Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

UNITED GRINDING se světovou premiérou na EMO 2021

Autor článku: UNITED GRINDING   
Čtvrtek, 02 Září 2021 21:29

Tags: C.O.R.E. | EMO 2021 | Group | Milán | United Grinding

CORE Visual United Grinding-2135Uni­ted Grin­ding Group, vý­rob­ce přes­ných stro­jů pro brou­še­ní, ero­do­vá­ní, la­se­ro­vá­ní, mě­ře­ní a kom­bi­no­va­né ob­rá­bě­ní, před­sta­vu­je na EMO 2021 v Mi­lá­ně re­vo­luč­ní no­vin­ku: Uni­ted Grin­ding C.O.R.E. (Cus­to­mer Ori­en­ted RE­vo­lu­ti­on). Každá ze zna­ček sku­pi­ny – Mägerle, Blohm, Jung, Stu­der, Schaudt, Mi­k­ro­sa, Wal­ter, EWAG a IRPD – bude po ruce, aby byly vi­dě­t no­vin­ky před­sta­ve­né ve­řej­nos­ti první den ve­letr­hu (4. října 2021 v po­led­ne míst­ní­ho času).

Mil­ník ve vý­vo­ji

Před ofi­ci­ál­ním uve­de­ním na trh nejsou zve­řej­ně­ny o C.O.R.E. žádné po­drob­nos­ti. Ste­phan Nell, ge­ne­rál­ní ře­di­tel Uni­ted Grin­ding Group, pro­zra­dil jen, že před i během pan­de­mie ko­ro­na­vi­ru sku­pi­na ne­o­chvěj­ně in­ves­to­va­la do vý­zku­mu a vý­vo­je, aby za­jis­ti­la bu­douc­nost – nejen pro sebe, ale pře­de­vším pro své zá­kaz­ní­ky. Bu­douc­nost je dnes ne­od­dě­li­tel­ně spo­je­na s di­gi­ta­li­za­cí a s ros­tou­cím zjed­no­du­še­ním práce ve vý­ro­bě. V této sou­vis­los­ti má C.O.R.E. za­mě­řit po­zor­nost zpět na lidi – a to sku­teč­ně re­vo­luč­ním způ­so­bem. Název znač­ky mluví za vše: C.O.R.E. – re­vo­lu­ce ori­en­to­va­ná na zá­kaz­ní­ka.

Me­zi­sku­pi­no­vý pro­jekt

Na tomto pře­vrat­ném vý­vo­ji pra­co­va­li ve spo­leč­ném týmu od­bor­ní­ci ze všech tří tech­no­lo­gic­kých ob­las­tí sku­pi­ny – brou­še­ní po­vrchu a pro­fi­lů, brou­še­ní vál­co­vých ploch a stroj­ní ob­rá­bě­ní. Tento pro­jekt od­rá­ží kom­plex­ní zku­še­nos­ti s vý­vo­jem v Uni­ted Grin­ding Group. Pro­střed­nic­tvím C.O.R.E. budou po­lo­že­ny zá­kla­dy pro novou ge­ne­ra­ci ob­rá­bě­cích stro­jů, která vy­dláž­dí cestu do di­gi­tál­ní­ho věku. Vý­sled­kem je svě­to­vá no­vin­ka, která za­hr­nu­je všech­ny znač­ky a typy stro­jů sku­pi­ny.

Pre­zen­ta­ce na EMO 2021 v Mi­lá­ně

V sou­vis­los­ti s výše uve­de­ným bude C.O.R.E. před­sta­ve­na na EMO 2021, první den ve­letr­hu pro­běh­ne v po­led­ne od­ha­le­ní. Nej­lé­pe je re­zer­vo­vat si toto datum již dnes. Všem, kteří ne­mo­hou zažít akci osob­ně na ve­letr­hu, bude také na­bíd­nut přímý pře­nos. Další po­drob­nos­ti budou zve­řej­ně­ny na webo­vých strán­kách spo­leč­nos­ti www.grinding.ch/emo-2021.


Mohlo by vás zajímat: