Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Walter uvádí na trh profilovou frézu M5460

Autor článku: Walter   
Pondělí, 19 Červen 2023 17:39

Tags: Frézování | Frézy | M5460 | Obrábění | Walter | Xtra­‑tec XT

picture-milling-m5460-2325Wal­ter před­sta­vu­je novou pro­fi­lo­vou frézu ge­ne­ra­ce Xtra­‑tec XT v po­do­bě mo­de­lu M5460. Fréza (prů­měr 8-32 mm) je vy­ba­ve­na vnitř­ním pří­vo­dem chla­di­cí ka­pa­li­ny, kte­rou lze v zá­vis­los­ti na ma­te­ri­á­lu a apli­ka­ci po­u­ží­vat se stla­če­ným vzdu­chem MQL (ma­zá­ní mi­ni­mál­ním množ­stvím) nebo emul­zí. Tím se op­ti­ma­li­zu­je od­st­raňování třísek, a tím i kva­li­ta po­vrchu a spo­leh­li­vost pro­ce­su.

Fréza Xtra­‑tec XT – ur­če­ná pro do­kon­čo­va­cí, po­lo­do­kon­čo­va­cí a tvrdé fré­zo­vá­ní – je vhod­ná pro pro­fi­lo­vé fré­zo­vá­ní slo­ži­tých vol­ných po­vrchů (např. na blis­cích) a pro hlu­bo­ké du­ti­ny v oceli, ne­re­zo­vých oce­lích, li­ti­ně, ma­te­ri­á­lech s ob­tíž­ný­mi řez­ný­mi vlast­nost­mi a pro tvrdé ob­rá­bě­ní do 63 HRC. Obou­stran­né, přes­ně brou­še­né vy­mě­ni­tel­né bři­to­vé destič­ky kom­bi­nu­jí osvěd­če­né ge­o­me­t­rie s uni­ver­zál­ní­mi řez­ný­mi ma­te­ri­á­ly Wal­ter, odol­ný­mi proti opo­tře­be­ní pro ISO P, K, M a S, a s vy­so­ce vý­kon­nou tří­dou WHH15X pro ob­rá­bě­ní ISO H.

Wal­ter na­bí­zí pro­fi­lo­vé frézy v pěti růz­ných ver­zích roz­hra­ní: S vál­co­vou stop­kou (ocel a plný kar­bid), Wel­don, Screw­Fit a vál­co­vou mo­du­lár­ní. Díky těmto mož­nos­tem a také díky ši­ro­ké škále ma­te­ri­á­lů řez­ných ná­stro­jů lze frézu M5460 po­u­žít uni­ver­zál­ně, na­pří­klad ve vše­o­bec­ném stro­jí­ren­ství, v le­tec­tví nebo v ener­ge­ti­ce. Vzhle­dem k tomu, že se vál­co­vé mo­du­lár­ní roz­hra­ní po­u­ží­vá hlav­ně v prů­mys­lu vý­ro­by forem a zá­pus­tek, mají uži­va­te­lé k dis­po­zi­ci "plug & play ře­še­ní" pro tento účel.

K dal­ším vý­ho­dám patří vyšší řezné rych­los­ti, které jsou možné, a menší počet pře­dě­lá­vek díky lepší kva­li­tě po­vrchu.

Další in­for­ma­ce o Wal­te­ru na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách.


Mohlo by vás zajímat: