Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová videa z FEL ČVUT popularizují techniku

Autor článku: FEL ČVUT   
Pondělí, 09 Leden 2023 18:16

Tags: ČVUT | FEL | Videa | Výuka | Vzdělávání | ZŠ a SŠ

CVUTFEL--2302Zá­ko­ni­tos­ti a za­jí­ma­vos­ti fy­zi­ky a tech­ni­ky při­bli­žu­je série pat­nác­ti vý­u­ko­vých videí, která vznik­la na Fa­kul­tě elek­tro­tech­nic­ké ČVUT. Je ur­če­na pře­de­vším pro žáky a žá­ky­ně dru­hé­ho stup­ně zá­klad­ních škol a stu­den­ty a stu­dent­ky střed­ních škol. Videa jsou po­stup­ně zve­řejňována jak na in­stagra­mo­vém účtu FEL ČVUT, tak na Tik­To­kuYou­Tu­be. Fa­kul­ta také po­skyt­ne videa uči­te­lům pro zpes­t­ře­ní výuky na střed­ních a zá­klad­ních ško­lách.

Stu­dent­ka FEL Te­re­za Petr­č­ko­vá v krát­kých vi­deích po­mo­cí jed­no­du­chých ale vi­zu­ál­ně pů­so­bi­vých po­ku­sů vy­svět­lí ně­kte­ré ne­vi­di­tel­né pro­ce­sy kolem nás. Ukáže na­pří­klad to, jak zkon­t­ro­lo­vat funkč­nost dál­ko­vé­ho ovla­da­če či uspo­řá­dat zá­vo­dy po­do­mác­ku vy­ro­be­ných „elek­tro­mo­bi­lů“.

Sérii před Vá­no­ci od­star­to­val „ba­rev­ný“ pokus pro zjiš­tě­ní vnitř­ní­ho pnutí v prů­hled­ném ma­te­ri­á­lu po­mo­cí dvo­ji­té po­la­ri­za­ce svět­la. Lidé k němu po­tře­bu­jí jen LCD dis­plej, po­la­ri­zač­ní fólii nebo po­la­ri­zač­ní brýle a pak třeba pra­vít­ko z plas­tu. Ještě méně re­kvi­zit vy­ža­du­je ex­pe­ri­ment s kon­t­ro­lou funkč­nos­ti dál­ko­vé­ho ovla­da­če. Ke zob­ra­ze­ní in­fra­čer­ve­né­ho zá­ře­ní totiž stačí fo­to­a­pa­rát nebo ka­me­ra v mo­bi­lu. A pro vý­ro­bu ho­mo­po­lár­ní­ho mo­to­ru, tedy jed­no­du­ché­ho elek­tro­mo­to­ru, pak po­kus­ní­ci po­tře­bu­jí pouze odi­zo­lo­va­ný mě­dě­ný drát, ba­te­rii AA a ne­o­dy­mo­vý mag­net.

V dal­ších vi­deích, která vy­jdou během ná­sle­du­jí­cích dnů a týdnů, stu­dent­ka mimo jiné ná­zor­ně se­sta­ví nej­jed­no­duš­ší kon­struk­ci elek­tro­mo­bi­lu nebo ho­lo­gra­mo­vou pro­mí­tač­ku. Po­mo­cí po­do­mác­ku vy­ro­be­né­ho mo­de­lu plic také po­pí­še funk­ci to­ho­to ži­vot­ně dů­le­ži­té­ho or­gá­nu a co se stane, když se v něm něco po­ka­zí. Věda se díky sdí­le­ní na so­ci­ál­ních sí­tích může do­stat k šir­ší­mu spek­tru di­vá­ků.

Přiblížit lidem techniku – lehce, zábavně a levně

Všech­ny po­ku­sy v edu­ka­tiv­ní sérii vedle jed­no­du­chos­ti spo­ju­je i do­stup­nost po­mů­cek. Děti a do­spí­va­jí­cí je zvlád­nou s věcmi, které buď už mají doma nebo je levně koupí v že­le­zář­stvích a v elek­tru.
Videa mají vzbu­dit zájem o tech­ni­ku a tro­chu de­my­ti­zo­vat před­sta­vu, že je tech­ni­ka ná­roč­ná, těžce do­stup­ná a ur­če­ná jen jisté sortě lidí. Spous­ta věcí v těch­to vý­u­ko­vých videí je z den­ní­ho ži­vo­ta. Byla by výhra, pokud by uči­te­lé v ho­di­nách stu­den­tům a stu­dentkám řekli: „Mrk­ně­te se na tento pokus a váš úkol je ho repli­ko­vat.“

Sérii videí na­to­čil tým z FEL ČVUT loni na pře­lo­mu léta a pod­zi­mu. V plánu je pří­pra­va dal­ších videí, které se ten­to­krát sou­stře­dí na po­pu­la­ri­za­ci ma­te­ma­ti­ky, al­go­rit­mi­za­ce a pro­gra­mo­vá­ní. Videa budou do­stup­ná na vět­ši­ně so­ci­ál­ních sítí fa­kul­ty.
Vý­u­ko­vá videa jsou dal­ším pří­spěv­kem FEL ČVUT do série pro­jek­tů pro pomoc a spo­lu­prá­ci ve výuce fy­zi­ky, in­for­ma­ti­ky a elek­tro­tech­ni­ky na střed­ních ško­lách. FEL na­pří­klad pra­vi­del­ně po­řá­dá ex­kur­ze po fa­kult­ních vě­dec­kých pra­co­viš­tích pro stu­den­ty a stu­dent­ky střed­ních škol a různé sou­tě­že – mimo jiné Elek­tro­tech­nic­kou olym­pi­á­du. Fa­kul­ta or­ga­ni­zu­je také worksho­py, kurzy a kon­zul­ta­ce pro vy­u­ču­jí­cí na střed­ních ško­lách.

No­vin­kou jsou pak spe­ci­a­li­zo­va­né dny ote­vře­ných dveří pro stře­do­ško­lá­ky a stře­do­ško­lač­ky, které jsou za­mě­ře­ny na užší vý­zkum­ná té­ma­ta. Loni v lis­to­pa­du se tak na pět de­sí­tek stu­den­tů a stu­den­tek během jed­no­ho dne se­zná­mi­lo s pra­co­viš­ti na FEL za­po­je­ný­mi do vý­zku­mu elek­tro­mo­bi­li­ty. Další DOD, na téma umělé in­te­li­gen­ce, se usku­teč­ní v břez­nu. V ná­sle­du­jí­cích týd­nech však FEL uspo­řá­dá i stan­dard­ní dny ote­vře­ných dveří. Za­tím­co 19. ledna bude DOD v on-line po­do­bě, 17. února mohou stu­den­ti a stu­den­ti, po před­cho­zí re­gis­tra­ci, osob­ně do­ra­zit na fa­kul­tu v dej­vic­kém kam­pu­su i na Kar­lo­vě ná­měs­tí v Praze.


Mohlo by vás zajímat: