Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Desítky škol sestrojí vlastní stratosférické balóny

Autor článku: Steam Academy   

Tags: Balóny | Meteorologické sondy | STEAM | Steam Academy | Stratosféra

SteamAcademy1-2113Na Den uči­te­lů, 28. břez­na, bude za­há­jen os­mi­mě­síč­ní vzdě­lá­va­cí pro­jekt Do­tkni se vesmí­ru, do kte­ré­ho se za­po­jí ně­ko­lik de­sí­tek škol z Česka i Slo­ven­ska. Stov­ky stu­den­tů se v tý­mech pustí do se­sta­vo­vá­ní a pro­gra­mo­vá­ní vlast­ních stra­to­sfé­ric­kých balónů s me­te­o­ro­lo­gic­kou son­dou, které na pod­zim 2021 vy­šlou do výšky 30 km.

Pro­jekt or­ga­ni­zo­va­ný plat­for­mou Steam Aca­de­my při­ná­ší in­ter­ak­tiv­ní prvky do monotónní distanč­ní výuky a pro­po­ju­je tech­nic­ké a hu­ma­nit­ní obory. Ně­kte­ré fáze pro­jek­tu pro­běh­nou z dů­vo­du pan­de­mie dál­ko­vě.

Nový pro­jekt osvě­ží distanč­ní výuku

Dlou­ho­do­bý in­ter­ak­tiv­ní pro­jekt vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s Čes­kým hyd­ro­me­te­o­ro­lo­gic­kým ústa­vem, Hvězdár­nou a pla­ne­tári­em hl. m. Prahy, Ústa­vem ja­der­né fy­zi­ky, Uči­tel­skou plat­for­mou a dal­ší­mi part­ne­ry. Za­po­jí se nejen školy z Prahy, Ústí nad Labem, Jih­la­vy, Brna, Os­t­ra­vy, ale i ze slo­ven­ské­ho měs­teč­ka Se­čov­ce kou­sek od Košic. Během pro­jek­tu budou stu­den­ti bádat a ex­pe­ri­men­to­vat jako sku­teč­ní vědci mnoha oborů a pro­jdou vším, co je nutné znát k plá­no­vá­ní letu do vesmí­ru. Po­mo­cí me­te­o­ro­lo­gic­ké sondy si sami vy­zkou­ší vě­dec­ké mě­ře­ní tlaku, tep­lo­ty, výšky a vlh­kos­ti a díky ka­me­ře v sondě si vy­fo­to­gra­fu­jí pla­ne­tu Zemi z vesmí­ru.

SteamAcademy2-3-4-2113

Stu­den­ti se v tý­mech za­po­jí do ko­or­di­na­ce vě­dec­ké­ho ex­pe­ri­men­tu a budou zod­po­věd­ní za ně­ko­lik fází pří­prav sa­mot­né­ho vy­puš­tě­ní balónů. Jed­not­li­vé týmy budou své kroky za­zna­me­ná­vat do pro­jek­to­vé­ho de­ní­ku a zku­še­nos­ti sdí­let na fa­ce­boo­ko­vé strán­ce, kte­rou si sami za­lo­ží. Budou také na­tá­čet ča­sosběr­né video, aby zdo­ku­men­to­va­li ty nej­dů­le­ži­těj­ší zá­žit­ky pro­jek­tu. Po celou dobu pří­prav jim bude k dis­po­zi­ci od­bor­ný tým, který jim za­jis­tí me­to­dic­kou a pe­da­go­gic­kou pod­po­ru.

Or­ga­ni­zá­to­ři vy­chá­ze­jí ze STEAM pří­stu­pu ke vzdě­lá­vá­ní

Za pro­jek­tem stojí uči­tel a skaut Ros­ti­slav Ko­no­pa a jeho or­ga­ni­za­ce Steam Aca­de­my, která vy­chá­zí z kon­cep­tu STEAM výuky (z an­g­lic­kých názvů Science, Tech­no­lo­gy, En­gi­nee­ring, Art, Math) pro­po­ju­jí­cí tech­nic­ké obory s hu­ma­nit­ní­mi. Or­ga­ni­zá­to­ři na­vrh­li veš­ke­rou me­to­di­ku, za­po­ji­li de­sít­ky škol a za­jis­ti­li tech­nic­kou strán­ku pro­jek­tu. Pod ve­de­ním Mi­cha­la Rybky ze skaut­ské­ho ra­di­o­krouž­ku OK1RAJ or­ga­ni­zač­ní tým na­vr­hl a na­kres­lil veš­ke­ré tech­nic­ké vý­kre­sy, za­jis­til elek­tro­nic­ké sou­část­ky a vy­ro­bil me­te­o­ro­lo­gic­ké sondy.

Pod­poř­te pro­jekt

Plá­no­vá­ní a re­a­li­za­ce pro­jek­tu za­hr­nu­je ná­roč­ný tech­no­lo­gic­ký vývoj a pe­da­go­gic­kou pří­pra­vu. Na pomoc pro­jek­tu or­ga­ni­zá­to­ři za­há­ji­li ve­řej­nou sbír­ku na Donio.​cz, kte­rou může kdo­ko­liv pod­po­řit. První pro­to­typ stra­to­sfé­ric­ké­ho balónu si kou­pil známý ma­te­ma­tik a fi­lan­trop Karel Ja­ne­ček, který přes svou na­da­ci při­spěl velmi vel­ko­ry­sou část­kou ob­sa­hu­jí­cí jeho ob­lí­be­né ma­gic­ké číslo 21.

Web a sociální sítě

Oficiální web: www.dotknisevesmiru.cz
Facebook: www.facebook.com/dotknisevesmiru.cz
Mapa zapojených škol: www.mapotic.com/dotkni-se-vesmiru-skoly
Sbírka Donio: www.donio.cz/dotknisevesmiru


Mohlo by vás zajímat: