter­stvem do­pra­vy, tvůr­cem a správ­cem ob­sa­hu DSS DI a nese za něj plnou od­bor­nou od­po­věd­nost. Další roz­voj DSS DI už bude ale pro­bí­hat v da­ta­bá­zi De­fi­ne. Část da­to­vé­ho stan­dar­du za­hr­nu­jí­cí tech­nic­kou in­frastruk­tu­ru bude roz­ví­jet každá ze smluv­ních stran v tom roz­sa­hu, v jakém se týká buď po­zem­ních, nebo do­prav­ních sta­veb. Pro české sta­va­ře to zna­me­ná, že budou mít k dis­po­zi­ci nejen jeden spo­leč­ný da­to­vý stan­dard sta­veb (DSS), ale budou jej mít také do­stup­ný na jed­nom místě, přes stej­né roz­hra­ní. Bez ohle­du na to, jest­li půjde o do­prav­ní či po­zem­ní stav­bu nebo tech­nic­kou in­frastruk­tu­ru.

Da­to­vý stan­dard sta­veb umož­ní sdí­le­ní in­for­ma­cí o stav­bě na­příč všemi sta­vař­ský­mi pro­fe­se­mi a celým ži­vot­ním cyk­lem stav­by. Při­pra­vo­va­ný DSS DI se pro­po­jí s Da­to­vým stan­dar­dem sta­veb (DSS) Agen­tu­ry ČAS a bude do­stup­ný pro­střed­nic­tvím da­ta­bá­ze De­fi­ne. Pro české sta­va­ře bude jeden spo­leč­ný DSS na jed­nom místě zá­sad­ním zjed­no­du­še­ním.

Zá­klad pro vzá­jem­né po­ro­zu­mě­ní sta­vař­ských pro­fe­sí

Da­to­vý stan­dard sta­veb (DSS) je spo­leč­ně s me­zi­ná­rod­ním kla­si­fi­kač­ním sys­té­mem CCI zá­klad­ním pi­lí­řem pro vzá­jem­né sdí­le­ní in­for­ma­cí o stav­bě na­příč pro­fe­se­mi. Každá ze sta­vař­ských pro­fe­sí po­u­ží­vá své ná­stro­je a po­tře­bu­je i jiný po­hled na in­for­ma­ce v In­for­mač­ním mo­de­lu stav­by (IMS). DSS je spo­leč­ným di­gi­tál­ním ja­zy­kem, který právě tohle umož­ní. Proto je zá­sad­ní, aby v Česku vzni­kl pouze jeden Da­to­vý stan­dard sta­veb (DSS) a bylo tak za­jiš­tě­no co nej­snaz­ší vzá­jem­né sdí­le­ní in­for­ma­cí o stav­bě po celý její ži­vot­ní cyk­lus.

Po loňském za­čle­ně­ní ně­kte­rých částí da­to­vé­ho stan­dar­du SNIM do DSS je pro­po­je­ní s Da­to­vým stan­dar­dem sta­veb do­prav­ní in­frastruk­tu­ry (DSS DI) dal­ším mil­ní­kem na cestě k vy­tvo­ře­ní jed­not­né­ho DSS pro české sta­va­ře. Velmi dů­le­ži­té je, že Stát­ní fond do­prav­ní in­frastruk­tu­ry bude v roz­vo­ji části da­to­vé­ho stan­dar­du sta­veb pro do­prav­ní in­frastruk­tu­ru po­kra­čo­vat už v pro­stře­dí da­ta­bá­ze De­fi­ne a in­for­mač­ní sys­tém DSS tak bude ob­sa­ho­vat všech­ny klí­čo­vé části, jak po­zem­ní a do­prav­ní stav­by, tak tech­nic­kou in­frastruk­tu­ru obou oborů.

Da­ta­bá­ze De­fi­ne od Co­bu­il­de­ru byla vy­brá­na pro pro­voz in­for­mač­ní­ho sys­té­mu DSS na zá­kla­dě za­dá­va­cí­ho ří­ze­ní, které vy­ús­ti­lo uza­vře­ním smlou­vy na za­čát­ku roku 2022. Tento ná­stroj umož­ní pří­stup k da­to­vým ša­b­lo­nám a dal­ším datům Da­to­vé­ho stan­dar­du sta­veb pro­střed­nic­tvím bez­plat­né pro­hlí­žeč­ky, ale také přímo ze sta­vař­ských apli­ka­cí. Je­jich vý­rob­ci budou totiž moci pří­stup k DSS in­te­gro­vat do svých pro­duk­tů pro­střed­nic­tvím apli­kač­ní­ho roz­hra­ní. Pří­stup k Da­to­vé­mu stan­dar­du sta­veb (DSS) bude navíc mi­ni­mál­ně v ná­sle­du­jí­cích de­se­ti le­tech bez­plat­ný. Vy­tvo­ře­ní in­for­mač­ní­ho sys­té­mu DSS bude totiž pod­po­ře­no z Ná­rod­ní­ho plánu ob­no­vy (NPO) v rámci sub­kom­po­nen­ty 1.6.4. Plné vy­u­ži­tí pří­no­sů di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­ní­ho ří­ze­ní.


Mohlo by vás zajímat: