Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PDM v praxi

Tags: PDM | PLM

idiada01Trendem posledních let v konstrukčních kancelářích je pokročilá správa projektových dat. V dnešní době, kdy je nutné zefektivňovat vývojový cyklus, nevystačíme s prostým shromažďováním CAD/CAM dat na centralizovaném úložišti. Data je třeba ukládat strukturovaně, definovat jejich životní cyklus, řídit konkurenční přístup. Tyto a řadu dalších funkcí v sobě sjednocují systémy označované souhrnnou zkratkou PLM/PDM.

Potřebuji PLM/PDM?

Product Lifecycle Management (PLM) označuje systém řízení životního cyklu výrobku, od koncepce, přes vývoj a výrobu, až po distribuci a služby. Integruje lidi, data, procesy a systémy. Spíše než o konkrétní řešení se jedná o filozofii přístupu k datům, o strategii.

Product Data Management (PDM) naproti tomu představuje konkrétní nástroje pro správu produktových dat, tedy aplikaci nebo soubor aplikací určených pro archivaci, výměnu a analýzu dat. Zpravidla v sobě integruje také funkce schvalovacího řízení, funkce pro tvorbu rozpisky, event. rozhraní do dalších podnikových systémů apod.

Rozhodnutí využívat PDM systém je komplikovanou záležitostí vyžadující podrobnou analýzu potřeb potenciálního uživatele. Adresářové struktuře na síťovém disku, jako dostatečnému řešení ukládání produktových dat, dávno odzvonilo. Uživatelé potřebují řídit přístup k datům podle oprávnění, často definovaných projektovými rolemi a skupinami. Potřebují přistupovat vždy a všude ke správným datům, udržovat je aktuální, vyřešit sdílení a konkurenční požadavky. K častým požadavkům patří také sledování historie změn nebo verzování. To vše na jednotné platformě, s integrací do stávajícího CAD/CAM systému.

PDM systém je také vhodným řešením, žádá-li uživatel propojení s jiným systémem (CRM, ERP), správu nekonstrukčních dat (veškerého duševního vlastnictví) nebo provázání a strukturalizaci těchto dat. PDM systém dále nabízí možnost přizpůsobení, završující jeho flexibilní rysy a umožňující systému vyvíjet se s potřebami uživatele.

idiada02

Prvotní nasazení systému

Akciová společnost IDIADA CZ se dlouhodobě zabývá službami v oblasti CAx a PLM. Jako partner společnosti Dassault Systèmes se specializuje na implementaci systému CATIA V5 + Enovia SmarTeam.

Díky tomu, že Enovia SmarTeam je databázově orientovaný otevřený systém, jsou jeho chování a funkce předem určeny výchozí databází. Existuje několik šablon databází, vhodných pro použití v různých průmyslových odvětvích. Kromě toho je k dispozici startovací Express databáze, obsahující některé programové úpravy tak, aby zkrátila na minimum čas potřebný na implementaci systému u nového zákazníka, případně pro zprovoznění demonstračního prostředí. Express databáze obsahuje všechny základní funkce a je bez nutnosti dalších úprav plně použitelná i v produkčním provozu. Z tohoto důvodu je často implementována právě Express databáze a následné požadavky uživatele jsou řešeny až v průběhu provozu a přicházejících zkušeností s nastavením systému. Databáze je široce modifikovatelná, jak popisuje poslední kapitola článku.

Správa veškeré dokumentace a multiCAD

Enovia SmarTeam je připraven obecně pro správu jakékoliv dokumentace. Dokumenty lze ukládat strukturovaně i s ohledem na projekty a řídit k nim přístupová práva. Vestavěný prohlížeč AutoVue umožňuje zobrazit přibližně 500 různých souborových formátů, aniž by vyžadoval instalaci odpovídajících aplikací. Pracovníci managementu tedy například nemusí mít nainstalován žádný CAD, a přesto mají k dispozici náhledy 3D dat. Navíc jsou jim umožněny základní funkce, jako otáčení, zoomování, měření, řezy a další. Prohlížeč podporuje řadu dalších formátů, jako například formáty MS Office, pdf, html, obrázky a další.

Silnou stránkou produktu Enovia SmarTeam jsou dále tzv. integrace, tedy samostatné zásuvné moduly do CAD aplikací, a také do aplikací MS Office. V těchto aplikacích s instalací Enovia SmarTeam přibude nové menu pro práci s daty, jako například operace životního cyklu, práce s revizemi, vyhledávání, a podobně. Díky této vyspělé koncepci je ovládání systému velmi komfortní, uživatel nemusí opouštět CAD prostředí a je ušetřen starostí se správou aktuálních dat na pevném disku počítače a jejich zálohou.

Integrace umožňují také práci s více CAD prostředími (souběžně), takže lze udržovat heterogenní prostředí a ukládat data například z CATIA V5 a Solid Works. Nedávná implementace společnosti IDIADA CZ pro systémy CATIA V5 a Autodesk Inventor ukazuje praktické přínosy tohoto uživatelsky transparentního řešení.

Propojení více poboček

Propojování kanceláří v různých geografických lokalitách, stejně jako propojení různých uživatelských vrstev systému (vývojář, management, atd.) vyžaduje vhodné spojení klient/server u každého PDM systému. Zatímco spojení s databází klade nároky na nízké síťové latence, přenos souborů (z tzv. trezoru na klienta) vyžaduje vysoké přenosové rychlosti.

Enovia SmarTeam řeší propojení poboček na více úrovních. Kromě základní možnosti spojení klient/server částečně pomocí webových služeb nabízí práci s více trezory v různých pobočkách a dále replikovaná řešení, tzv. MultiVault a MultiSite.

Práce s více trezory je výhodná v případě, že nejsou požadavky na masívní přenos souborů a projektové týmy jsou tvořeny uživateli vždy v jedné lokalitě. V takové situaci je možné mít datové úložiště (trezor) na každé pobočce a pracovat s jednou centrální databází. Lokální souborové přenosy jsou rychlé a stále existuje možnost přístupu ke všem datům ze všech trezorů.

MultiVault řešení je založeno na replikaci trezorů. Klientské stanice se stále připojují k jediné databázi, ale trezor – umístěný ve všech pobočkách, má vždy identický obsah, replikovaný s využitím aplikací třetích stran (MS DFS, RepliWeb). Výhodou této varianty je vysoká rychlost přístupu k veškerým souborům a vysoká bezpečnost (zdvojená data). Příjemná je i možnost konfigurace parametrů replikace, která může například probíhat pouze v nočních hodinách, nebo omezenou rychlostí tak, aby nenarušovala ostatní provoz na lince. Replikační mechanizmy jsou velmi robustní a efektivní a přenášejí pouze změněné části souborů, přičemž využívají komprese. Po případném výpadku spojení replikace bez potíží pokračuje v synchronizaci trezorů.

MultiSite poskytuje nejkomplexnější podporu práce ve více lokalitách. Replikovány jsou nejen trezory, ale také databáze. Znamená to, že veškeré změny a přírůstky se zapisují na SmarTeam server v místní pobočce a odtud se replikují na ostatní pobočky. Výhodou tohoto řešení je rychlá práce se soubory, ale také rychlá práce s databází (např. vyhledávání). Nejdůležitějším rysem však je neomezená možnost práce i při výpadku spojení mezi pobočkami. Po obnovení spojení se zreplikují soubory i databáze a systém se vrátí do konzistentního stavu. MultiSite i MultiValut konfigurace je podporována pouze na platformě Oracle.

idiada03

Možnosti přizpůsobení

Enovia SmarTeam nabízí široké možnosti přizpůsobení požadavkům zákazníka, a to v několika úrovních.

K nejjednodušším cestám přizpůsobení rozhraní patří změny uživatelské: řazení, výběr zobrazovaných polí, nastavení filtrů revizí, předdefinovaná hledání a podobně. Patří sem i tzv. skinovatelnost rozhraní. Do jisté míry je přizpůsobitelné i chování CAD integrace a podrobnost dialogových oken nebo informačních hlášení, případě volby v chování operací životního cyklu.

K sofistikovanějším úpravám patří změny v databázi: změny rozložení a designu profilových karet, přidávání nových polí, tabulek a celých tříd objektů a jejich stromů, komplexnější nastavení chování životního cyklu, úpravy menu a řada dalších. Zásahem do databáze pomocí standardně dodávaných nástrojů lze přizpůsobovat implementaci Enovia SmarTeam ve značeném rozsahu a splnit tak většinu požadavků na změny chování systému. Je například možné nastavit přenášení hodnot proměnných přímo z 3D dat (např. CATIA properties) na profilové karty a podle těchto parametrů pak vyhledávat a řadit. Samozřejmostí na této úrovni je také rozsáhlá správa uživatelů a jejich práv.

Nejpokročilejším typem přizpůsobení je možnost vytváření skriptů a programování aplikací pro aplikační rozhraní (SmarTeam API). Při práci se systémem Enovia SmarTeam jsou generovány tzv. události (například vložení objektu, editace, operace životního cyklu, atd.). Tyto události lze zpracovávat a reagovat na ně ve vlastních aplikacích. Společnost IDIADA CZ má bohaté zkušenosti se všemi výše uvedenými typy úprav a ve svém portfoliu disponuje řadou aplikací doplňujících funkce Enovia SmarTeam. Jedná se například o aplikace pro import a export dat včetně vytváření průvodek na základě šablon, dále moduly pro kopírování složkové struktury mezi projekty, aktualizaci CATIA sestav, počítání velikosti sestav, zobrazování historie sestav, hromadné otevírání dat a další. Nepřímo související aplikací usnadňující práci s CATIA V5 je aplikace IDIADA CatStarter, která řídí spouštění CATIA V5 v různých prostředích, s různými parametry, a mimo jiné také s možností výběru CATIA licence a zobrazením obsazenosti licencí.

PDM systém Enovia SmarTeam je komplexním moderním řešením zákaznických potřeb v oblasti PLM. Podporuje správu nejen CAD dat a jejich životního cyklu, ale usnadňuje práci s kusovníky, podporuje tvorbu workflow a nabízí řadu dalších funkcí. V kombinaci s CATIA V5 se jedná o špičkové řešení na současném trhu.


Mohlo by vás zajímat: