Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Acer for Education a Skooler partnery v oblasti EMEA

Autor článku: Acer   
Čtvrtek, 23 Duben 2020 09:26

Tags: Acer | Azure | Education | EMEA | Microsoft | Office 365 | Skooler | Vzdělávání

iPad-Skooler-2017Acer for Edu­cati­on ozná­mi­la, že s cílem obo­ha­tit svou na­bíd­ku na trhu vzdě­lá­vá­ní uza­vře­la part­ner­ství s norskou spo­leč­nos­tí Sko­o­ler, vý­vo­já­řem před­ní plat­for­my vzdě­lá­va­cích ná­stro­jů. Díky to­mu­to part­ner­ství roz­ší­ří Acer for Edu­cati­on své port­fo­lio vy­hra­ze­né pro školy a vzdě­lá­va­cí or­ga­ni­za­ce o kom­plet­ní ře­še­ní, které spojí za­ří­ze­ní Acer, sadu Of­fi­ce 365 for Edu­cati­on a plně in­te­gro­va­né ná­stro­je pro sprá­vu výuky, které po­sky­tu­je spo­leč­nost Sko­o­ler. Acer for Edu­cati­on a její part­ne­ři budou moci více pod­po­ro­vat školy a pe­da­go­gy v re­gi­o­nu EMEA po­mo­cí kom­plex­ní­ho ře­še­ní, jehož cílem je ze­fek­tiv­nit učení a za­po­jit uči­te­le tím, že jim po­mů­že ušet­řit čas a do­sáh­nout lep­ších vý­sled­ků.

Po­mo­cí ná­stro­jů Sko­o­ler, jako je plá­no­vá­ní (Plan­ning), při­řa­ze­ní (As­sig­n­ments), hod­no­ce­ní (As­sess­ments) a kla­si­fi­ka­ce (Gra­de­book) mohou uči­te­lé zlep­šit svůje di­gi­tál­ní pra­cov­ní po­stu­py, or­ga­ni­zo­vat své ma­te­ri­á­ly on-line, de­fi­no­vat a sdí­let plány s ostat­ní­mi uči­te­li, snad­no vy­tvá­řet úkoly a mít dobrou praxi v hod­no­ce­ní. Díky ro­di­čov­ské­mu/do­hle­do­vé­mu por­tá­lu Sko­o­ler a mo­bil­ní apli­ka­ci mohou ro­di­če zů­stat v kon­tak­tu se ško­lou a sle­do­vat, jak si je­jich děti vedou. Umožňuje uči­te­lům bu­do­vat pev­něj­ší vzta­hy s ro­di­na­mi pro pod­po­ru lep­ší­ho vzdě­lá­vá­ní je­jich dětí.
Ná­stro­je Lear­ning Ma­nage­ment pro Micro­soft Of­fi­ce 365 od Sko­o­le­ru doplňují na­bíd­ku Aceru pro eko­sys­tém Win­dows. Sko­o­ler vy­u­ží­vá Micro­soft Azure a za­jiš­ťu­je ply­nu­lou práci, pro­to­že uži­va­te­lé ne­muse­jí pře­chá­zet sem a tam, mezi růz­ný­mi při­hla­šo­va­cí­mi údaji a apli­ka­ce­mi, funk­ce­mi sprá­vy školy a plá­no­vá­ním lekcí, vý­u­kou nebo ro­di­čov­skou ko­mu­ni­ka­cí.
Pro více in­for­ma­cí na­vštiv­te strán­ky eu-acerforeducation.acer.com.


Mohlo by vás zajímat: