Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webová aplikace Feed Rate Calculator

Autor článku: Redakce   
Neděle, 17 Září 2023 15:59

Tags: CNC | EMO 2023 | Feed Rate Calculator | Obrábění | Productive Machines | Webová aplikace

feed-rate-2337In­te­li­gent­ní clou­do­vou apli­ka­ci, která má zlep­šit stra­te­gie ob­rá­bě­ní tím, že na­bí­zí před­po­vě­di řez­ných sil a op­ti­ma­li­za­ci po­suvů pro trh ob­rá­bě­cích stro­jů s po­čí­ta­čo­vým čís­li­co­vým ří­ze­ním (CNC) v hod­no­tě 96 US do­la­rů, uvedl na trh 12. září am­bi­ciózních start-up Pro­ducti­ve Ma­chi­nes, jeden z de­se­ti start-upů z ce­lé­ho světa, které byly po­zvá­ny do ak­ce­le­rač­ní­ho pro­gra­mu pro ino­va­ce spo­leč­nos­ti Boe­ing.

Nová webo­vá apli­ka­ce Feed Rate Cal­cu­la­tor - první z řady chyt­rých ná­stro­jů vy­ví­je­ných týmem Pro­ducti­ve Ma­chi­nes - umo­ž­ňuje vý­rob­cům rych­le se roz­ho­do­vat o po­u­ži­tí ne­vy­zkou­še­ných fré­zo­va­cích pro­ce­sů a zís­kat přes­né před­po­vě­di řez­ných sil pů­so­bí­cích na řezný ná­stroj, čímž lze do­sáh­nout vý­znam­ných úspor ná­kla­dů a času.

Tato nová apli­ka­ce je první z řady snad­no po­u­ži­tel­ných ná­stro­jů, které vy­u­ží­va­jí sílu umělé in­te­li­gen­ce (AI) a po­sky­tu­jí jed­no­du­ché a snad­no po­u­ži­tel­né ná­stro­je, které vý­rob­cům umo­ž­ní zvý­šit efek­ti­vi­tu ře­zá­ní, zkrá­tit stroj­ní časy, za­brá­nit plýtvá­ní a zlep­šit kva­li­tu vý­rob­ků.

U pří­le­ži­tos­ti uve­de­ní na trh na­bí­zí Pro­ducti­ve Ma­chi­nes vý­rob­cům ča­so­vě ome­ze­nou pří­le­ži­tost vy­zkou­šet si kal­ku­lač­ku rych­los­ti po­su­vu zdar­ma. Tato ex­klu­ziv­ní na­bíd­ka umožňuje pod­ni­kům vy­zkou­šet si vý­ho­dy op­ti­ma­li­za­ce řezné síly na vlast­ní kůži a pře­svěd­čit se o mož­ných zlep­še­ních je­jich pro­vo­zu.

Tým Pro­ducti­ve Ma­chi­nes bude na EMO v Han­no­ve­ru pre­zen­to­vat ná­stroj Feed Rate Cal­cu­la­tor a jeho bu­dou­cí plán pro fré­zo­vá­ní bez chvě­ní. Ná­vštěv­ní­ci budou mít od 18. do 22. září ex­klu­ziv­ní pří­le­ži­tost vy­zkou­šet si mož­nos­ti to­ho­to per­spek­tiv­ní­ho ná­stro­je a stát se svěd­ky bu­douc­nos­ti op­ti­ma­li­za­ce fré­zo­vá­ní. Po­tvr­zu­je se tak zá­va­zek Pro­ducti­ve Ma­chi­nes k udr­ži­tel­nos­ti a vy­pl­ně­ní tech­no­lo­gic­ké me­ze­ry v do­ved­nos­tech pod­po­ru­jí­cí růst prů­mys­lo­vých od­vět­ví zá­vis­lých na přes­ném ob­rá­bě­ní.

 


Mohlo by vás zajímat: