Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

První on-line univerzita digitálního řemesla u nás

Autor článku: JIC   
Čtvrtek, 18 Březen 2021 10:48

Tags: Czechitas | Experience | Fablab | JIC | University | Vzdělávání

FabLab Univerzity-2112Jak vy­u­žít 3D tisk v ho­di­nách ma­te­ma­ti­ky, vý­tvar­ky nebo ci­zích ja­zy­ků? Nejen to učí od 17. břez­na 2021 Fa­bLab Uni­ver­si­ty – první kom­plex­ní vzdě­lá­va­cí plat­for­ma v ob­las­ti di­gi­tál­ní­ho ře­mes­la v Česku. Tvoří ji pre­zenč­ní kurzy a work­sho­py pro uči­te­le střed­ních a zá­klad­ních škol, ale i vzdě­lá­va­cí web plný lekcí, tu­to­ri­á­lů a doplňko­vých ma­te­ri­á­lů pro stu­den­ty.

Právě webo­vá strán­ka fa­bla­buni­ver­si­ty.cz, za kte­rou stojí nad­šen­ci z br­něn­ské­ho Fa­bLa­bu, je ode dneška on­li­ne a star­tu­je pi­lot­ní pro­voz.

Po­ro­zu­mě­ní novým tech­no­lo­giím, ale i pod­po­ra tvo­ři­vos­ti a schop­nost něco kon­krét­ní­ho vy­ro­bit – to jsou ob­las­ti, na které se Fa­bLab Uni­ver­si­ty za­mě­řu­je. Na­va­zu­je tak na další dva pro­jek­ty JICu, které se po­pu­la­ri­za­ci tech­no­lo­gií a di­gi­tál­ní­ho ře­mes­la vě­nu­jí již ně­ko­lik let: první ote­vře­nou Fa­bLab dílnu v Česku – Fa­bLab Brno (od 2017), kde v po­sled­ní době vznik­la třeba úspěš­ná des­ko­vá hra Pro­ject L nebo sklá­da­cí in-line brus­le Last Miles, a po­jízd­nou učeb­nu a dílnu v jed­nom – ka­mi­on Fa­bLab Ex­pe­ri­en­ce (od 2019). Ten v loňském roce i přes ome­ze­ní způ­so­be­ná pan­de­mií na­vští­vi­lo přes 2300 stu­den­tů.

Fa­bLab Uni­ver­si­ty cílí na uči­te­le i je­jich stu­den­ty. Pro pe­da­go­gy budou v nej­bliž­ším mož­ném ter­mí­nu vy­psá­ny jed­no­den­ní i akre­di­to­va­né 3mě­síč­ní kurzy na práci s 3D tis­kem a jeho im­ple­men­ta­ci do výuky růz­ných před­mě­tů. Už teď jsou ale na webu Fa­bLa­bUni­ver­si­ty.cz do­stup­né Lekce pro třídy – kom­plet­ní ma­te­ri­á­ly, které uči­te­le pro­ve­dou jed­nou lekcí pro­jek­to­vé výuky za­mě­ře­né na práci s tech­no­lo­gi­e­mi. Na­pří­klad 3D tis­kár­ny se dají vy­u­žít ve vel­kém množ­ství před­mě­tů. Lekce jsou te­ma­tic­ky na­vá­za­né na pro­bí­ra­nou látku z před­mě­tů Ma­te­ma­ti­ka, Bi­o­lo­gie, Che­mie, Fy­zi­ka, ale i Cizí ja­zy­ky nebo Vý­tvar­ná vý­cho­va.

Stu­den­ti na webu Fa­bLa­bUni­ver­si­ty.cz na­jdou pro­jek­ty s ná­vo­dy, které je pro­ve­dou pro­ce­sem tvor­by kon­krét­ních pro­duk­tů. Naučí se při něm pra­co­vat s růz­ný­mi soft­wa­ry, vy­tvá­řet 2D i 3D mo­de­ly svých pro­jek­tů, ale i na­sta­vit a ovlá­dat 3D tis­kár­nu a další tech­no­lo­gie. Nově na­by­té zna­los­ti a do­ved­nos­ti budou moct zú­ro­čit v pra­vi­del­ných Sou­tě­žích pro stu­den­ty. Sou­těž­ní úkoly ne­bu­dou jed­no­du­ché, ale účast­ní­ci budou mít na webu všech­ny po­třeb­né pod­kla­dy a in­for­ma­ce, aby je zvlád­li spl­nit.

V sou­la­du s vlád­ní­mi ome­ze­ní­mi je nyní Fa­bLab Uni­ver­si­ty pouze on-line. V nej­bliž­ším mož­ném ter­mí­nu ale budou vy­psá­ny i pre­zenč­ní kurzy pro uči­te­le. Ty zatím pro­běh­ly v jed­nom tes­to­va­cím běhu. V květ­nu se lek­to­ři Fa­bLab Uni­ver­si­ty za­po­jí do Se­ri­á­lu di­gi­tál­ních kom­pe­ten­cí pro uči­te­le, který po­řá­dá part­ner­ská or­ga­ni­za­ce Czechi­tas. Ta se v novém pro­gra­mu pro pe­da­go­gy také snaží pod­po­řit vy­u­ží­vá­ní nej­no­věj­ších tech­no­lo­gií ve výuce. V rámci 8 bloků on-line worksho­pů si uči­te­lé mimo jiné mohou osvo­jit nové ná­stro­je pro in­ter­ak­tiv­ní výuku nebo se blíže se­zná­mit s pra­vi­dly bez­peč­nos­ti v on-line světě. Se­ri­ál od­star­to­val v únoru a výuky se pra­vi­del­ně účast­ní ně­ko­lik de­sí­tek pe­da­go­gů. Další běh se­ri­á­lu plá­nu­je Czechi­tas na pod­zim to­ho­to roku.

Pro­jekt Fa­bLab Uni­ver­si­ty vzni­kl díky pod­po­ře Ji­ho­mo­rav­ské­ho kraje, města Brna a spo­leč­nos­ti Ther­mo Fisher Scien­ti­fic, Vy­so­ké­ho učení tech­nic­ké­ho v Brně a spo­leč­nos­ti Ho­ney­well.

Další in­for­ma­ce na­jde­te na www.fablabuniversity.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: