Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Inovativní strojírenské technologie na 5osém veletrhu

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 21 Únor 2022 11:23

Tags: 5OSÝ VELETRH | CAD/CAM | Strojírenství | Technologie | ZPV

Trade Media-5osy veletrh-2208Trade Media In­ter­nati­o­nal při­chá­zí s kon­cep­tem akce 5o­sý ve­letr­h, která po ně­ko­li­ka pan­de­mic­kých pře­šla­pech ote­vře své brány 29. až 31. břez­na 2022 v měs­teč­ku Mýto ne­da­le­ko Plzně. Cílem ve­letr­hu je na vý­stav­ní ploše i v do­pro­vod­ném od­bor­ném pro­gra­mu pro­vést ná­vštěv­ní­ka spe­ci­fic­kým pro­ce­sem tech­nic­ké pří­pra­vy vý­ro­by a sa­mot­né vý­ro­by v pěti osách.

Ná­vštěv­ník se tak ne­se­zná­mí pouze se spe­ci­fic­ký­mi stro­ji pro ob­rá­bě­ní, ale také do­pro­vod­ný­mi te­ma­tic­ký­mi bloky. Mezi po­stup­ně při­bý­va­jí­cí­mi vy­sta­vu­jí­cí­mi již na­jde­te firmy jako Mitsu­bis­hi Elect­ric, Fanuc, Axima so­lu­ti­ons, Schunk Intec, tech­no­lo­gy-sup­port, Axiom Tech, BLUM No­vo­test, SMW-Au­to­blok, Nex­net či Hei­de­nhe­in.
Pro­fil ve­letr­hu roz­dě­len do čtyř hlav­ních te­ma­tic­kých celků, které se dále dělí na dílčí té­ma­ta k vi­dě­ní na vý­stav­ní ploše. Ná­vštěv­ní­ci vý­sta­vy a její do­pro­vod­né akce tak mohou pro své pro­vo­zy zva­žo­vat ino­va­ci na úrov­ni CAD-CAM, TPV, no­vých stro­jů a au­to­ma­ti­za­ce či sle­do­vat po­kro­ky v kon­t­ro­le a mě­ře­ní.
Zá­ze­mí celé akci po­sky­tu­jí vý­rob­ní pro­sto­ry spo­leč­nos­ti TGS ná­stro­je – stro­je – tech­no­lo­gic­ké služ­by, které na­bí­zí ko­mor­něj­ší pro­sto­ry po­sky­tu­jí­cí dů­stoj­nou ku­li­su novým tech­no­lo­giím. Vy­me­ze­ná ka­pa­ci­ta ná­vštěv­nos­ti je roz­ta­že­na do tří ná­vštěv­nic­kých dní a program se každý výstavní den bude opakovat.

 Rezervujte si ZDARMA svou účast ve vybraný den.

Součástí bezplatného vstupu je také drobné občerstvení.

5osy veletrh-registrace


Mohlo by vás zajímat: