Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dva webináře SOLIDWORKS CAM a CAMWorks

Autor článku: Redakce   
Pondělí, 27 Únor 2023 00:00

Tags: CAM | CAMWorks | CNC | HCL | Obrábění | SOLIDWORKS CAM | Webináře

Webinar Series Learn SOLIDWORKS CAM CAMWorks-2309K při­po­je­ní hned na dva webi­ná­ře o sys­té­mech SO­LID­WORKS CAM a CA­MWorks vy­bí­zí HCL Tech­no­lo­gies. Tato série webi­ná­řů po­skyt­ne pří­le­ži­tost zdo­ko­na­lit své do­ved­nos­ti v CAM ob­las­ti a pří­pad­ně se se­zná­mit s po­kro­či­lej­ší­mi funk­ce­mi a vlast­nost­mi, které by mohly po­mo­ci za­jis­tit další za­káz­ky a pod­po­řit tak ob­chod­ní čin­nost. Po­drob­nos­ti o webi­ná­řích na­lez­ne­te níže.

Technologie pro zkrácení doby obrábění a zvýšení životnosti nástrojů

28. února 2023 | 17:00 CET

Za­re­gis­truj­te se nyní

Vy­u­ží­vá­ní nej­no­věj­ších pro­ce­sů ob­rá­bě­ní je pro dílny dů­le­ži­té, aby si udr­že­ly kon­ku­ren­ce­schop­nost a zis­ko­vost. Zú­čast­ně­te se to­ho­to webi­ná­ře a se­znam­te se s re­vo­luč­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi a ge­ne­ro­vá­ním drah ná­stro­jů, které zkra­cu­jí dobu ob­rá­bě­cí­ho cyklu a zvy­šu­jí ži­vot­nost ná­stro­jů. Zís­kej­te pře­hled o vý­ho­dách při za­vá­dě­ní nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií ob­rá­bě­ní, Se­znam­te se s tech­no­lo­gi­e­mi Vo­lu­Mill pro vy­so­ko­rych­lost­ní ob­rá­bě­ní a Pri­me­Tur­ning pro sou­stru­že­ní a pro­hléd­ně­te si pre­zen­ta­ci uka­zu­jí­cí vý­sled­ky ob­rá­bě­ní do­sa­že­né po­mo­cí těch­to mo­der­ních pří­stu­pů k ob­rá­bě­ní.

SOLIDWORKS CAM pro konstruktéry – cesta k lepším návrhům

2. břez­na 2023 | 17:00 CET

Re­gis­truj­te se nyní

Na­vr­huj­te pro ob­rá­bě­ní. Při­poj­te se na webi­nář o tom, jak po­u­ží­vat So­lid­works CAM ke zlep­še­ní ná­vrhů, sní­že­ní ná­kla­dů a usnad­ně­ní vý­ro­by dílů. So­lid­works CAM Stan­dard je CAM sys­tém, který je sou­čás­tí každé li­cen­ce So­lid­works 2018 a no­věj­ších verzí v rámci před­plat­né­ho. Zjis­tě­te, jak tato cenná funk­ce může nejen au­to­ma­ti­zo­vat pro­ces CNC pro­gra­mo­vá­ní... ale také ji lze vy­u­žít jako ne­o­ce­ni­tel­ný ná­stroj pro zlep­še­ní va­šich ná­vrhů pro vý­ro­bu. Ne­nech­te si ujít pří­le­ži­tost vy­zkou­šet si nej­no­věj­ší tech­no­lo­gii So­lid­works CAM a za­re­gis­truj­te se ještě dnes.Mohlo by vás zajímat: