Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Jak s drony vydělávat

Autor článku: DronPro   

Tags: DronPro | Drony | Semináře | Vzdělávání

letecka-skola-seminare-dronpro-2121Ve čtvr­tek 27. května po­řá­dá Dron­Pro on-line se­mi­nář Jak vy­dě­lat s drony maj­lant a ještě má pořád volná místa. Víte, že více než po­lo­vi­na lidí utra­tí za tech­ni­ku i sta­ti­sí­ce korun, ale na­ko­nec se jim pod­ni­ká­ní ne­po­da­ří a vše jim leží někde ve skla­du, nebo své droní maz­lí­ky i s dal­ším vy­ba­ve­ním pro­da­jí za zlo­mek ceny? Pře­mýš­lí­te-li nad tím, že byste si s dro­nem vy­dě­lá­va­li, pak je tento on-line se­mi­nář právě pro vás.

Se­mi­nář se bude vě­no­vat:

  • Roz­dě­le­ní dronů, trhu s drony a jeho bu­douc­nos­ti
  • Bez­pi­lot­ní tech­no­lo­gii od po­čát­ku po sou­čas­nost
  • Vý­bě­ru tech­no­lo­gie podle toho, co chce­te dělat
  • Le­gisla­ti­vě u nás i v za­hra­ni­čí
  • Úspěš­ným sub­jek­tům u nás v ČR
  • Tipům, jak zís­kat první za­káz­ku (a jak na to i bez li­cen­ce)
  • Ná­vo­du krok za kro­kem, jak zís­kat li­cen­ci na dron

In­for­ma­ce o se­mi­ná­ři

Forma: On-line se­mi­nář
Délka: 2 ho­di­ny
Ter­mín: 27. 5. 2021 od 16:00
Cena: 500 Kč

   Přihlášení na seminář   

Nej­těž­ší eta­pou je roz­jezd. Právě proto v Dron­Pro dali do to­ho­to se­mi­ná­ře veš­ke­ré své know-how, aby všem dro­ním nad­šen­cům usnad­ni­li je­jich start.


Mohlo by vás zajímat: