SolidWorks
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

CEGRA

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Grafické konfigurátory pro internet – kuchyňské desky a posuvné systémy dveří

Autor článku: Petr Randula   

Tags: Architektura | Cabinet for NET | CAD | Desk Draw

DDO-sestava250V rámci našeho projektu aec-creative: web konfigurátory jsme vyvinuli několik aplikací pro výrobce z oblasti interiérů. Projekt má několik úrovní vývoje, předpokládám, že pro čtenáře časopisu CAD budou nejbližší aplikace Cabinet for NET (systém posuvných dveří) a Desk Draw Order (kuchyňské desky na míru) s navazující Desk Draw Manufacture. Obě řešení slouží k efektivnímu zadávání zakázek přes internet v grafických aplikacích. Aplikace se vyznačují prostředím, které je obdobné s parametrickými 2D CAD programy.

Objednavatel v aplikacích obdrží grafickou specifikaci zakázky, cenovou kalkulaci a informace o průběhu zakázky. Dodavatel získává konkurenční výhodu, má zajištěny přesné podklady pro zakázku a elektronické dokumenty pro všechny procesy v průběhu výroby. Obdobné aplikace jsme hledali ještě před začátkem vývoje, ale současní uživatelé náš přesvědčili, že podobné aplikace v Evropě neexistují. To byl určující signál pro vývoj v naší společnosti SOFTconsult.

Technologické nástroje

Oblast parametrických návrhů posuvných dveří pro vestavěné skříně na míru nebo parametrické tvorby sestav kuchyňských desek nemá přímou podporu v CAD softwaru. Ve specializovaných programech na návrh interiérových komponent většinou končí tento detail na úrovni návrhu designu, chybí automatická generace výrobních sestav a detailů. Rozhodnutí, zda budeme řešit zadávání těchto komodit přes internet, nebylo jednoduché. Hlavním požadavkem byla srozumitelnost parametrů při ovládání, vytváření modelu (sestavy kuchyňských desek, systémy křídel a kolejnic posuvného systému) v grafické formě, detailní rozpis cen a dílů, využití geometrických dat pro výrobní postupy. Ano, jsou to klasické požadavky na současný CAD systém, ale pokud se jedná o speciální typy komodit, musí se připravit i odpovídající technologické zázemí. Naše zázemí je v oblasti databází a prezentací na internetu, 3D modulů z oblasti kuchyní a vestavěných skříní. V těchto nových projektech pro internet bylo klíčové sladit pohled běžného obchodníka či truhláře s pohledem dodavatele. Dodavatel požaduje co největší množinu informací potřebných pro výrobu zmíněných komodit, objednavatel co nejsrozumitelnější zadávání. Pro splnění těchto potřeb jsme byli nuceni vyvinout speciální grafickou knihovnu, která nám bude umožňovat naplnit tyto požadavky. Základem pro tvorbu je deska – klasický obdélník (tak jak se objednávají desky u dodavatelů), ta se dle grafického návrhu modifikuje v rozích a na hraně, následně se upravují odečty rozměrů dle zvolených typů hran.

DDO-operace-rohObr. 1 Nabídka operací v rozích desky

DDO-operace-hrana
Obr. 2 Nabídka operací na hraně desky

Zmíněná zadání se definují v parametrickém popisu, následně v grafickém zobrazení. Tento pohled má podstatu v přípravě informací pro výrobní přípravu, kdy je potřeba poslat záznam o operaci, která se má provádět s dílcem. Což odpovídá potřebám výrobních postupů. Nedochází tedy ke zpětné analýze geometrie, ale rovnou je geometrie popsána v logice výrobních postupů. Definovali jsme si potřeby operací ořezání rohů a museli jsme připravit následujících škálu ořezání: seříznutí, výřez pravoúhlý a šikmý, zaoblení vnější a vnitřní, výřez dvojitý zaoblený vnější a vnitřní, dvojitý pravoúhlý seříznutý. Obdobným způsobem jsme připravili sadu funkcí pro operace na hraně, což je řada modifikací výřezů ve tvaru lichoběžníku. Další důležitou podporou pro parametrickou desku je vkládání otvorů s modifikací tvaru, definice mapování textur s vazbou na typ materiálu grafického elementu. Na uvedené funkce jsou napojeny automatické kóty a definice typu hran. Uvedený aparát je obsluhován značnou množinou funkcí v rozhraní pro zakomponování do vývojových projektů. Vyjmenovaná škála funkčnosti tvoří technologický základ pro efektivní tvorbu zmíněných komodit v rámci parametrického průvodce nebo inteligentního grafického editoru, který parametricky upravuje související dílce v sestavě (sestava kuchyňských desek, proměnlivé posuvné systémy).

Cabinet for NET

Cabinet for NET je internetová aplikace, vývojově se jedná o rozšíření projektu Cabinet pro ArCon. Slouží dodavatelům komponent systémů posuvných dveří coby objednávkový grafický systém pro jejich odběratele. Odběratel, což jsou většinou interiérová studia nebo truhlářské dílny, se přihlásí do systému přes internet. Pokud bylo přihlášení úspěšné, získá uživatel k dispozici průvodce aplikací pro vytváření posuvného systému dveří v jednotlivých krocích. Aplikace spočítá veškeré délky a rozměry komponent, zkalkuluje cenu pro objednávku u dodavatele, volitelně koncovou cenu pro klienta. Dodavatel určuje ceny pro jednotlivé komponenty, spravuje objednávky, po kontrole objednávek je podstupuje výrobě ke zpracování. To jsou ve zkratce hlavní funkčnosti systému.

Cabinet for NET-schema
Obr. 3 Schéma průvodce v Cabinet for NET

Cabinet-hlavni plocha
Obr. 4 Grafický editor v Cabinet for NET

Jak probíhá parametrická tvorba posuvného systému dveří?

Průvodce posuvných dveří pracuje na principu zadávání rozměrových a materiálových parametrů s dynamickým provázáním na grafické zobrazení. Základem pro vytvoření zakázky je určení rozměru skříně, zkosení v rozích skříně, to jsou pro posuvný systém velmi důležité parametry. Pro rozložení posuvného systému je hlavní parametr počet dveřních křídel a jejich umístění v kolejnicích, aby se navrhl funkční posuvný systém. Překrývání dveří je dáno rozměrem svislého rámu dveří, ten je součástí definice rámu. Správce sortimentu definuje rozměry svislých a vodorovných rámů, dělicích příček, jejich vzájemné vazby.

Cabinet-editace kridlaObr. 5 Editace dveřního křídla v Cabinet for NET

Důležité je definování zapuštění výplní do rámu dle jejich typu (sklo, lamino). Z těchto parametrů se vypočtou skutečné rozměry výplní pro nářezové plány. Současně se počítá kalkulace ceny dle zadání pro komponenty rámu, výplně a příplatky pro barevné povrchy. Hlavním designovým prvkem je vodorovné členění dveří na jednotlivé segmenty, definování výplní a povrchů. Vše probíhá v parametrických inteligentních dialozích s kontrolou geometrie. Podle zvolených materiálů se následně připojují položky příslušenství (sametky, kartáčky, kolečka, stopery...), aktualizuje se cena systému.

Cabinet-kalkulace
Obr. 6 Cenová kalkulace v Cabinet for NET

Cabinet-detailni rozpis
Obr. 7 Detailní rozpis zakázky v Cabinet for NET

Výstupy pro potřeby nabídky obsahují barevnou a okótovanou kresbu s cenovou kalkulací. Pro montážní přípravu lze uložit jednotlivé části (např. samostatné dveře) do rastrových obrázků nebo CAD formátů. Zakázka po převzetí na straně dodavatele umožňuje vygenerovat detailní rozpis, kresbu jednotlivých výplní a komponent rámů. Uvedené výstupy slouží jako podklady pro výrobu. Po kompletaci zakázky se vygeneruje automaticky průvodka a odesílá se celý posuvný systém odběrateli. Jednotlivé stavy: rozpracované zakázky, objednané zakázky, schválené zakázky, stav ve výrobě, expedici může odběratel sledovat v systému Cabinet for NET. Celý systém je ověřen v provozu u uživatelů.

DDO-tvary desekObr. 8 Výběr tvaru sestav kuchyňských desek

DDO-zadavani rozmeru
Obr. 9 Zadávání rozměrů kuchyňských desek

Desk Draw Order

Internetová aplikace Desk Draw Order zahrnuje několik modulů. Hlavním modulem je grafická aplikace na vytváření kuchyňských desek na míru. Grafická aplikace vychází z databází materiálů dodávaných desek, typů hran, dřezů, vztahů jednotlivých komponent a cen. Třetím modulem je správa zakázek, rozpracovaných a objednaných, sledování realizace zakázky, určení rolí pro uživatele systému. Celý systém poskytuje servis pro obchodní případ dodávek kuchyňských desek na míru.

Jak probíhá parametrická tvorba zakázky kuchyňských desek na míru?

Po přihlášení do systému Desk Draw Order má uživatel k dispozici podrobný přehled o objednaných a rozpracovaných zakázkách u dodavatele. Vytváření nové zakázky začíná výběrem materiálu desek a sestav kuchyňských desek – rozvržení desek. Připravené sestavy od výrobce poskytují i dělení jednotlivých desek. Pokud zakázka má jiný tvar, lze vytvářet sestavu kuchyňských desek volným skládáním provázaných dílců. Volné skládání desek je podporováno mohutným aparátem funkcí. Po výběru tvaru sestavy kuchyňských desek se zadávají rozměry a úhly. Všechny rozměry se zadávají parametricky a dochází ke kontrole geometrie. Pokud jsou některé hrany v úhlu, lze modifikovat tvar přesným zadáním odchylky.

DDO-sestava s ohranenimObr. 10 Prostředí aplikace Desk Draw Order

Po zadání rozměrů se spočítají rozměry jednotlivých desek pro výrobu a automatické operace na hraně zajistí potřebný tvar desek zakázky. Vytvořená sestava desek se vloží do grafického editoru. Podle zvoleného materiálu desek se nabídnou povrchy, podle výběru povrchu se odpovídajícím způsobem změní ceny. Povrchy se mohou zadávat globálně za zakázku i individuálně k jednotlivým deskám. Jednotlivé desky sestavy může uživatel modifikovat funkcemi na modifikaci tvaru. Jsou to modifikace hran a rohů, další modifikace představují otvory a dřezy. Otvory v desce se vkládají volně s podporou přesného umístění od hran desky. Vkládání dřezů probíhá umístěním na střed dřezu nebo misky. Toto spektrum funkcí usnadňuje detailní modelaci zakázky.

DDO-kalkulace
Obr. 11 Kalkulace zakázky v Desk Draw Order

DDM-schema

Obr. 12 Schéma procesů v Desk Draw Manufacture

DDM-rozkres sestavy
Obr. 13 Rozkreslení zakázky v DDM

DDM-rozkres desky
Obr. 14 Detailní rozkreslení desky v DDM

 

Posledním důležitým parametrem pro zadání zakázky je upřesnění typu a barvy hrany. Desk Draw Order kontroluje, podle parametrů desek z databáze a tvaru okraje desky (rovná, nebo zaoblená), jakou hranu lze zadat. Nabídne materiál hrany a použitelné barevné kombinace. Celý aparát kontrol zajišťuje vstupní kontroly zakázek, výrazně optimalizuje komunikaci objednavatele a dodavatele. Provozní zkušenosti s objednavateli z celé Evropy potvrdily, že tato vlastnost je hlavní plus systému Desk Draw Order. Jakmile je zadávání objednavatelem dokončeno, může uložit zakázku na server do svého „cloudu" ve stavu rozpracovaná zakázka. Druhá (obchodně lepší) možnost je odeslat objednávku dodavateli a sledovat průběh výroby a expedice. Po celou dobu zadávání má objednavatel detailní kontrolu nad cenou dodávky od dodavatele. Tyto vyjmenované vlastnosti jsou hlavními rysy systému Desk Draw Order. Závěrem bych zdůraznil provázání grafického návrhu na internetu s obchodní agendou.

Desk Draw Manufacture

Aplikace Desk Draw Manufacture vychází z objednávek vytvořených v Desk Draw Order. Připravuje podklady pro výrobní postupy, fakturační a skladové procesy. Tento systém vyžaduje individuální přizpůsobení potřebám klienta (dle ERP). Implementace systému je prověřena propojením se systémem Microsoft Dynamics NAV (Navision). Systém zajistí přenesení zakázky do navazujícího ERP řešení a provede validaci artiklů mezi oběma systémy. V rámci grafického editoru Desk Draw Manufacture uživatel upřesní spoje desek a nechá spočítat řezné rozměry (dle hran a spojů). Jednotlivé desky systém automaticky okótuje z pohledu výroby. Pro jednotlivé desky se automaticky vygenerují průvodky s čárovým kódem. Vygenerované data se předají do ERP systému, spustí se další výrobní a logistické procesy. Výsledkem je elektronické zpracování celého procesu od objednání po výrobu kuchyňských desek na míru.

Závěr

Význam internetových aplikací, které v omezené formě poskytují funkčnost dříve poskytovanou CAD systémy, má vzestupnou tendenci. Naše dvě řešení, plně vyvinutá v SOFTconsultu, rozšiřují tento rozměr o grafický parametrický průvodce. Průvodce je určen klasickému objednavateli a zajišťuje přesná data pro výrobní procesy. Popsané aplikace dnes pracují v rutinním provozu, potvrdila se tedy správnost našich analýz. Doufám, že v nejbližší době čtenářům CAD magazínu nabídneme další vize z naší dílny v reálných verzích.


Mohlo by vás zajímat:
 

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit