Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Concrete.ai představuje Concrete Copilot

Autor článku: Redakce   
Úterý, 30 Leden 2024 23:51

Tags: Betonové směsi | Concrete Copilot | Concrete.ai | GenAI | Platforma | Umělá inteligence

co-pilot-press-2405Con­cre­te.ai, spo­leč­nost vy­u­ží­va­jí­cí GenAI k op­ti­ma­li­za­ci ná­vrhů be­to­no­vých směsí s cílem zvý­šit efek­ti­vi­tu, sní­žit emise oxidu uh­li­či­té­ho a ná­kla­dy, ozná­mi­la 29. ledna ko­merč­ní do­stup­nost své pa­ten­to­va­né plat­for­my umělé in­te­li­gen­ce Con­cre­te Co­pi­lot, která byla tes­to­vá­na v praxi. Plat­for­ma ge­ne­ru­je z mi­li­o­nů mož­ných ná­vrhů směsí ty, které jsou op­ti­mál­ní pro ja­kou­ko­li kom­bi­na­ci ná­kla­dů, vý­kon­nos­ti a sní­že­ní emisí uh­lí­ku, a umo­ž­ňuje tak vý­rob­cům vy­brat nej­lep­ší směs pro daný pří­pad po­u­ži­tí.

Op­ti­ma­li­za­ce směsí je pro úspěch kaž­dé­ho vý­rob­ce be­to­nu klí­čo­vá, ale pro­ces ná­vr­hu je při dneš­ní slo­ži­tos­ti do­da­va­tel­ských ře­těz­ců, ne­u­stá­lých změ­nách typů ma­te­ri­á­lů a ná­kla­dů a ob­rov­ské škále kom­plex­ních údajů o vý­kon­nos­ti stále ob­tíž­něj­ší. A s ros­tou­cím po­čtem po­li­tik, které na­ři­zu­jí pro sta­veb­ní pro­jek­ty po­u­ží­vat ma­te­ri­á­ly s níz­kou uh­lí­ko­vou sto­pou, je pro sta­veb­ní­ky další na­lé­ha­vá po­tře­ba sní­žit uh­lí­ko­vou stopu, kon­krét­ně v rámci vý­ro­by be­to­nu – která je zod­po­věd­ná za 9 % ce­lo­svě­to­vých emisí.

Vý­rob­ci se často po­tý­ka­jí s pro­blé­mem, jak nejen najít správ­né be­to­no­vé směsi, které spl­ňují po­ža­dav­ky, ale také jak je rych­le za­vést do vý­ro­by, aniž by došlo k na­ru­še­ní pro­vo­zu zá­vo­du nebo ovliv­ně­ní vý­kon­nos­ti a ná­kla­dů.

Během roz­sáh­lé­ho tes­to­vá­ní Con­cre­te Co­pi­lo­tu ve spo­lu­prá­ci s vý­rob­ci po ce­lých USA op­ti­ma­li­zo­va­la plat­for­ma ná­vrhy směsí, které se po­u­ží­va­jí ve více než 2 miliónech ku­bic­kých yardů (více než 1,5 miliónů m³) be­to­nu – což je množ­ství be­to­nu, které by sta­či­lo na na­pl­ně­ní 681 pla­vec­kých ba­zé­nů olym­pij­ské ve­li­kos­ti. Prů­měr­ná úspo­ra ma­te­ri­á­lu či­ni­la 5,04 USD/ku­bic­ký yard a prů­měr­né sní­že­ní emisí uh­lí­ku bylo 30 %. U vět­ši­ny vý­rob­ců se tyto vý­sled­ky pro­je­vi­ly již během jed­no­ho mě­sí­ce od ak­ti­va­ce plat­for­my.

Fun­gu­je to takto: Con­cre­te Co­pi­lot se nej­pr­ve in­te­gru­je s ak­tu­ál­ní­mi a his­to­ric­ký­mi daty vý­rob­ce. Vý­rob­ci si mohou vy­brat op­ti­ma­li­zač­ní kri­té­ria na zá­kla­dě svých spe­ci­fic­kých cílů. Plat­for­ma pak během ně­ko­li­ka sekund vy­tvo­ří milióny ná­vrhů směsí a před­lo­ží uži­va­te­li ten op­ti­mál­ní, který může schvá­lit nebo upra­vit na zá­kla­dě svého úsud­ku a zku­še­nos­tí, čímž se pro­ces ná­vr­hu ze­fek­tiv­ní z mě­sí­ců na mi­nu­ty.

Con­cre­te Co­pi­lot vy­u­ží­vá ma­te­ri­á­ly v ak­tu­ál­ním do­da­va­tel­ském ře­těz­ci vý­rob­ce, a pokud dojde ke změ­nám v do­stup­nos­ti nebo ceně ma­te­ri­á­lu, mohou vý­rob­ci rych­le vy­tvo­řit nové ná­vrhy směsí. Plat­for­ma rov­něž umo­ž­ňuje rych­lé vy­hod­no­ce­ní mnoha no­vých udr­ži­tel­ných ma­te­ri­á­lů, které kaž­do­roč­ně vstu­pu­jí na trh, a po­má­há jim rych­le vstou­pit do vý­ro­by s oka­mži­tým do­pa­dem na ži­vot­ní pro­stře­dí.


Mohlo by vás zajímat: