Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Brusné technologie | GrindingHub | Stuttgart | Trendy | Veletrh

grindinghub-22-pm-02-anmeldeunterlagen-de-2218Zhru­ba dva týdny před za­há­je­ním ve­letr­hu Grin­dingHub bylo při­dě­le­no po­sled­ních ně­ko­lik metrů čtve­reč­ních vý­stav­ní plo­chy. Od 17. do 20. květ­na před­sta­ví své pro­duk­ty více než 370 vy­sta­vo­va­te­lů z 23 zemí na téměř 18 ti­sí­cích me­t­rech čtve­reč­ních čisté vý­stav­ní plo­chy ve třech ha­lách. Tento vy­so­ký zájem vý­raz­ně zvy­šu­je šance na úspěch všech zná­mých do­da­va­te­lů, kteří při­je­dou do Stutt­gar­tu před­sta­vit uce­le­ný pře­hled tech­no­lo­gie brou­še­ní včet­ně všech jeho klí­čo­vých aspek­tů.

Celý článek...

Tags: CFD | ESI Group | Integrace procesů | Konference | OpenFOAM

ESI konference-2214ESI ozná­mi­la datum ko­ná­ní 10. kon­fe­ren­ce Open­FO­AM. Po­zna­me­nej­te si do ka­len­dá­ře 8. lis­to­pad 2022. Je vidět, že ESI si ne­chce dělat pro­blémy s pří­pad­nou další pod­zim­ní vlnou ně­ja­ké ná­ka­zy a svoji dy­na­mic­kou a pou­ta­vou akci, která po­krý­vá všech­ny ob­las­ti apli­ka­cí CFD a in­te­gra­ce pro­ce­sů, uspo­řá­dá opět vir­tu­ál­ně.

Celý článek...

Tags: ERC | European Rover Challenge | Kielce | Roboty | Soutěž

ERC2022-2214Re­gis­tra­ce uni­ver­zit­ních týmů do le­toš­ní­ho osmé­ho roč­ní­ku re­no­mo­va­né sou­tě­že Eu­ro­pe­an Rover Challen­ge byla uza­vře­na. Cel­kem bylo po­dá­no 92 při­hlá­šek z nej­lep­ších tech­nic­kých uni­ver­zit světa, včet­ně zemí jako Ka­na­da, Švý­car­sko, Ně­mec­ko, Indie, Ko­lum­bie a Pol­sko. Le­toš­ní roč­ník ERC se bude konat na nej­vět­ší umělé mar­ťan­ské dráze na světě, která se na­chá­zí na Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě v pol­ských Kiel­cích.

Celý článek...

Tags: 3D projektování | Petr Fořt | Soutěž | Studenti | VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou

spszr 000-2212Jak na­vrh­nout dům s apartmá­ny pro své zá­kaz­ní­ky, nebo vy­tvo­řit de­sign ma­lé­ho do­má­cí­ho spo­tře­bi­če s vy­u­ži­tím mo­der­ních soft­ware ná­stro­jů pro pro­jek­to­vá­ní? Na tyto dva pro­blémy jsme se po­dí­va­li s na­ši­mi stu­den­ty v jarní sou­tě­ži vě­no­va­né na­sa­ze­ní PLM a BIM tech­no­lo­gií. Sou­těž se usku­teč­ni­la v pří­jem­ném pro­stře­dí ate­li­é­rů na VOŠ a SPŠ ve Žďáře nad Sá­za­vou a byla již ve svém dru­hém roč­ní­ku pod­po­ře­na spo­lu­pra­cí školy se spo­leč­nos­tí AU­TO­CONT.

Celý článek...

Tags: Flow | Novi­nky | Ově­ře­ní ná­vr­hu | Plas­tics | Si­mu­lati­on | Si­mu­la­ce | Solidworks 2022

Webinar Solidworks-2207No­vin­ky verze Solid­works 2022 budou po­u­ži­ty v ná­zor­ných pří­kla­dech na webi­ná­ři „Ově­ře­ní ná­vr­hu – si­mu­la­ce vý­rob­ku po­mo­cí no­vi­nek Si­mu­lati­on, Flow a Plas­tics 2022“ v pátek, 25. února 2022 od 10:00 tak, aby pře­hled zís­ka­li i ti, kteří si­mu­la­ce dosud ne­po­u­ží­va­jí. Návrh vý­rob­ku je již téměř hotov, při­pra­vu­je se vý­ro­ba, na­ku­pu­je ma­te­ri­ál. 3D model a vý­kre­sy jsou těsně před schvá­le­ním.

Celý článek...

Tags: Autonomní | ČVUT | Dri­ver­less | Dubaj | DV.01 | eFor­ce | Expo | Studentská formule

eForce EXPO 2020-5-2205Ná­vštěv­ní­ci svě­to­vé vý­sta­vy EXPO 2020 v Du­ba­ji si v rámci ro­tač­ní ex­po­zi­ce eFor­ce Dri­ver­less DV.01 od 30. ledna do 13. února 2022 budou moci v pa­vi­lo­nu České re­pub­li­ky pro­hléd­nout sa­mo­ři­di­tel­nou for­mu­li stu­dent­ské­ho týmu eFor­ce. Po vý­sta­vě Robot's 100th Birth­day to bude již dru­há vý­sta­va, kdy se na nej­vět­ší svě­to­vé pře­hlíd­ce před­sta­ví tech­no­lo­gie bu­douc­nos­ti z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze.

Celý článek...

Tags: Acer | Hardware | Notebooky | TravelMate B3 | TravelMate Spin B3 | Windows 11 for Education

TM-Spin-B3-2203Spo­leč­nost Acer ozná­mi­la, že po­čí­na­je no­te­boo­ky Acer Tra­vel­Ma­te B3 a Acer Tra­vel­Ma­te Spin B3 začne pro­dá­vat po­čí­ta­če se sys­té­mem Win­dows 11 SE. Tyto snad­no pře­nos­né 11,6" no­te­boo­ky, které byly zkon­stru­o­vá­ny tak, aby pře­ži­ly škol­ní den, se mohou pochlu­bit cer­ti­fi­ka­cí odol­nos­ti na ar­mád­ní úrov­ni a de­seti­ho­di­no­vou vý­dr­ží ba­te­rie. Nyní se do­dá­va­jí s pře­din­sta­lo­va­ným sys­té­mem Win­dows 11 SE nebo Win­dows 11 for Edu­cati­on.

Celý článek...

Advanced Altair-2203Na webi­nář s tímto dlou­hým ná­zvem zve po­řá­da­jí­cí spo­leč­nost Advan­ced En­gi­nee­ring. Chys­tá­te se při vý­vo­ji svých vý­rob­ků po­u­ží­vat po­kro­či­lej­ší nebo efek­tiv­něj­ší si­mu­la­ce? Máte pocit, že vaše do­sa­vad­ní si­mu­lač­ní ná­stro­je již ne­na­bí­zí vše, co po­tře­bu­je­te? Možná je čas po­o­hléd­nout se po al­ter­na­ti­vě nebo do­pl­ně­ní stá­va­jí­cí­ho ře­še­ní.

Celý článek...

Tags: 2D navrhování | 3D Modelování | Autodesk | BIM | Petr Fořt | PLM | VOŠ a SPŠ | Výuka

stavby01-2203-2Na­sa­ze­ní vý­po­čet­ní tech­ni­ky a mo­der­ních 3D apli­ka­cí do výuky sebou při­ná­ší řadu mož­nos­tí, jak při­blí­žit od­bor­nou výuku tech­nic­ké praxi. Velmi po­zi­tiv­ně lze v této ob­las­ti hod­no­tit navíc dlou­ho­do­bou pod­po­ru vzdě­lá­vá­ní ze stra­ny do­da­va­te­lů od­bor­ných soft­warových tech­no­lo­gií. Po­dí­vej­me se na stra­te­gii, kte­rou vo­lí­me ve výuce po­stu­pů a vy­u­ži­tí in­for­mač­ní­ho mo­de­lu bu­do­vy na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou.

Celý článek...

Tags: Budoucnost výroby | Hexagon | HxGN LIVE Glo­bal 2022 | Konference | Summit

HxGN-1-2203Pouhé 2 týdny zbý­va­jí, abys­te ušet­ři­li za re­gis­tra­ci na HxGN LIVE Glo­bal 2022, stě­žej­ní kon­fe­ren­ci spo­leč­nos­ti He­xa­gon o ře­še­ních di­gi­tál­ní re­a­li­ty, která se vrací do ho­te­lu The Ve­ne­ti­an v Las Vegas v Ne­va­dě ve dnech 20.–23. červ­na 2022. Na kon­fe­ren­ci HxGN LIVE Glo­bal 2022 usly­ší­te ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le a pre­zi­den­ta spo­leč­nos­ti He­xa­gon Olu Rollé­na, na­vá­že­te kon­tak­ty s ve­dou­cí­mi pra­cov­ní­ky a dal­ší­mi oso­ba­mi s roz­ho­do­va­cí­mi pra­vo­mo­ce­mi.

Celý článek...

Tags: Altium | Chandigarh University | Indie | PCB | Učební osnovy | Upverter Education

Upverter Education PCB-2201Spo­leč­nost Al­ti­um ozná­mi­la, že Up­ver­ter Edu­cati­on, její bez­plat­né zá­klad­ní kurzy elek­tro­ni­ky bě­ží­cí na pro­hlí­že­či, budou nyní ne­díl­nou sou­čás­tí učeb­ních osnov pro návrh desek ploš­ných spojů (PCB) na ka­tedře elek­tro­ni­ky a ko­mu­ni­ka­cí na uni­ver­zi­tě v Čan­dí­gar­hu v in­dic­kém Mo­ha­li. Kurzy Up­ver­ter Edu­cati­on pro­ve­dou stu­den­ty prvky ná­vr­hu, pro­to­ty­po­vá­ní a vý­ro­by elek­tro­nic­ké­ho in­že­nýr­ství od zá­klad­ní po po­kro­či­lou úroveň.

Celý článek...

Tags: Aplikace VR | Autodesk | EBNER | Virtuální realita | VOŠ a SPŠ | Výuka | Žďár nad Sá­za­vou

Fort-002-2152Vy­u­ži­tí no­vých zob­ra­zo­va­cích VR metod ve výuce a stu­dent­ských pro­jek­tech uka­zu­je za­jí­ma­vou mož­nost, jak pre­zen­to­vat ge­o­me­t­ric­ká PLM a BIM data nově vzni­ka­jí­cích pro­jek­tů. Po­dí­vej­me se na pár zku­še­nos­tí z výuky, které byly zís­ká­ny v po­sled­ní době na VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou. Vir­tu­ál­ní re­a­li­ta je často chá­pá­na lehce „zá­bav­ním“ způ­so­bem.

Celý článek...

Tags: Cisco | Dell | Microsoft | Serverovna | VOŠ a SPŠ | Žďár nad Sázavou

spszr 001-1-2148VOŠ a SPŠ ve Žďáru nad Sá­za­vou v prů­bě­hu za­čát­ku škol­ní­ho roku spus­ti­la do pro­vo­zu nové ser­ve­ro­vé pra­co­viš­tě spo­lu­pra­cu­jí­cí s me­zi­ná­rod­ní­mi tech­no­lo­gic­ký­mi clou­dy. Pra­co­viš­tě bylo vy­bu­do­vá­no v rámci gran­to­vých pro­jek­tů a jeho do­kon­če­ní bylo pro­ve­de­no spo­leč­ně se zá­sad­ní re­kon­struk­cí škol­ní in­frastruk­tu­ry. Ser­ve­ro­vé pra­co­viš­tě v sobě spo­ju­je zá­ze­mí pro za­jiš­tě­ní pre­zenč­ní a on-line výuky s na­tiv­ní li­cenč­ní pod­po­rou a služ­ba­mi v ob­las­tech zá­klad­ní­ho a od­bor­né­ho soft­wa­ru.

Celý článek...

Strana 5 z 26

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>