Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens představuje novou funkci Simatic Robot Library

Autor článku: Siemens   
Čtvrtek, 14 Leden 2021 17:40

Tags: Integrator | Portal | Robot Library | Robotika | Siemens | SIMATIC | TIA

Siemens Simatic Robot Library-2103Spo­leč­nost Si­e­mens roz­ši­řu­je mož­nos­ti TIA (To­tally In­te­gra­ted Au­to­mati­on) por­tá­lu pro ob­last prů­mys­lo­vých ro­bo­tů a před­sta­vu­je novou funk­ci – uni­ver­zál­ní kni­hov­nu Si­ma­tic Robot Lib­ra­ry – v kon­cep­tu Si­ma­tic Robot In­te­gra­tor, která na­hra­zu­je před­cho­zí knihov­ny pro jed­not­li­vé vý­rob­ce. Nová funk­ce vznik­la v úzké spo­lu­prá­ci s vý­rob­ci prů­mys­lo­vých ro­bo­tů ABB Ro­bo­tics, Comau, Epson, Fanuc, Ka­wa­sa­ki Ro­bo­tics, KUKA, Pa­na­so­nic In­dust­ry, Stäubli, Techman Robot, Ya­ma­ha a Yaska­wa.

No­vin­ka umož­ní pro­gra­mo­vat vět­ši­nu prů­mys­lo­vých ro­bo­tů na trhu v TIA por­tá­lu po­mo­cí knihov­ny Si­ma­tic Robot Lib­ra­ry a vy­u­ží­vat stan­dard­ní pro­voz­ní kon­cep­ty za­lo­že­né na Si­ma­tic Robot In­te­gra­tor a Si­ma­tic HMI. To zna­me­ná, že vy­tvo­ře­né pro­gra­mo­vé kódy a pro­gra­mo­vé celky bude možné opa­ko­va­ně po­u­ží­vat, což zá­kaz­ní­kům ušet­ří čas i ná­kla­dy v pří­pa­dě vý­mě­ny ro­bo­tu za model od ji­né­ho vý­rob­ce.

In­te­gra­ce do TIA por­tá­lu také umožňuje snad­nou kom­bi­na­ci ro­bo­tů s dal­ší­mi tech­no­lo­gi­e­mi, jako jsou ří­di­cí sys­témy Si­ma­tic, clou­do­vé služ­by, apli­ka­ce pro Edge data ana­lý­zy nebo au­to­ma­ti­zač­ní prvky vy­u­ží­va­jí­cí umě­lou in­te­li­gen­ci.
Díky stan­dard­ní­mu pro­stře­dí TIA por­tá­lu uži­va­te­lé ušet­ří až 30 pro­cent času při na­vr­ho­vá­ní no­vých sys­té­mů. Vy­lep­še­né ovlá­dá­ní navíc zvy­šu­je efek­ti­vi­tu a jed­not­ný vzhled ob­ra­zo­vek pro práci se za­ří­ze­ní­mi růz­ných vý­rob­ců usnadňují pro­voz. S funk­cí Si­ma­tic Robot Lib­ra­ry uži­va­te­lé ne­po­tře­bu­jí spe­ci­fic­ké zna­los­ti pro­gra­mo­vá­ní na daný typ ro­bo­tu, po­tře­bu­jí pouze zku­še­nos­ti s TIA por­tá­lem.

Si­ma­tic Robot In­te­gra­tor je apli­ka­ce pře­dem při­pra­ve­ná apli­ka­ce, která je přímo in­te­gro­vá­na do pro­jek­tu stro­je/linky v TIA por­tá­lu. V kom­bi­na­ci s novou funk­cí Si­ma­tic Robot Lib­ra­ry umožňuje uži­va­te­lům sta­ho­vat pro­gra­mo­vé pří­kla­dy pro pro­voz a ihned ovlá­dat ro­bo­ty po je­jich na­kon­fi­gu­ro­vá­ní. Si­ma­tic HMI také na­bí­zí ob­lí­be­né on­li­ne pro­gra­mo­va­cí funk­ce pro in­ching, teach-in nebo vy­tvá­ře­ní cest pro ro­bo­ty všech vý­rob­ců.


Mohlo by vás zajímat: