Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bezpilotní studentská formule z ČVUT na EXPO v Dubaji

Autor článku: Fakulta elektrotechnická ČVUT   
Pondělí, 31 Leden 2022 15:48

Tags: Autonomní | ČVUT | Dri­ver­less | Dubaj | DV.01 | eFor­ce | Expo | Studentská formule

eForce EXPO 2020-5-2205Ná­vštěv­ní­ci svě­to­vé vý­sta­vy EXPO 2020 v Du­ba­ji si v rámci ro­tač­ní ex­po­zi­ce eFor­ce Dri­ver­less DV.01 od 30. ledna do 13. února 2022 budou moci v pa­vi­lo­nu České re­pub­li­ky pro­hléd­nout sa­mo­ři­di­tel­nou for­mu­li stu­dent­ské­ho týmu eFor­ce. Po vý­sta­vě Robot's 100th Birth­day to bude již dru­há vý­sta­va, kdy se na nej­vět­ší svě­to­vé pře­hlíd­ce před­sta­ví tech­no­lo­gie bu­douc­nos­ti z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze.

For­mu­le DV.01 je vůbec prv­ním tu­zem­ským vozem s au­to­nomním ří­ze­ním a jed­ním z prv­ních v celé Ev­ro­pě. Kon­cepč­ně po me­cha­nic­ké strán­ce vy­chá­zí ze sedmé ge­ne­ra­ce pi­lo­to­va­né­ho elek­tric­ké­ho mo­de­lu. Schop­nost plně au­to­nomní jízdy pak za­jiš­ťu­je se­sta­va sen­zo­rů v čele s Li­DARem a ste­reo­ka­me­ra­mi, je­jichž sig­nál je ná­sled­ně zpra­co­vá­ván po­mo­cí al­go­rit­mů v po­kro­či­lé vý­po­čet­ní jed­not­ce.

Za své krát­ké pů­so­be­ní již stihl mo­no­post skli­dit i me­zi­ná­rod­ní úspě­chy, kdy v on-line zá­vo­dech v hlav­ní dis­ci­plí­ně po­ra­zil týmy z věhlas­ných uni­ver­zit, jako je ho­land­ský Delft či ame­ric­ké MIT. Na zá­vo­dech v Mostě pak do­sá­hl na třetí místo a tedy první pódiové umís­tě­ní. S hmot­nos­tí 205 kg se for­mu­le může pyš­nit zrych­le­ním z 0 na 100 km/h za 2,9 sekun­dy.

Stu­dent­ský tým eFor­ce FEE Pra­gue For­mu­la pod zášti­tou Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké vy­ví­jí a staví elek­tric­ké mo­no­posty už od roku 2010 a v le­toš­ním roce světu před­sta­ví již je­de­nác­tou ge­ne­ra­ci. Tým se sklá­dá z 60 stu­den­tů ba­ka­lář­ské­ho i magis­ter­ské­ho stu­dia, kteří stu­du­jí zejmé­na na Fa­kul­tě elek­tro­tech­nic­ké a na Fa­kul­tě stroj­ní ČVUT v Praze. V roce 2020 se tým roz­ros­tl o tzv. dri­ver­less di­vi­zi, která pra­co­va­la na sa­mo­ři­di­tel­né for­mu­li ve spo­lu­prá­ci se zbyt­kem týmu.

Stu­dent­ský tým na EXPO 2020 do Du­ba­je vy­rá­ží nejen pre­zen­to­vat vě­dec­ko-tech­nic­kou úroveň v České re­pub­li­ce, ale také hrdě re­pre­zen­to­vat Fa­kul­tu elek­tro­tech­nic­kou i celé ČVUT v Praze. Se­tká­ní se zá­stup­ci prů­mys­lu může členy týmu obo­ha­tit o nové in­for­ma­ce, ak­tu­ál­ní tren­dy, roz­ší­řit ob­zo­ry, ale také zís­kat spous­tu no­vých kon­tak­tů.

V rámci ro­tač­ní ex­po­zi­ce s ná­zvem Robot's 100th Birth­day se již na EXPO 2020 od 23. října do 14. lis­to­pa­du 2021 před­sta­vi­la sku­pi­na Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů (MRS), pů­so­bí­cí na ka­tedře ky­ber­ne­ti­ky Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT v Praze. Tým již dva­nác­tým rokem před­sta­vu­je ide­ál­ní plat­for­mu pro vý­cho­vu ta­len­tů na­příč celou fa­kul­tou – do kon­struk­ce no­vých for­mu­lí se za­po­ju­jí jak stu­den­ti elek­tro­tech­nic­kých oborů, kteří mají na sta­ros­ti vývoj po­ho­nů či ba­te­rií, tak stu­den­ti in­for­ma­ti­ky.

Více o ČVUT na www.cvut.cz.


Mohlo by vás zajímat: