Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výzvy a příležitosti ve stavebnictví podle PlanRadaru

Autor článku: PlanRadar/redakce   
Pondělí, 26 Únor 2024 15:22

Tags: Digitalizace | PlanRadar | Prognóza 2024 | Průzkum | Stavebnictví

PlanRadar-prognoza 2024-2409Oče­ká­vá se, že sou­čas­ný rok bude plný eko­no­mic­kých výzev a ne­jis­tot. Po stag­na­ci v mi­nu­lém roce se si­tu­a­ce na trhu může kdy­ko­liv ob­rá­tit ať už k lep­ší­mu, tak i k hor­ší­mu. Stra­te­gie a pri­o­ri­ty firem se v dů­sled­ku toho musí často a rych­le měnit. To si žádá fle­xi­bil­ní a včas­ná ře­še­ní, během kte­rých mohou být vel­kou opo­rou mo­der­ní tech­no­lo­gie.

Ná­zo­ry od­bor­ní­ků na­příč re­a­lit­ním sek­to­rem a je­jich prognózu pro le­toš­ní rok shr­nu­je Plan­Ra­dar pro­vo­zu­jí­cí di­gi­tál­ní plat­for­mu pro efek­tiv­ní sprá­vu a ří­ze­ní pro­ce­sů, ko­mu­ni­ka­ci a do­ku­men­ta­ci ve sta­veb­nic­tví. Vzhle­dem k je­jí­mu dlou­ho­do­bé­mu pů­so­be­ní na trhu a spo­lu­prá­ci s roz­ma­ni­tým spek­trem kli­en­tů (od in­ves­to­rů přes ge­ne­rál­ní do­da­va­te­le až po pro­jek­to­vé ma­na­že­ry a ar­chi­tek­ty) je její ana­lý­za kom­plex­ní a za­hr­nu­je ši­ro­kou škálu per­spek­tiv.

Za­tím­co rok 2023 při­ne­sl stag­na­ci na­příč re­a­lit­ní­mi sek­to­ry, v le­toš­ním roce by mohlo dojít ke klí­čo­vé změně. Nicmé­ně firmy zatím vy­čká­va­jí a sle­du­jí do­pa­dy růz­ných eko­no­mic­kých fak­to­rů na trh. Prak­tic­ky ne­u­stá­le se ob­je­vu­jí nové ge­o­po­li­tic­ké pro­blémy. Po celém světě je v dů­sled­ku toho vidět zna­tel­né ko­lísá­ní trhu. Stra­te­gie při­pra­ve­nos­ti, pod­po­ře­ná vhod­nou tech­no­lo­gií, proto může mít na­pros­to zá­sad­ní vliv na ob­chod­ní sta­bi­li­tu firem.

Hlav­ní výzvy le­toš­ní­ho roku – in­fla­ce a ge­o­po­li­tic­ká ri­zi­ka

Vý­hled pro ev­rop­ský re­a­lit­ní trh pro rok 2024 nemá jasné ob­ry­sy. Ob­sa­hu­je před­po­vě­di po­ma­lé­ho růstu, ale i hro­zí­cích eko­no­mic­kých výzev. Zpož­dě­ný dopad vyš­ších úro­ko­vých sazeb a kon­zer­va­tiv­ních úvě­ro­vých prak­tik by mohl mít ne­ga­tiv­ní dopad jak na spo­tře­bi­tel­ské vý­da­je, tak in­ves­ti­ce – sta­veb­nic­tví ne­vy­jí­ma­je.

Řada ev­rop­ských stu­dií oče­ká­vá, že sta­veb­ní pro­duk­ce bude kle­sat kvůli in­fla­ci, zvy­šo­vá­ní úro­ko­vých sazeb a zpo­ma­lu­jí­cí glo­bál­ní eko­no­mi­ce. Tyto eko­no­mic­ké pro­blémy ztě­žu­jí mož­nos­ti fi­nan­co­vá­ní, prud­ce zvy­šu­jí ná­kla­dy a sni­žu­jí ži­vo­ta­schop­nost sta­veb­ních firem. Na­vrá­ce­ní na úroveň před pan­de­mií se tak zdá nejmé­ně do roku 2025 ne­prav­dě­po­dob­né.

Vzhle­dem k tomu, že cen­t­rál­ní banky zvy­šo­va­ly během roku 2023 úro­ko­vé sazby, velká část od­vět­ví zů­sta­la v „udr­žo­va­cím re­ži­mu“ a ne­tr­pě­li­vě oče­ká­va­la pří­z­ni­věj­ší pod­mín­ky v le­toš­ním roce. Všich­ni tak po­ci­ťu­jí op­ti­mis­mus, že se glo­bál­ní in­fla­ce za­čí­ná zmírňovat. Nicmé­ně obavy z je­jí­ho dal­ší­ho vý­vo­je i po­ten­ci­ál­ní­ho vlivu nejen na úro­ko­vé sazby, ale i li­kvi­di­tu na­dá­le pře­tr­vá­va­jí. Vyšší ná­kla­dy na půjč­ky a ome­ze­ný pří­stup k půjč­kám obec­ně mohou znač­ně ztí­žit za­ha­jo­vá­ní no­vých sta­veb­ních pro­jek­tů, stej­ně jako po­kra­čo­vá­ní těch stá­va­jí­cích.

Ná­la­da na trhu úzce sou­vi­sí i s ge­o­po­li­tic­ký­mi fak­to­ry. Ty mohou mít přímý dopad na hos­po­dář­ský růst pro­střed­nic­tvím vlivu na dů­vě­ru spo­tře­bi­te­lů a firem, jež ovlivňují vý­da­je a in­ves­tič­ní roz­hod­nu­tí. Pro­střed­nic­tvím na­ru­še­ní do­da­va­tel­ských ře­těz­ců také mohou pů­so­bit na ceny ko­mo­dit. Možné po­li­tic­ké změny tak při­spí­va­jí ke vše­o­bec­né ne­jis­to­tě a zdr­žen­li­vos­ti, ob­zvláš­tě pokud jde o pro­jek­ty, které vy­ža­du­jí roz­sáh­lé in­ves­ti­ce.

Ev­ro­pa musí čelit pro­blé­mům spo­je­ným s ab­sen­cí do­stup­né­ho byd­le­ní

Další vý­zvou je velký ne­do­sta­tek no­vých bytů, sní­že­ná sta­veb­ní čin­nost i po­kles re­zi­denč­ních pro­jek­tů v pří­pra­vě. Počet oby­va­tel ve měs­tech stou­pá, a přes­to­že ve­li­kost do­mác­nos­tí se opro­ti mi­nu­lým letem po­stup­ně zmen­šu­je, po­ptáv­ka po novém byd­le­ní ne­u­stá­le roste. Na­vzdo­ry na­děj­ným vy­hlíd­kám pro le­toš­ní rok nemá na­bíd­ka šanci do­rov­nat po­ptáv­ku. Firmy se po­tý­ka­jí s ne­do­sta­teč­ným fi­nan­co­vá­ním, zdlou­ha­vý­mi plá­no­va­cí­mi pro­ce­sy i ne­jis­to­tou ohled­ně hod­no­ty ne­mo­vi­tos­tí po je­jich do­kon­če­ní. To vše na­dá­le zhor­šu­je do­stup­nost byd­le­ní. 

Udr­ži­tel­nost jako výzva i pří­le­ži­tost v jed­nom

Stále pal­či­věj­ším té­ma­tem je také ochra­na ži­vot­ní­ho pro­stře­dí. Pro­fe­si­o­ná­lo­vé na­příč re­a­lit­ní­mi sek­to­ry po­stup­ně za­vá­dě­jí různá eko­lo­gic­ká opat­ře­ní, která jsou mo­ti­vo­vá­na jak me­zi­ná­rod­ní­mi re­gu­la­ce­mi např. z EU, tak lo­kál­ní­mi před­pi­sy a ino­va­tiv­ní­mi pří­stu­py jed­not­li­vých firem. To vše před­sta­vu­je za­čá­tek nové éry ve sta­veb­nic­tví s dů­ra­zem na ESG.

Je prav­dou, že nové re­gu­la­ce mohou být spo­je­ny s pře­káž­ka­mi. Na dru­hou stra­nu bu­do­vy s eko­lo­gic­kou cer­ti­fi­ka­cí na­bí­ze­jí kon­ku­renč­ní vý­ho­du na trhu, pro­to­že za­jiš­ťu­jí vyšší po­ptáv­ku ze stra­ny spo­leč­nos­tí, které se za­vá­za­ly k naplňování cílů ESG. A je­jich počet ne­u­stá­le roste. Tomu od­po­ví­da­jí i in­ves­ti­ce do di­gi­tál­ních ře­še­ní s ohle­dem na udr­ži­tel­nost a ob­no­vi­tel­né zdro­je ener­gie. Ty v po­sled­ních třech le­tech vý­znam­ně stou­pa­ly. Uká­zal to i ne­dáv­ný prů­zkum Pla­nRa­da­ru o stavu di­gi­ta­li­za­ce ve sta­veb­nic­tví. V tomto směru in­ves­to­va­lo cel­kem 66 % re­spon­den­tů. 

Vliv mo­der­ních tech­no­lo­gií na za­jiš­tě­ní sta­bi­li­ty

Eko­no­mic­ká ne­jis­to­ta se do­tý­ká zis­ko­vos­ti spo­leč­nos­tí. Vy­u­ži­tí no­vých tech­no­lo­gií jim může po­skyt­nout po­třeb­nou oporu a na­bíd­nout ino­va­tiv­ní ře­še­ní. Firmy musí být fi­nanč­ně odol­né, aby vy­dr­že­ly různé ne­ú­spě­chy, ale měly by být také při­pra­ve­ny cho­pit se pří­le­ži­tos­tí, které se v těch­to vý­zvách ob­je­vu­jí.
 
Prů­zkum Pla­nRa­da­ru po­tvr­dil, že mnoho spo­leč­nos­ti již tento po­ten­ci­ál za­zna­me­na­lo a 97 % od­bor­ní­ků oče­ká­vá v ná­sle­du­jí­cích třech le­tech ná­růst in­ves­tic do di­gi­ta­li­za­ce. Hlav­ním pro­blé­mem, který Plan­Ra­dar po­zo­ru­je ve vět­ši­ně zemí, je lpění na tra­dič­ních po­stu­pech spo­leč­ně se skep­ti­cis­mem ohled­ně ná­vrat­nos­ti in­ves­ti­ce (ROI). Přes­to 95 % účast­ní­ků prů­zku­mu, kteří za­ča­li vy­u­ží­vat spe­ci­a­li­zo­va­ný soft­ware pro sta­veb­nic­tví, za­zna­me­na­lo úspo­ru ná­kla­dů. Cel­kem 35 % z nich od­ha­du­je úspo­ry ve výši 10 až 30 %. Plan­Ra­dar umožňuje svým kli­en­tům pro­vá­dět in­for­mo­va­ná roz­hod­nu­tí a fle­xi­bil­ně při­způ­so­bo­vat je­jich stra­te­gie. S vy­u­ži­tím pre­dik­tiv­ní ana­lý­zy a stro­jo­vé­ho učení po­má­há mi­ni­ma­li­zo­vat ri­zi­ka a efek­tiv­ně­ji alo­ko­vat zdro­je, díky čemuž spo­leč­nos­ti do­sa­hu­jí lep­ších fi­nanč­ních vý­sled­ků. 

V sou­čas­nos­ti je k dis­po­zi­ci celá řada di­gi­tál­ních ná­stro­jů na­vr­že­ných tak, aby fir­mám zmír­ni­ly zátěž a še­t­ři­ly čas i ná­kla­dy. To si sta­veb­nic­tví, které vý­znam­nou měrou při­spí­vá k tu­zem­ské­mu HDP, ne­mů­že do­vo­lit pře­hlí­žet. Nové tech­no­lo­gie umožňují spo­leč­nos­tem fun­go­vat efek­tiv­ně­ji a při­spí­va­jí k je­jich dlou­ho­do­bé fi­nanč­ní sta­bi­li­tě. Ač­ko­liv je před námi ná­roč­ný rok, nese s sebou za­jí­ma­vé pří­le­ži­tos­ti i na­dě­ji pro růst, které je možné pod­po­řit spo­lu­pra­cí mezi lídry v oboru a prů­kop­ní­ky ze světa ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií.   

Více o Pla­nRa­da­ru se do­zví­te na www.planradar.com.


Mohlo by vás zajímat: